Protokół nr 9/03

Protokół nr 9/03

PROTOKÓŁ   Nr   9/03

z   posiedzenia   Komisji   Rewizyjnej odbytego w   dniu   7.05.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny    Mieczysław   Sawaryn.

Stwierdził   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   5   osób   w   posiedzeniu uczestniczyli   wszyscy.

Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   załącznik nr 1.

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

- Burmistrz   Miasta   i   Gminy   Gryfino   p.   Henryk   Piłat,

- Naczelnik   Wydziału   Planowania   Przestrzennego, Aktywizacji   Gospodarczej   i   Inwestycji p.   Krystyna   Klimek.

 

ppkt. 2.

Porządek   obrad   posiedzenia   Komisji    stanowi   załącznik   nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodniczący   Komisji   odczytał   PROTOKÓŁ   NR   8/03   z   poprzedniego posiedzenia, który   przyjęto   bez   uwag.

 

Ad. II. Kontrola   realizacji   inwestycji   gminnych – rekultywacja   nieczynnego wysypiska   odpadów   komunalnych   w   Gryfinie.

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn   przedstawił   członkom   Komisji „Odpowiedź   na   pytania   w   sprawie   rekultywacji   nieczynnego   wysypiska   odpadów w   Gryfinie   przy   drodze   do   Wełtynia”.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik nr 3.  

Komisja   Rewizyjna   po   zapoznaniu   się   z   materiałami   dotyczącymi   inwestycji   pn.:

„Rekultywacja   nieczynnego   wysypiska   odpadów   komunalnych   w   Gryfinie   przy   drodze   do   Wełtynia” stwierdza, że:

W 1998 r.   opracowany   został   „Projekt   Budowlany   Rekultywacji Nieczynnego   Wysypiska   Odpadów   Komunalnych   w   Gryfinie”   przez   Biuro   Projektów   „BIMOR”. Według   Biura   Projektów„BIMOR”, kosztorys   inwestorski   robót   ukształtowania   terenu   wynosił : 1.370.825,59 zł,-. W   2001 roku   ogłoszony   został   przetarg   na   wykonanie   rekultywacji nieczynnego   wysypiska   śmieci   w   Wełtyniu. Do   przetargu   zgłosiło   się   13   firm., zarówno   z   Gryfina   jak   i   okolic. Uwzględniając   cenę   wyliczoną   w   kosztorysie   wykonawcy   tj.   1.370.825,59 zł,-, wszystkie   firmy zaproponowały   ceny   od   374.500 zł,-   do   850.249,45 zł,-   za   wykonanie   ww.   zadania. Istotną   sprawą   przy   wyborze   wykonawcy   był   również   termin   wykonania   zadania   proponowany   przez   wykonawcę. Firma   LiK –BUD z   Polic, która   zaoferowała   najniższą   cenę, zaoferowała   również   najkrótszy   termin   wykonania   zadania tj.: 10   tygodni. Należy   podkreślić, że   zatwierdzenie   wyboru   wykonawcy   odbyło   się    4   października   2001 roku.

Firma   INTERBAU    z   Gryfina, która   oferowała   cenę   o   10.000   zł,-   wyższą   przegrała   przetarg. W   dniu   29.10.2001 r.   została   podpisana   umowa   z   Firmą   LiK – BUD   z   Polic   na   wykonanie   zadania   za   374.500 zł,-   w   ciągu   10   tygodni w   określonych   realiach   projektu, który   został   sporządzony   w   1998 roku.

Jako   Komisja   mamy   zastrzeżenie, że   od   sporządzenia   projektu   do   ogłoszenia   zamówienia   minęło   3   lata.    Ww.   projekt   nie   został   wznowiony przed   ogłoszeniem   przetargu   w   celu   sporządzenia   specyfikacji   istotnych   warunków   zamówienia. Ma   to   istotne   znaczenie   dla   późniejszych   konsekwencji   związanych   z   wykonaniem   zadania. Zaistniałą   sytuację   tłumaczy   się   tym, że   od   1998 roku   do   2001 roku    zmieniły   się   warunki   i powinna   być   ustalona   nowa   cena.

Nie   mniej   jednak   Komisja   Rewizyjna   stoi   na   stanowisku, że   wszyscy   wykonawcy , przed   złożeniem   oferty   dokonują   oglądu   danego   zadania. Zadanie rekultywacja   nieczynnego   wysypiska   miało   rozpocząć   się   w   7   dni   od   podpisania   umowy tj.: od   1 tygodnia   listopada   2001 roku   do   3   dekady   stycznia   2002 roku. Wiadomo   jednak, że   w   miesiącach: listopadzie,   grudniu   i   styczniu   występują   różnice   temperatur (mrozy, deszcze).

Firma, która   wygrała   przetarg   najprawdopodobniej   rozpoczęła   realizację zadania   w   2001   roku.   Jednak   do   stycznia   2002   roku   nic   nie   zrobiono. Natomiast   w   styczniu   2002 roku,   nie   wiadomo   dokładnie   kiedy / Aneks   Nr 1 nie   posiada daty/   zostaje   podpisany pierwszy   ANEKS   do   umowy   Nr 10/2001   z   dnia   29.10.2001 r.

W   aneksie   tym   przesunięto   termin   wykonania   prac   na   dzień 31.05.2002 r. Prawdopodobnie   w   lipcu   lub   sierpniu   2002 roku   projektant   sporządził notatkę,   w   której   stwierdza,   że   na   budowie   nic   się   nie   dzieje   chociaż   warunki   atmosferyczne   są   dobre.   Oznacza   to,   że   wykonawca   nie   wywiązał   się   z   realizacji   zadania. W   dniu   15   lipca   2002 roku   podpisano   Protokół   Konieczności,   w   którym   stwierdza   się, że   warunki   pogodowe   były   złe,   co   uniemożliwiało   realizację   zadania.

