Protokół nr 17/03

Protokół nr 17/03

PROTOKÓŁ   NR   17/03

z   posiedzenia   Komisji   Rewizyjnej

odbytego w   dniu   22.09.2003 r.

                                           

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny    Mieczysław   Sawaryn.

Stwierdził   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   5   osób   w   posiedzeniu uczestniczyli   wszyscy.

Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   załącznik nr 1.

 

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

-   p.o. Kierownika   Referatu   Planowania   Przestrzennego   p. Krzysztof   Czosnowski,

-   Naczelnik   Wydziału   Planowania   Przestrzennego, Aktywizacji   Gospodarczej i   Inwestycji   p.   Krystyna   Klimek.

 

ppkt. 2.

Porządek   obrad   posiedzenia   Komisji    stanowi   załącznik   nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodniczący   Komisji   odczytał   PROTOKÓŁ   NR   16/03   z   poprzedniego   posiedzenia, który   przyjęto   bez   uwag.

 

Ad. II. Informacja   o   przebiegu   wykonania   budżetu   gminy   za   I   półrocze   2003 r.

Ww.   materiał   członkowie   Komisji   omówili   na   posiedzeniu   w   dniu   15.09.2003 r.  

 

Ad. III. Informacja   o   stanie   realizacji   uchwały   nr XLVIII/607/02   z dnia 12.09.2002 r. w   sprawie   uchwalenia   Wieloletniego   Programu   Inwestycyjnego Miasta  i  Gminy.

Materiał   informacyjny   do   poniższych   punktów   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik   nr 3.

 

Ad. IV. Wypracowanie  stanowiska, opinii   i   wniosków   do   projektów   uchwał   w   sprawie:

Materiał   informacyjny   do   poniższych   punktów   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

1/   założeń   polityki   budżetowej   gminy   Gryfino   na   rok   2004   wraz   z   określeniem zadań   priorytetowych   w   wydatkach   budżetowych - załącznik   nr 4.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 5   radnych.

2/   uchwalenia   Wieloletniego   programu   Inwestycyjnego   Miasta   i   Gminy   Gryfino - załącznik   nr 5. – NOWĄ   WERSJĘ

p.o. Kierownika   Referatu   Planowania   Przestrzennego   p. Krzysztof   Czosnowski szczegółowo   omówił   członkom   Komisji   powyższy   projekt   uchwały.  

Po   zapoznaniu   się   z   ww.   projektem   uchwały   - Komisja   nie   zajęła   stanowiska.

3/   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy Gryfino   Obr.   Radziszewo 1, teren   działki   Nr   89/3   i   części   działki   nr 84 - załącznik   nr 6.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych.  

4/   wyrażenia   zgody   na   sprzedaż   w   trybie   bezprzetargowym   na   rzecz   obecnych użytkowników   wieczystych   nieruchomości   gruntowej, oznaczonej   numerem   działki 587/2, położonej   w   obrębie   Pniewo - załącznik   nr 7.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych.

5/   sprzedaży   na   rzecz   Spółdzielni   Mieszkaniowej   „Dolna   Odra”   w   drodze bezprzetargowej   nieruchomości   gruntowych   położonych   w   Gryfinie   w   obrębach nr 3,4 i 5 - załącznik   nr 8.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 5   radnych.                                     

6/   sprzedaży   na   rzecz   Spółdzielni   Mieszkaniowej   „Regalica”   w   drodze   bezprzetargowej   nieruchomości   gruntowych, położonych   w   Gryfinie   w   obrębach   nr 3, 4 i 5 - załącznik   nr 9.  

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych.

7/   zmiany   uchwały   Nr   XLII/333/93   z   dnia   29.12.1993 r.   i   przeznaczenia   do   sprzedaży w   drodze   bezprzetargowej   gminnej   nieruchomości   zabudowanej, położonej w   Pniewie   przy   ul.   Gryfińskiej   nr 39 A - załącznik   nr 10.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 5   radnych.

8/   upoważnienia   Dyrektora   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   w   Gryfinie   do   wydawania decyzji   administracyjnych - załącznik nr 11.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 6   radnych.

9/   ustalenia   opłat   za   świadczenia   przedszkoli   publicznych   prowadzonych   przez   Miasto   i   Gminę   Gryfino -   załącznik nr 12.   – NOWĄ   WERSJĘ.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych.

10/   zmiany   budżetu   gminy   na   2003 r. - załącznik   nr   13.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 5   radnych.

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   Komisja   wypracowała   stanowisko   do   wyżej   wymienionych projektów   uchwał   - załącznik   nr   14.

 

Ad. V. Wolne   wnioski   i   zakończenie   obrad.

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn   ustalił    termin   następnego   posiedzenia   Komisji    na   dzień   27   października (poniedziałek ) o   godz. 1415   2003 r.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu    Przewodniczący   Komisji   stwierdził,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   i   zamknął   posiedzenie.

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław   Sawaryn

 

Protokółowała

Referent

Kinga   Rataj