Protokół nr 12/03

Protokół nr 12/03

PROTOKÓŁ  Nr  12/03

z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej odbytego w  dniu  24.06.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny   Mieczysław  Sawaryn.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  5  osób  w  posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

- Skarbnik  Miasta  i  Gminy  p.  Jolanta  Staruk,

 

ppkt.2.

Przewodniczący  Komisji  radny   Mieczysław  Sawaryn  zaproponował  wprowadzenie do  porządku  obrad  Komisji  jednego  dodatkowego  projektu  uchwały  w  sprawie:

-  skargi  p.  Czesławy  Łakomej  i  p.  Zbigniewa  Sawickiego  Właścicieli  P.H.U. „CENTRUM” S.C. Druk  Nr  15/IX.

Porządek  obrad  posiedzenia  Komisji   stanowi  załącznik  nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodniczący  Komisji  odczytał  PROTOKÓŁ  NR  11/03  z  poprzedniego  posiedzenia, który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II. Informacja  o  stanie  realizacji  uchwały  Nr XLVII/600/02  z  dnia 27.06.2002 r. w  sprawie  Planu  Rozwoju  Instytucjonalnego  Gminy  Gryfino.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik nr  3.

Komisja  uważa, że  SPRAWOZDANIE  powinno  przybrać  tytuł  „INFORMACJA”.

Za  przyjęciem  ww.  wniosku głosowało  4 radnych.

 

Ad. III. Informacja  o  stanie  realizacji  uchwały  Nr XXIV/350/97  Rady  Miejskiej w  Gryfinie  z  późniejszymi  zmianami  w  sprawie  szczegółowych  zasad utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  miasta  i  gminy  Gryfino.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik nr  4.

Komisja  wnioskuje:

- o  podjęcie  działań  na  rzecz  polepszenia  porządku  w  mieście, nawiązania  szerokiej współpracy  ze  Starostwem  Powiatowym  w  Gryfinie  w  celu  dokonywania  przecinki  drzew  tak  jak  było  to  prowadzone  w  latach  wcześniejszych  oraz  z  innymi  jednostkami  odpowiedzialnymi  za  drogi, przyległe  chodniki,

- o  zintensyfikowanie  działań  w  celu  sprawdzania  napełnienia  pojemników na  śmieci  i  opróżnianie  ich  każdorazowo  w  przypadku  konieczności i  potrzeby  a  nie  dopiero  na  zlecenie  gospodarzy,

- dokonania  lustracji  dróg  i  chodników  na  terenie  miasta  i  wsi  w  celu wyegzekwowania  od  właścicieli  obowiązku  przywrócenia  ich  do  prawidłowego funkcjonowania. Jednocześnie  Komisja  zauważa, że  na  terenach  wiejskich  wystąpił  spadek  wywozu ścieków  płynnych, wykonywanych  przez  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych co  może  sugerować  zbyt  wysokie  opłaty  pobierane  przez  przedsiębiorstwo.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  wniosków  głosowało  4  radnych.

 

Ad. IV. Informacja  o  działalności  bieżącej  i  sytuacji  finansowej  PEC  Sp. z o.o. w  Gryfinie.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik nr  5.

Komisja  zauważa, że  informacja  wskazująca  zatrudnienie  pracowników  biurowych i  fizycznych  jest  rozbieżna  ponieważ  do  pracowników  biurowych  nie  zaliczono

kadry  kierowniczej  co  za  tym  idzie  zdaniem  Komisji  w  Przedsiębiorstwie  doszło do  zachwiania  struktury  zatrudnienia    na  korzyść  pracowników  umysłowych.

Taka  sytuacja  w  ocenie  Komisji  jest  wadliwa. Jednocześnie  z informacji  nie  wynika, czy  w  ostatnich  latach  dokonano  restrukturyzacji  w  zatrudnieniu  oraz  w  jakich  grupach  zawodowych ? 

Za  przyjęciem  ww.  wniosków  głosowało  4 radnych.

 

Ad. V. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał w  sprawie:

Materiał  informacyjny  do  poniższych  punktów  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

1/ ustalenia  stawki  czynszu  regulowanego  za  wynajem  lokali  mieszkalnych stanowiących  własność  Gryfińskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego spółka  z o.o. – załącznik nr 6.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych.

2/ ustalenia  stawki  czynszu  za  dzierżawę  gruntu  w  mieście  i  gminie  Gryfino na  cele  nierolne  na  okres  dłuższy  niż  3  lata – załącznik nr 7.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych. 

3/ zwolnień  z  podatku  od  nieruchomości  oraz  z  podatku  rolnego  w  roku  2003 - załącznik nr 8.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych.

4/ przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego, nieruchomości  gruntowej  nie  zabudowanej, położonej  w  obrębie  5 m.  Gryfino - załącznik nr 9.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

5/ sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej, nieruchomości  gruntowej, położonej  w  obrębie nr 3  m.  Gryfino – załącznik nr 10.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

6/ przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej, części  nieruchomości gruntowej, położonej  w  obrębie  4 m.  Gryfino  - załącznik  nr 11.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych.

7/ przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej, części  nieruchomości  gruntowej, położonej  w  obrębie  Krzypnica  - załącznik  nr 12.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

8/ przeznaczenia  do  sprzedaży  nieruchomości  gruntowej, położonej  w  obrębie Krzypnica  - załącznik  nr 13.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

9/ nabycia  na  mienie  gminne  nieruchomości  gruntowych, położonych  w  obrębie nr 4  m.  Gryfino – załącznik  nr 14.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych.

10/ zmiany  uchwały  nr VII/93/03  z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  w  sprawie przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  gminnej  nieruchomości, położonej  w  Gryfinie  przy  ul.  Garbarskiej 4  - działka  nr  41/2  - załącznik  nr 15.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

11/ zmiany  uchwały  Nr  XXXIII/258/93  z  dnia  5  stycznia  1993 r.  w  sprawie przeznaczenia  do  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  w  domach  stanowiących własność  komunalną  - załącznik  nr 16. 

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych.

12/ wniesienia  w  formie  aportu  do  Gryfińskiego  Towarzystwa  Budownictwa Społecznego  Spółki  z o.o.  prawa  własności  części  nieruchomości  gruntowej, położonej  w  Gryfinie  w  obrębie  nr 5  - załącznik  nr 17.

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  negatywnie  i  wnioskuje  o  przygotowanie programu  wytyczenia  pod  budownictwo  komunalne  terenów  celu  uniknięcia

ewidentnych  błędów  w  lokalizacji  budownictwa  wielorodzinnego  pośród  osiedli  domków  jednorodzinnych.

Za  przyjęciem ww.  wniosku  głosowało  5  radnych, przy  0  głosach  przeciwnych i  0 głosie  wstrzymującym  się.

13/ powołania  zespołu  do  spraw  przedstawienia  Radzie  Miejskiej  opinii  o  zgłoszonych kandydatach  na  ławników – załącznik  nr 18.

Komisja  nie  omawiał  ww.  projektu  uchwały.

14/ zmiany  budżetu  gminy  na  2003 r. – załącznik  nr 19.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych.

15/ zmiany  uchwały  Nr  XLVIII/608/02  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  12  września 2002 r.  w  sprawie  trybu  i  procedury  aktualizacji  Wieloletnich  Programów Inwestycyjnych  Gminy – załącznik  nr 20.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

16/ rozstrzygnięcia  zarzutu  do  projektu  zmiany  w  planie  ogólnym  zagospodarowania przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino  na  obszarze  przebiegu  dwutorowej  linii napowietrznej  110 kV  od  Elektrowni  Dolna  Odra  do  Chlebowa  - załącznik  nr 21.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

17/ uchylenia  uchwały  Nr V/72/03  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  27  lutego  2003 r. w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  w  planie  ogólnym

zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gryfino – obejmującej  teren  w  rejonie ulicy  Marii  Konopnickiej (obręb 4 m.  Gryfino)  - załącznik  nr 22.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

18/ uchwalenia  zmiany  w  planie  ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino  w  miejscowości  Nowe  Brynki – załącznik  nr 23.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych.

19/ uchwalenia  zmiany  w  planie  ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino  w  miejscowości  Daleszewo – załącznik  nr 24.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

20/ uchwalenia  zmiany  w  planie  ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino  w  miejscowości  Szczawno – załącznik  nr 25.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych.

21/ uchwalenia  zmiany  w  planie  ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino – rejon  wsi  Wełtyń – załącznik  nr 26.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

22/ zmiany  planu  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino - rejon  ulicy  Armii  Krajowej – załącznik  nr 27.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych.

23/ uchwalenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych Sp.  z o.o.  w  Gryfinie  - załącznik  nr 28.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

24/ zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego odprowadzania  ścieków  na  terenie  miasta  i  gminy  Gryfino – załącznik  nr 29.

Komisja  wnioskuje  aby  ww.  projekt  uchwały  przełożyć  na  sesję  lipcową.

Za  przyjęciem  ww.  wniosku  głosowało  5  radnych.

25/ skargi  p.  Czesławy  Łakomej  i  p.  Zbigniewa  Sawickiego  Właścicieli  P.H.U. „CENTRUM” S.C. – załącznik  nr 30.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

 

Ad. VI. Zbieranie  wniosków  i  sugestii  dotyczących  kierunkowych  założeń  polityki budżetowej  gminy, w  tym  dotyczących  podejmowania  nowych  zadań, likwidacji  lub  ograniczenia  zadań  dotychczasowych, wzrostu  wydatków na  określone  cele  itp.  -  na  podstawie: UCHWAŁA  NR  VIII/118/03 RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE  z  dnia  29  maja  2003 r.  w  sprawie procedury  uchwalenia  budżetu.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  poinformował  członków  Komisji o  składaniu  wniosków  i  sugestii  dotyczących  kierunków  założeń  polityki   budżetowej  gminy  na  rok  2004. Ww.  wnioski  należy  składać  do  dnia  30 czerwca  br.

 

Ad. VII. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

 

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  ustalił   termin  następnego  posiedzenia  Komisji   na  dzień  7 lipca (poniedziałek) o  godz. 1415  2003 r.

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu  Przewodniczący  Komisji  stwierdził, że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław  Sawaryn

 

Protokółowała

   Referent

Kinga  Rataj