Wobec   powyższego   odstąpiono   od   zasady   zamówień   publicznych    zgodnie z art.71 ust.1:

„Zamawiający   może   udzielić   zamówienia   z   wolnej   ręki   tylko   wtedy, gdy   zachodzi   jedna   z   następujących   okoliczności: dokonuje   zamówień   dodatkowych, nie   przekraczających   20%   wartości uprzedniego   zamówienia, a zachodzi   konieczność   zachowania   tych   samych norm, parametrów   i   standardów”.

Wobec   powyższego   uznaje   się, że   należy   podpisać   z   wykonawcą   nowy   Aneks, w   którym   proponuje   się   dodatkową   cenę   o   100%   wyższą od   dotychczasowej   wartości   za   wykonanie   tego   zadania.   W   tej   sytuacji   dochodzi   do   stworzenia   oferty   proponowanej   przez   inne   firmy,   które   zgłosiły   się   do   przetargu   publicznego i   proponowały cenę   nawet   do   800.000 zł. Pomimo   takiego   stanu   rzeczy   nie   ogłoszono   nowego   przetargu   pomimo, iż

wykonawca   nie   dotrzymał   terminu   realizacji   ww.   zadania,   a   warunki   atmosferyczne   były   dobre.   Nasza   Komisja   uważa, że   były   to   podstawy   do   żądania   kar   umownych. Ponadto    przed   przetargiem   nie   wykonano   dodatkowego   uzupełnienia   projektu, a   podpisano   aneks,   gdyż   wykonawca   stwierdził, że   na   budowę, nawieziono   śmieci / nie   podano   daty/, że   zmieniła   się   kubatura   oraz, że   zmienił   się   poziom   wysypiska   i   to w   konsekwencji   powoduje, że   cena   zadania   musi   wzrosnąć   o   100%. Komisja   stwierdza,   że   w   kosztorysie   inwestorskim   np.   glina   miała być   wożona   ze   Szczecina   z   Cukrowni,   a   w   rzeczywistości   wożono   ją z   Wełtynia   (powstała   kopalnia),   tj.   z   odległości   3   km, a   nie 30 km   jak   wcześniej   zakładano.

Ww.   fakt   wykazuje   zasadniczą różnicę   w   kosztach   transportu   i   powinien   wpłynąć   na   obniżenie   kosztów   wykonywanego zadania   (10   tysięcy   m3   nawiezionej   gliny).

Komisja   uważa, że   ilość   nawiezionej   ziemi   odpowiada   takiej   ilości, która   była   przewidziana   w   kosztorysie   inwestorskim.                                          

Wobec   tego   cena   zaproponowana   przez   firmę   LiK – BUD z   Polic uwzględniając   fakt, że   wożono   ziemię   z   Wełtynia   powinna   być   jeszcze   niższa.    

Wydział   Planowania   Przestrzennego, Aktywizacji   Gospodarczej   i   Inwestycji   przyznał, że   zostały   w   tej   sprawie   popełnione   pewne   mankamenty np. brak   dat   na   ANEKSACH. Powyższe   sytuacje   uzasadniano   tym ,że   gmina   otrzymała dotację   ze   Starostwa   Powiatowego   w   wysokości   215 tys. zł,- i   obawiano   się, że   tą   dotację   możemy   stracić.

Natomiast   art. 76   ustawy   o   zamówieniach   publicznych   mówi :

„Zakazuje   się   zmian   postanowień   zawartej   umowy   oraz   wprowadzania nowych   postanowień   do   umowy, niekorzystnych   dla   zamawiającego,    jeżeli   przy   ich   uwzględnieniu   należałoby   zmienić   treść   oferty, na   podstawie   której   dokonano wyboru   oferenta, chyba   że   konieczność wprowadzenia   takich   zmian   wynika z   okoliczności, których   nie   można   było   przewidzieć   w   chwili   zawarcia   umowy”.

W   związku   z   powyższym   Komisja   Rewizyjna   uważa, że   w   2001 roku   przed   wykonaniem   zadania   wszelkie   okoliczności   takie   jak   anomalia   pogodowe (listopad i   grudzień)   można   było   przewidzieć. Sprawą   oczywistą   jest, że   w czasie   przekazywania   terenu   pod   budowę,   tj. dwa   lub   trzy lata   po   sporządzeniu   projektu   należy   go   uzupełnić   oraz skonfrontować   ze   stanem   faktycznym   terenu   pod   wysypisko   śmieci. Uważamy, że   została   złamana   ustawa   o   zamówieniach   publicznych    oraz, że   źle   przeprowadzono   przetarg,   który godzi   w   interes   i   finanse   miasta. Komisja   zastanowi   się   nad   podjęciem   dalszych   kroków,   gdyż    podpisane ANEKSY nie   posiadają   dat. Oprócz   dzienników   budowy   nie   ma   żadnych   wniosków   pisemnych   wykonawcy   do   władz   Urzędu   Miasta   i   Gminy   o   zmianę   warunków   kontraktu,   protokołów   ze   spotkań, z   negocjacji   na   temat ceny,   która   została   podwyższona. Na   koniec   pragniemy   nadmienić, że   powyższe   zadanie   nie   zostało   jeszcze zakończone. Odbiór   ww.   zadania   ma   nastąpić   w   dniu   16   maja 2003 roku”.

  

Ad. III.   Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

 

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn   ustalił    termin   następnego   posiedzenia   Komisji    na   dzień   21 maja   (środa) o   godz. 1245   2003 r.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu    Przewodniczący   Komisji   stwierdził,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   i   zamknął   posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław   Sawaryn

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga   Rataj