Protokół nr 4/03

Protokół nr 4/03

PROTOKÓŁ   Nr   4/03

z   posiedzenia   Komisji   Rewizyjnej odbytego   w   dniu   28.01.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny    Mieczysław   Sawaryn.

Stwierdził   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   5   osób   w   posiedzeniu uczestniczyli   wszyscy.

Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   załącznik nr 1.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący   Komisji   radny    Mieczysław   Sawaryn   zaproponował   wprowadzenie do   porządku   obrad   Komisji   dwóch   dodatkowych   projektów   uchwał   w   sprawie:

- unieważnienia   uchwały   Nr   XLIX/647/02 – DRUK   NR 17/IV.

- zmiany   Statutu   Gminy   Gryfino – DRUK   NR 18/IV.

Porządek   obrad   posiedzenia   Komisji    stanowi   załącznik   nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodniczący   Komisji   odczytał    PROTOKÓŁ   NR   3/02    z   poprzedniego   posiedzenia   komisji, który   przyjęto   bez   uwag.

 

Ad. II. Informacja   Zarządu   Fundacji   na   Rzecz   Budowy   Obiektów Sportowych   w   Mieście   i   Gminie   Gryfino   o   bieżącej   sytuacji ekonomiczno – finansowej   Centrum   Wodnego   „LAGUNA”

Materiał   informacyjny   do   powyższego   punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu   komisji.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik   nr 3.

Komisja   przyjęła   informację   Zarządu   Fundacji   na   Rzecz   Budowy   Obiektów   Sportowych   w   Gryfinie. Komisja   ponownie   wróci   do   tematu   w   ciągu   3 m –cy w   celu   weryfikacji   otrzymanych   informacji.

Za   przyjęciem   ww.   informacji   głosowało   5   radnych.

 

Ad. III. Wypracowanie   stanowiska, opinii   i   wniosków   do   projektów   uchwał   w   sprawie:

Materiał   informacyjny   do   poniższych   punktów   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu   komisji.

1/ rozpatrzenia   oferty   przystąpienia   do   Zachodniopomorskiego   Regionalnego   Funduszu   Poręczeń   Kredytowych   Sp-ka   z   o.o. -   załącznik nr 4.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych.                                                

2/ powołania   Komisji   Inwentaryzacyjnej   - załącznik nr 5.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

3/ wyboru   przedstawicieli   członków   rzeczywistych   do   „Dobrowolnego   Stowarzyszenia Miast   i   Gmin   -   Unia   Miasteczek   Polskich” –   załącznik nr 6.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

4/ wyboru przedstawiciela   do   Zachodniopomorskiej   Regionalnej Organizacji   Turystycznej   - załącznik nr 7.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

5/ wyboru   delegatów   do   Stowarzyszenia   Gmin   Polskich   Euroregionu   Pomerania   - załącznik nr 8.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.    

6/   zmiany   statutu   Zakładu   Ekonomiczno – Administracyjnego   Szkół   w   Gryfinie - załącznik nr   9.

Komisja   zaopiniowała   projekt   uchwały   pozytywnie   jednocześnie   prosi   o   wyjaśnienie;

- czy   środki   finansowe, które   były   przekazane   do   Zakładu   Ekonomiczno - Administracyjnego   Szkół   na   utrzymanie   samochodu   Opel   wraz   z   etatem   kierowcy

zostaną   zwrócone   do Urzędu   Miasta   i   Gminy   w   Gryfinie?

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

7/   przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   przetargu   ustnego   nieograniczonego, nieruchomości gruntowej   nie   zabudowanej,   położonej   w   obrębie   Steklinko    -   załącznik nr 10.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.                                                       

8/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej,   nieruchomości   gruntowej, położonej   w   obrębie   Pniewo   -   załącznik nr 11.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

9/   ustanowienia   służebności   gruntowej   przejazdu   i   przejścia   w   działkach   gminnych1/7    i   1/32,   położonych   w   obrębie   Parsówek,   gm. Gryfino   -   załącznik   nr 12.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

10/ zamiany   nieruchomości   -   załącznik nr 13.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

11/ zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino –   rejon   ulic   Rybacka,   Wodna,   Łączna   - załącznik nr 14.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych. 

12/ uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   w   miejscowości   Radziszewo   -   załącznik nr 15.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

13/ uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta i   gminy   Gryfino   w   obrębie   nr   3   miasta   Gryfino   w   rejonie   ul.   Grunwaldzkiej- załącznik nr 16.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

14/ uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta i   gminy   Gryfino   w   miejscowości   Dębce   w   obr.   Daleszewo   - załącznik nr 17.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.                                            

15/ zmiana   uchwały   Nr   III/47/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   grudnia   2002 r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania przestrzennego   Miasta   i   Gminy   Gryfino,   zatwierdzonego   Uchwałą   Rady   Narodowej Nr   XIII/90/90   z   dnia   26.04.1990 r.,   ogłoszoną   w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Szczecińskiego   nr   14   z   dnia   2.05.1990 r.   poz. 204   z   późniejszymi   zmianami   - załącznik nr 18.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

16/ udzielenia   poręczenia   spłaty   kredytu   na   budowę   mieszkań   na   wynajem   dla   Banku Gospodarstwa   Krajowego   z   tytułu   zaciągniętego   kredytu   przez   Gryfińskie Towarzystwo   Budownictwa   Społecznego   Spółka   z   o.o. w   Gryfinie   - załącznik nr 19.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

17/   unieważnienia   uchwały   Nr   XLIX/647/02   - załącznik nr 20.  

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

18/ zmian   Statutu   Gminy   Gryfino – załącznik nr 21.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   Komisja   wypracowała   stanowisko   do   wyżej   wymienionych   projektów   uchwał   -   załącznik nr 22.

 

Ad. IV. Sprawozdanie   z   działalności   Komisji   w   2002r.

Przewodniczący   Komisji   Rewizyjnej   radny   Mieczysław   Sawaryn    przedstawił członkom   Komisji   projekt   sprawozdania.

Za   przyjęciem   projektu   sprawozdania   z   działalności   Komisji   głosowało   5   radnych.    

Ww.   materiał   stanowi   załącznik   nr 23.

 

Ad. V. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

Na   wniosek   radnego   Jana   Bieleckiego   Komisja   Rewizyjna    wypracowała   Zapytanie do   Burmistrza   Miasta   i   Gminy   Gryfino.

Ww.   Zapytanie   stanowi    załącznik nr 24.

 

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn   ustalił    termin   następnego posiedzenia   Komisji    na   dzień    24   lutego (poniedziałek) o   godz. 1300   2003 r.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu    Przewodniczący   Komisji   stwierdził,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   i   zamknął   posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław   Sawaryn

Protokółowała

   Referent

  Kinga   Rataj