Protokół nr 2/02

Protokół nr 2/02

PROTOKÓŁ   Nr 2/02

z   posiedzenia   Komisji   Rewizyjnej odbytego   w   dniu   12.12.2002 r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Z –ca   Przewodniczącego   Komisji   radny    Czesław   Kapusta.

Stwierdził   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   5   osób   w   posiedzeniu uczestniczyło   4   radnych.

Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   załącznik nr 1.

 

ppkt.2.

Porządek   obrad   posiedzenia   Komisji    stanowi   załącznik   nr 2.

 

Ad. II. Wypracowanie   stanowiska, opinii   i wniosków   do    projektów   uchwał   w   sprawie:

Materiał   informacyjny   do   poniższych   punktów   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu   komisji.

1/ ustalenia   wysokości   stawek   podatku   od   środków   transportowych   na   rok   2003 -   załącznik   nr   3.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   I   wersję   projektu   uchwały.  

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   4 radnych.                                                     

2/ ustalenia   stawek   podatku   od   posiadania   psów   na   rok   2003   oraz   trybu i   terminów   jego   poboru - załącznik   nr   4.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   II   wersję   projektu   uchwały.  

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   4   radnych.                                                    

3/ ustalenia   średniej   ceny   skupu   żyta, stanowiącej   podstawę   obliczenia   podatku   rolnego na   obszarze   Gminy   Gryfino   na   rok   2003   oraz   w   sprawie   określenia   trybu i   warunków   zwolnienia   od   podatku   rolnego   od   użytków   rolnych, na   których zaprzestano   produkcji   rolnej - załącznik   nr   5.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   II   wersję   projektu   uchwały.  

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   4radnych.

4/ określenia   wysokości   stawek   i   zwolnień   z   podatku   od   nieruchomości   na   rok   2003 - załącznik   nr   6.

Komisja   nie   wypracowała   stanowiska.

5/ określenia   dziennej   stawki   opłaty   targowej   w   2003 r.   oraz   zasad   jej   ustalania   i   poboru - załącznik   nr   7.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   4 radnych.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   II   wersję   projektu   uchwały.  

6/ zmiany   budżetu   gminy   na   2002 r.- załącznik   nr   8.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   4 radnych.

7/ przyjęcia   zmian   w   uchwale   Nr XXXIX/525/02   z   dnia 14   stycznia   2002 r.   w   sprawieudzielenia   poręczenia   spłaty   pożyczki   dla   Zespołu   Elektrowni   Dolna   Odra   S.A.na   spłatę   pożyczki   zaciągniętej   przez   Fundację   na   Rzecz   Budowy   Obiektów Sportowych   w   Mieście   i   Gminie   Gryfino   – załącznik   nr   9

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   4 adnych.

8/ uchylenia   uchwały   Nr XLVII/590/02   z   dnia   27   czerwca 2002 r.   w   sprawie   nabycia na   mienie   gminne   w   drodze   wykupu   od   współwłaścicieli   części   nieruchomości gruntowej, położonej   w   Gryfinie   przy   ul. Szczecińskiej /obręb nr 3/ – załącznik   nr   10.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   4 radnych.

9/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   przetargu   ustnego   nieograniczonego, nieruchomości   zabudowanej   położonej   w   Gryfinie   przy   ul.   Mieszka I –go /obręb nr 5/- załącznik   nr   11.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   4 radnych.                                              

10/ wyrażenia   zgody   na   sprzedaż   w   trybie   bezprzetargowym   na   rzecz   obecnychużytkowników   wieczystych   nieruchomości   gruntowej   zabudowanej, oznaczonejnumerem   działki   45/3, położonej   w   Gryfinie   w   obrębie   nr 4 - załącznik   nr   12.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   4   radnych.

11/ wyrażenia   zgody   na   sprzedaż, w   trybie   bezprzetargowym   na   rzecz   obecnychużytkowników   wieczystych   nieruchomości   gruntowej, oznaczonej   numeremdziałki   149/4, położonej   w   Gryfinie   w   obrębie   Steklno - załącznik   nr   13.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   4 radnych.

12/ nabycia   na   mienie   gminne   w   drodze   darowizny   od   Skarbu   Państwa, prawawłasności   nieruchomości   gruntowej   nie   zabudowanej, położonej   w   obrębie Pniewo   - załącznik   nr   14.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   4   radnych.

13/ przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowaniaprzestrzennego   gminy   Gryfino – w   miejscowości   Wirówek (I), obręb   Wirów- załącznik   nr   15.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   4   radnych.

14/ przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowaniaprzestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino, terenu   działek   Nr 53/1   i   52/1oraz   części   działki   nr 267/1   w   obrębie   Borzym   gmina, Gryfino - załącznik   nr   16.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   4 radnych.

15/ zmian   uchwały   Nr   XXXIII/415/01   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   22   czerwca2001 r.   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnyzagospodarowania   przestrzennego   miasta   Gryfino – obręb 3 – działki   nr: 125,część   118   i   267/1   - załącznik   nr   17.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   4 radnych.

16/ uchwalenia   regulaminu   dostarczania   wody   i   odprowadzania   ścieków   na   tereniegminy   Gryfino – załącznik nr 18.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

17/ wezwania   do   unieważnienia   uchwały   nr I/3/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie z   dnia   19   listopada   2002 r.   w   sprawie   wyboru   przewodniczącego   Rady   Miejskiej   - załącznik   nr   19.

Komisja   nie   zajęła   stanowiska.

 

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   Komisja   wypracowała   stanowisko   do   wyżej   wymienionych   projektów   uchwał   -   załącznik nr 20.

 

Ad. III. Opracowanie   propozycji   do   planu   pracy   Rady   i   projektu   planu   pracyKomisji   na   2003 r.

Ww.   temat   zostanie   przygotowany   na   następnym   posiedzeniu   komisji.

         

Ad. IV. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

Z –ca   Przewodniczącego   Komisji   radny   Czesław   Kapusta   ustalił   termin   następnego   posiedzenia   Komisji   na   dzień: 23   grudnia   (poniedziałek)   o godz. 1430   2002 r.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu    Z –ca   Przewodniczącego   Komisji   stwierdził,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   i   zamknął   posiedzenie.

 

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

Czesław   Kapusta

Protokółowała

   Referent

  Kinga   Rataj