Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 15.03.2006 r. godz. 1300
 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Informacja nt. utylizacji eternitu.

III. Przegląd świetlic wiejskich na terenie Gminy Gryfino.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.