Protokół nr 41/04

Protokół nr 41/04

PROTOKÓŁ  Nr  41/04

z  posiedzenia  Komisji  Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej,

Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu: 23.11.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt  1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6 osób  w  posiedzeniu  uczestniczyło  5  radnych

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięli: 

- Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk,

- Z-ca Naczelnika  Wydziału  Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa  i  Gospodarki Nieruchomościami  p.  Teresa  Drążek.

Porządek  obrad  członkowie  Komisji   otrzymali  wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu - załącznik  nr 2.

Przed  posiedzeniem  członkowie  Komisji  otrzymali  dodatkowe  projekty  uchwał  w  sprawie:

- określenia  stawek  podatku  od  nieruchomości  obowiązujących  na  obszarze  Gminy Gryfino - DRUK  Nr 1/XXVIII,

- uchwalenia  Programu  współpracy  Miasta  i  Gminy  Gryfino  z  organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego  w  roku  2004 - DRUK  Nr 7/XXVIII.

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  zaproponowanej  zmiany  w  porządku  obrad  Komisji  głosowało  5  radnych, przy 0  głosach  przeciwnych  i  0  głosach  wstrzymujących  się.

Komisja  przyjęła  porządek  obrad  wraz  z  przyjętą  zmianą.

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ  NR  40/04  z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  przyjęto  bez  uwag.

 

II. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał  w  sprawie:

Materiał  informacyjny  do  poniższych  punktów  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie  wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Przewodniczący  Komisji  Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska  radny Kazimierz  Fischbach   przedstawił  projekty  uchwał  w  sprawie:

1/ określenia  stawek  podatku  od  nieruchomości  obowiązujących  na  obszarze  Gminy Gryfino - DRUK  Nr 1/XXVIII,

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  3.

Komisja  nie  zajęła  stanowiska  do  ww.  projektu  uchwały.

1/ określenia  wzorów  formularzy  deklaracji  i  informacji  podatkowych  dla  podatku od  nieruchomości,  podatku  rolnego  i  podatku  leśnego  obowiązujących  na obszarze  Gminy  Gryfino -  DRUK  Nr  1-1/XXVIII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  4.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.  

2/ uchwalenia  Regulaminu  Porządkowego Cmentarza  Komunalnego  w  Gryfinie - DRUK  Nr  2/XXVIII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  5.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

3/ ustalenia  maksymalnych  miesięcznych  stawek  czynszu  najmu  za  lokale użytkowe, stanowiące  własność  Gminy  Gryfino,  wynajmowane  na okres  dłuższy  niż  3  lata  - DRUK  Nr  3/XXVIII,

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  6.

Z- ca Naczelnika  Wydziału  Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami  p.  Teresa  Drążek – szczegółowo  omówiła  członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały. 

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

4/  ustalenia  stawek  czynszu  za  dzierżawę  1  m2  gruntu  w  mieście  i  gminie Gryfino,  na  cele  rolne  i  nierolne,  na  okres  dłuższy  niż  3  lata -  DRUK  Nr  3-1/XXVIII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  7.

Z- ca Naczelnika  Wydziału  Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami  p.  Teresa  Drążek – szczegółowo  omówiła  członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały. 

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

5/ zwolnienia  z  obowiązku  zbycia  w  drodze  przetargu  gminnej  nieruchomości gruntowej, położonej  w  Gryfinie  w  obrębie  nr  2  oraz  jej  zbycia  na  rzecz  Grupy  Energetycznej  ENEA  S.A.  -  DRUK  Nr  4/XXVIII,

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  8.

Z –ca Naczelnika  Wydziału  Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami  p.  Teresa  Drążek – szczegółowo  omówiła  członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały. 

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

6/ przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  gminnej nieruchomości  zabudowanej,  położonej  w  Gryfinie  przy  ul.  Podgórnej  nr  1  -  działka  nr  208  - DRUK  Nr  4-1/XXVIII, 

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  9.

Z –ca Naczelnika  Wydziału  Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami  p.  Teresa  Drążek – szczegółowo  omówiła  członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały. 

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

7/ udzielenia  bonifikat  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości  -  lokali mieszkalnych, stanowiących  własność Gminy Gryfino,  położonych  na  terenie  miasta  i  gminy Gryfino  - DRUK  Nr  4-2/XXVIII.

Z –ca Naczelnika  Wydziału  Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami  p.  Teresa  Drążek – szczegółowo  omówiła  członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały. 

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  10.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  nie  zajęła  stanowiska  do  ww.  projektu  uchwały.

8/ zmiany  budżetu  gminy  na  2004  rok  -   DRUK  Nr  5/XXVIII.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  11.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

9/ zmiany  planu  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  na  2004 r. -  DRUK  Nr  6/XXVIII.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  12.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

10/ uchwalenia  Programu  współpracy  Miasta  i  Gminy  Gryfino  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego  w  roku  2004.- DRUK  Nr 7/XXVIII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  13.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

10/ aktualizacji  Wieloletniego  Programu  Inwestycyjnego  Miasta  i  Gminy  Gryfino - DRUK  Nr  8/XXVIII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  14.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień  do  ww.  projektów  uchwał  Komisja  wypracowała  następujące  stanowisko, które  stanowi  załącznik  nr 15. 

 

III.  Ocena  realizacji  uchwały  w  sprawie  zasad  wyłapywania  bezdomnych zwierząt  na  terenie  Gminy  Gryfino.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie - załącznik  nr 16. 

Komisja  przyjęła  ww.  informację  bez  uwag.

 

IV.  Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach  przedstawił  członkom  Komisji: 1/ odpowiedź  na  wniosek  Komisji  wypracowany  na  posiedzeniu  w  dniu 26  października  2004 r. 

Ww.  odpowiedź  stanowi  załącznik  nr 17. 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu  Przewodniczący Komisji  zamknął  posiedzenie.                                                                                                          

   

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz  Fischbach

 

Protokółowała

Referent

Kinga  Rataj