Protokół nr 6/03

Protokół nr 6/03

PROTOKÓŁ  Nr  6/03

z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej odbytego  w  dniu  12.03.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny   Mieczysław  Sawaryn.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  5  osób  w  posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

 

ppkt. 2.

Porządek  obrad  posiedzenia  Komisji   stanowi  załącznik  nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodniczący  Komisji  odczytał   PROTOKÓŁ  NR  5/03   z  poprzedniego  posiedzenia  komisji, który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie  opinii  w  sprawie  wykonania  budżetu  Miasta  i  Gminy Gryfino  za  2002 rok  wraz  z  wnioskiem  w  sprawie  udzielenia bądź  nie  udzielenia  absolutorium  burmistrzowi.

„Sprawozdanie  z  wykonania  Budżetu  Miasta  i  Gminy  Gryfino  oraz  Gminnego Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  za  2002 rok”  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie  wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  komisji.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik nr 3.

Po  przeanalizowaniu  ww.  materiału  Komisja  wypracowała  wniosek  w  sprawie udzielenia  absolutroium  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Gryfino.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik nr 4.

 

Ad. III.  Wolne  wnioski  i  zakończenie  obrad.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  przedstawił  członkom  komisji pismo  skierowane  do  Radnych.

Komisja  Rewizyjna  zapoznała  się  z  treścią  listu „dla  Antosia”.

Ww.  pismo  stanowi  załącznik nr 5.

Komisja  Rewizyjna  wypracowała  następujące  wnioski  do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Gryfino:

Komisja  Rewizyjna  wnioskuje  o  :

- przygotowanie  na  posiedzenie, które  odbędzie  się  w  dniu: 25.03.2003 r. o  godz. 800  informacji  pisemnej  w  zakresie  kosztów  rekultywacji „starego” wysypiska  śmieci  oraz  innych  odpadów, nadto  o  sposobie przeprowadzonych  przetargów  na  wykonanie  zadań  zleconych, ilość zgłoszonych  podmiotów  gospodarczych, zaproponowane  ceny, zasady wyboru  kontrahenta, ewentualne  zmiany i  odstępstwa  od  zaproponowanej zmiany,

- udzielenie  informacji  w  zakresie  ilości  służbowych  telefonów komórkowych, limitu  wydatków  i  kryteria  przydzielania  w  roku 2002/2003.

Ww.  wnioski  stanowią  załącznik  nr 6.

 

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  ustalił   termin  następnego posiedzenia  Komisji   na  dzień   25  marca (wtorek) o  godz. 800  2003 r.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodniczący  Komisji  stwierdził, że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław  Sawaryn

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj