Protokół nr 43/04

Protokół nr 43/04

PROTOKÓŁ Nr 43/04
z posiedzenia Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 23.12.2004 r.


Ad. I. Sprawy regulaminowe:
ppkt 1.


Otwarcia posiedzenia dokonał Z-ca Przewodniczącego Komisji radny Zdzisław Kmieciak.
Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych.
Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1.
Spoza grona komisji w posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
2/ Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Trzepacz
3/ Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
4/ Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek 

Porządek obrad członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przed posiedzeniem członkowie Komisji otrzymali dodatkowe projekty uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały nr XXVIII/391/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 14/XXIX,
- umorzenia pożyczki udzielonej przez Gminę Gryfino Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie - DRUK Nr 15/XXIX,
- zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 16/XXIX,
- zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. - DRUK Nr 17/XXIX.
Radni otrzymali również nową wersję pierwszej strony uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok oraz nowe wersje załącznika nr 6 i 17 do projektu budżetu - załącznik nr 3.
Komisja przyjęła porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.

ppkt 2.

PROTOKÓŁ Nr 42/04 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2005 - DRUK Nr 1/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4

Radny Mieczysław Sawaryn - w trakcie roku Pan Burmistrz obiecał radnym, że przed uchwaleniem budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok zorganizuje spotkanie wszystkich radnych w celu omówienia kwestii projektu budżetu i wypracowania wspólnej koncepcji w jakim kierunku ma zmierzać gmina. Program wyborczy Bezpartyjnego Bloku Samorządowego był programem zbliżającym gminę do jasnych kierunków polityki proinwestycyjnej, tymczasem budżet na rok 2005 idzie w kierunku wydatków konsumpcyjnych i obciąża gminę poważnymi zobowiązaniami. W jakim kierunku zmierzamy uwzględniając wydatki, tj. oświetlenie baszty, oświetlenie kościoła, czy budowa świetlicy w Starych Brynkach. Zgoda radnych na przeznaczenie nakładów pieniężnych na boisko przy Gimnazjum w Gryfinie była udzielona pod pewnymi warunkami. Byliśmy zapewniani przez Burmistrza, że na to zadanie zaangażuje się środki z funduszy unijnych.
Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - jeżeli chodzi o modernizację boiska przy Gimnazjum w Gryfinie przy złożeniu pierwszego wniosku o środki unijne nie uzyskaliśmy ich. Do dnia 12.01.2005 r. jest termin złożenia wniosku o pozyskanie środków ze SPOR-u na ten cel. Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowych środków na to zadanie z MENiS. Maksymalny koszt dofinansowania tej inwestycji przez MENiS może wynosić 43% ogólnej kwoty na to zadanie, tymczasem my otrzymaliśmy 500 tys. zł, co stanowi tylko 13%. Prowadzone są rozmowy przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji, aby tą kwotę móc zwiększyć. Jakie będą efekty tych rozmów i złożenia wniosków nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy Państwu odpowiedzieć.
Radny Mieczysław Sawaryn - czy za pół roku nie będzie przedstawiony argument, że pieniędzy nie dostaliśmy ale skoro tak dużo wydaliśmy, to nie możemy się wycofać. Posiadając obiekty sportowe, CW Laguna, czy mamy aż takie wielkie potrzeby odnośnie infrakstruktury sportowej? Czy nie można uprawiać sportu na bazie dotychczasowego zaplecza? Dlaczego nie doszło do spotkania wszystkich radnych w kwestii omówienia budżetu na 2005 r. i wypracowania strategii dalszego działania?
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - odbyło się jedno spotkanie w tej sprawie. Nie doszło do spotkania, pomimo zaproszenia, z klubem SLD-PLD. Spotkanie wszystkich radnych odbędzie się 29 grudnia br.
Radny Mieczysław Sawaryn - Burmistrz MiG obiecał zorganizować spotkanie dwudniowe. Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego została podniesiona kwestia, że wszystkie inwestycje zmierzają w kierunku północy Gminy, a inne miejsca są zaniedbane. Budżet na 2005 r. nie jest budżetem proinwestycyjnym tylko wysoce konsumpcyjnym.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - budżet na 2005 rok jest kontynuacją zamierzeń, które przedstawione były w kampanii wyborczej ugrupowania BBS. Na rok 2006 przewidziane jest otworzenie drugiego gimnazjum w Gryfinie. Ta koncepcja zostanie przedstawiona na debacie oświatowej w styczniu 2005 r. Będą poniesione znaczne nakłady na cele oświatowe. Wszystkie obiekty oświatowe będą o wysokim standardzie. Zamierzamy połączyć Gryfiński Dom Kultury z Młodzieżowym Domem Kultury i utworzyć jedną jednostkę organizacyjną. Po utworzeniu drugiego gimnazjum zwolni się jedno skrzydło w dotychczasowym gimnazjum i w nim będzie mieścił się GDK. Teren Gryfińskiego Domu Kultury będzie terenem komercyjnym o wielkiej atrakcyjności. Planowana jest rozbudowa dalszej infrastruktury miejskiej, a więc gazyfikacja Żórawek, Pniewa, budowa kanalizacji w Żórawkach, Pniewie i Drzeninie. Budżet na 2005 rok zakłada rozwiązanie problemów szeregu dróg w naszym mieście, ulic: Mieszka I, Gen. W. Andersa, W. Witosa, W. Łokietka, Podgórnej, Wierzbowej, od Krasińskiego w kierunku Przedszkola Nr 3 i M. Konopnickiej oraz wykonanie wspólnie z ZE Dolna Odra modernizacji ul. Przemysłowej w Pniewie. Planowane jest przyspieszenie prac związanych z wysypiskiem odpadów komunalnych. Około 15.03.2005 r. będzie miał miejsce oficjalny odbiór oczyszczalni ścieków. Przygotowujemy szereg dokumentacji na inwestycje: termomodernizacja Gimnazjum w Gryfinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 1. Czynimy starania w związku z obiektami po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie. Dnia 27.12.2004 r. odbędzie się podpisanie umowy notarialnej o przejęciu tych obiektów, otwiera się więc przed nami szansa na budownictwo mieszkań socjalnych oraz na działalność rzemieślniczą. Planowana jest budowa budynku socjalnego w Wełtyniu oraz dwóch remiz w Sobieradzu i Radziszewie, a więc nieprawdą jest, że wszystkie inwestycje sa skupione na północy gminy.
Radny Mieczysław Sawaryn - to są inwestycje konsumpcyjne, na które są poniesione wydatki natomiast nie przyniosą one dochodu.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie można mówić, że inwestycje w zakresie kanalizacji, gazyfikacji czy budowa nowych sieci energetycznych są inwestycjami konsumpcyjnymi.
Radny Jan Bielecki - czy otrzymamy jakieś środki na remizy w Sobieradzu i Radziszewie?
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - będziemy ubiegać się o dotacje. Otrzymaliśmy nieodpłatnie dużo sprzętu na wyposażenie tych jednostek.
Radny Mieczysław Sawaryn - nigdy nie było takiej sytuacji, że gmina miała deficyty budżetowe. Zobowiązanie kilkunastu milionów zł wobec Laguny, które poręczyliśmy, i kredyty, które chcemy zaciągnąć w tej chwili stwarzają poważne niebezpieczeństwo na przyszłość. Musimy przewidzieć załamanie gospodarcze w naszej gminie jakie może mieć miejsce w przypadku prywatyzacji ZE Dolna Odra i ewentualnego zwolnienia 1 - 2 tys. pracowników. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie przewiduję załamania gospodarczego. Śledzę na bieżąco sytuację i jestem spokojny jeżeli chodzi o prywatyzację w ZEDO. Nie mówmy o zadłużeniu 5 - milionowym naszej gminy, bo np. środki w kwocie 1,5 mln zł przeznaczone na komputeryzację gminy zostaną zwrócone po zakończeniu zadania.
Radny Kazimierz Płonka - na ulicy Pomorskiej w Gryfinie znajdują się 4 działki rzemieślniczne, które czekają na nabywców. Na nich mogłyby powstać nowe zakłady pracy, niestety działki stoją bezużytecznie. Nie ma chętnych do ich kupna, gdyż są zbyt drogie. Niedawno dowiedziałem się, że przeznaczenie tych terenów ma być zupełnie inne. Uważam, że w Gryfinie nie posiadamy działek, które przedsiębiorcy mogliby tanio kupić i wybudować na nich zakłady przynoszące korzyści dla gminy.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli nie będzie chętnych do kupna w/w działek to zostaną one przekwalifikowane pod budownictwo jednorodzinne. W chwili obecnej posiadamy 5 - hektarową działkę przy głównej drodze, naprzeciwko stacji kolejowej „Dolna Odra”. Po podpisaniu umowy notarialnej z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 27.12.2004 r. część tego pozyskanego terenu, w granicach strefy ochronnej zostanie podzielona na działki rzemieślnicze.
Radny Kazimierz Płonka - sieć ochotniczych straży pożarnych w naszej gminie jest jedną z najlepiej rozwiniętych w kraju, czy nie przesadzamy więc inwestując w nowe remizy strażackie jednocześnie zaniedbując sprawy dróg. Mam na myśli drogę przez Szczawno i Żórawki.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - droga przez Szczawno jest drogą powiatową.
Radny Zdzisław Kmieciak - uważam, że ważną sprawą jest utworzenie świetlicy i boiska w Żabnicy.
Radny Mieczysław Sawaryn - wydawanie pieniędzy na świetlice w miejscowościach wiejskich, w których są szkoły podstawowe jest marnotrawieniem tych środków.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - każdy budżet wzbudza emocje i rodzi pytania. Na budżet na rok 2005 należy patrzeć przez pryzmat zrealizowania budżetu w roku go poprzedzającym. W tym roku pomimo uchwał zezwalających przez Radę Burmistrzowi na zaciąganie kredytów, nie skorzystałem z tych uprawnień.
Komisja nie zajęła stanowiska. 

2/ przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2005 rok - DRUK Nr 2/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

3/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2005 rok - DRUK Nr 3/XXIX. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały. 

4/ zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie - DRUK Nr 4/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja nie zajęła stanowiska.

5/ zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa - DRUK Nr 5/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

6/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino - DRUK Nr 6/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały. 

7/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych oraz do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych - DRUK Nr 6-1/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

8/ zmiany uchwały nr XXIII/307/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 6-2/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja nie zajęła stanowiska.

9/ nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie 5 m. Gryfino - DRUK Nr 7/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12.
Radny Jan Bielecki - uważam, że ulica ta jest przedłużeniem ul. Łokietka więc nazwa powinna być taka sama. Proponuję odłożyć dyskusję na sesję Rady.
Komisja nie zajęła stanowiska.

10/ uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - DRUK Nr 8/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

11/ zmiany uchwały Nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino - rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - DRUK Nr 9/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

12/ zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 m. Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 - DRUK Nr 10/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

13/ zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo - DRUK Nr 11/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

14/ wspierania realizacji zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych - DRUK Nr 12/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

15/ przyjęcia programu „Bezpieczna Gmina” - DRUK Nr 13/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18.
Radny Mieczysław Sawaryn - chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli opracowuje się jakiś program, to trzeba wiedzieć jak będzie wyglądała jego realizacja, jakie metody i jakie środki będą na nią potrzebne. W instytucjach współpracujących przy realizacji programu brakuje Prokuratury Rejonowej i Sądu.
Komisja prosi o przedstawienie na sesji Rady Miejskiej konkretnego referatu nt. jakimi sposobami będzie ten program realizowany, jakie środki na ten cel zostaną przeznaczone, w jakich godzinach będą odbywały się dyżury itp. 
Komisja nie zajęła stanowiska.

16/ zmiany uchwały nr XXVIII/391/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 14/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - szczegółowo objaśniła członkom Komisji powyższy projekt uchwały. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

17/ umorzenia pożyczki udzielonej przez Gminę Gryfino Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie - DRUK Nr 15/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20.
Radny Mieczysław Sawaryn - jak to jest możliwe, że OWiR dostawał pożyczki i nie płacił składek na ubezpieczenia społeczne? Nie płacenie zobowiązań wobec ZUS jest przestępstwem. Pracownicy OWiR mają wysokie pensje. Chciałbym przypomnieć sprawę wypłaty p. Klimkowi odszkodowania za niesłuszne zwolnienie. Za błędne decyzje należy ponosić odpowiedzialność i należy skończyć z rozdawnictwem publicznych pieniędzy. Przyjęto złą praktykę, że gminnemu zarządcy należy pobłażać i dokładać pieniądze, a prywatnemu przedsiębiorcy utrudniać działalność.
Radny Kazimierz Płonka - dobrym przykładem na to jest sytuacja, która miała miejsce w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Gryfinie.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Fischbach - Komisja uważa, że nie ma podstaw do tego, aby umorzyć pożyczkę Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.
Komisja zaopiniowała negatywnie ww. projekt uchwały.

18/ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 16/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21.
Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały. 
Radny Mieczysław Sawaryn - zwiększenie wydatków nastąpiło na Seminarium Historyczne. Mógłbym coś więcej na ten temat się dowiedzieć. Jest to dość duża kwota. Dlaczego przeznaczamy środki na świetlicę wiejską w Starych Brynkach podczas, gdy na jednym z ostatnich posiedzeń Komisji Rewizyjnej zdecydowaliśmy, że zdejmujemy to zadanie?
Radna Magdalena Chmura - Nycz wnioskuje o zbadanie przez Komisję Rewizyjną, gdzie znajdują się pieniądze ze sprzedaży udziałów w spółce PEC.
Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - jest jeden rachunek bankowy i na ten rachunek wpływają wszystkie kwoty. Pieniądze ze sprzedaży Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej wpłynęły na nasze konto i zostały wprowadzone po stronie dochodów do budżetu gminy. Częściowo z tych środków realizowane zostały niektóre inwestycje, m. in. rozbudowa oczyszczalni ścieków. Przy podejmowaniu uchwał było to zawsze zaznaczane. Na dzień dzisiejszy na lokatach bankowych terminowych jest kwota 5 mln zł, ich termin mija 27 grudnia br. Dopiero pod koniec roku zamyka się wszystkie konta księgowe. Jeżeli żądacie Państwo wyliczenia, gdzie rozdysponowano pieniądze ze sprzedaży PEC to można je przygotować, tylko nie będzie ono dokładne.
Komisja nie zajęła stanowiska.

19/ zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. - DRUK Nr 17/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowiska, które stanowią załącznik nr 23.

Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.
                                                          PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

                                                                    Kazimierz Fischbach

Sporządziła
na podstawie
nagrań posiedzenia komisji
referent
Agnieszka Grzegorczyk