Protokół nr 40/04

Protokół nr 40/04

PROTOKÓŁ  Nr  40/04

z  posiedzenia  Komisji  Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej,

Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu: 26.10.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt  1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6 osób  w  posiedzeniu  uczestniczyło  5  radnych

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięli: 

- Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk,

- p.o.  Naczelnika  Wydziału  Podatków  i  Opłat  Lokalnych  p. Krystian  Kosiński .

- Prezes  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  Sp. z o.o.  w  Gryfinie  p. Rafał  Mucha.

Porządek  obrad  członkowie  Komisji   otrzymali  wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  -  załącznik  nr 2.

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ  NR  39/04  z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  przyjęto  bez  uwag.

 

II. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał  w  sprawie:

Materiał  informacyjny  do  poniższych  punktów  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Przewodniczący  Komisji  Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji i Ochrony  Środowiska   radny   Kazimierz  Fischbach  przedstawił  projekty  uchwał  w  sprawie:

1/ przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - DRUK Nr  1/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  3.

Komisja  nie  zajęła  stanowiska.

Jednocześnie  uważa, że  ilość  osób  pracujących  w  tej  Komisji  jest  zbyt  duża. Należy  ograniczyć  ilość  osób  do  ustawowego  minimum.

W  informacji  nie  podano  ilości   „podkomisji”  oraz  uzasadnionych  częstotliwości  obrad  Komisji  i  „podkomisji”.

Zdaniem  Komisji  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Gryfinie  powinna  większy  nacisk  położyć  na  egzekwowanie  obowiązującego  prawa, a  w  szczególności  wyeliminowania  na  terenie  naszej  Gminy  sprzedaży  alkoholu  młodzieży  poniżej  18 roku  życia  oraz  spożywania  napojów  alkoholowych  w  miejscach  do  tego  nie  przeznaczonych. Wnioski  z  takich  kontroli  powinny  wpływać  do  Policji, Straży  Miejskiej  celem  wyciągania  wniosków  o  ukaranie  za  popełnione  wykroczenia  z  pozbawieniem  koncesji  włącznie.

Za  przyjęciem  ww.  wniosku  głosowało  5  radnych, przy  0  głosach  przeciwnych  i  0  głosach  wstrzymujących  się.

2/ zmiany  budżetu  gminy  na  2004  rok  -  DRUK  Nr  2/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  4.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  Komisji powyższy  projekt  uchwały.

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  negatywnie.  Komisja  stwierdza, że  Straż  Graniczna  jest  jednostką  budżetową, finansowaną  centralnie. Z  budżetu  Gminy  Gryfino  nie  powinno  dofinansowywać  się  Straży  Granicznej, jeżeli  brakuje  środków  finansowych  na  jej  działalność. Ww.  środki  powinny  być  przeznaczane  z  jednostek  nadrzędnych (Starostwo, Urząd  Marszałkowski).

Za  przyjęciem  ww.  wniosku  głosowało  5  radnych, przy  0  głosach  przeciwnych  i  0  głosach  wstrzymujących  się.

3/ określenia  stawek  podatku  od  nieruchomości  obowiązujących  na  obszarze  Gminy Gryfino  -  DRUK  Nr  3/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  5.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  Komisji powyższy  projekt  uchwały.

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  negatywnie.  Jednocześnie  wnioskuje  o pozostawienie  stawki  podatku  od  nieruchomości  za  „Budynki  gospodarcze  oraz  budynki  mieszkalne  lub  ich  części  zajęte  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  (za  1m2  powierzchni  użytkowej)”  w  strefie  I  w  wysokości  16 zł.

Za  przyjęciem  ww.  wniosku  głosowało  5  radnych, przy  0  głosach  przeciwnych  i  0  głosach  wstrzymujących  się.

4/ ustalenia  średniej  ceny  skupu  żyta  stanowiącej  podstawę  naliczania  podatku  rolnego  na  obszarze   Gminy  Gryfino -  DRUK  Nr  4/XXVII.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  Komisji powyższy  projekt  uchwały.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  6.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

5/ ustalenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych  w  Gminie Gryfino - DRUK  Nr  5/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  7.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  Komisji powyższy  projekt  uchwały.

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.  W  związku  z  pogarszającą  się  sytuacją  komunikacyjną  pomiędzy  Gryfinem, a  Szczecinem  i  innymi  miastami  istnieje  konieczność  zainicjowania  działalności  gospodarczej  w  zakresie  stałych  przewozów  pasażerskich  na  terenie  Gminy  Gryfino  z  dojazdem  do  Szczecina .

Wobec  powyższego  Komisja  wnioskuje  o  zastosowanie  zwolnień  w  podatku  od  środków  transportowych  dla  przedsiębiorców  organizujących  taki  transport. 

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  wraz  z  zaproponowanym  wnioskiem  głosowało 5  radnych, przy  0  głosach  przeciwnych  i  0  głosach  wstrzymujących  się.

6/ ustalenia  wysokości  stawki  podatku  od  posiadania  psów  oraz  trybu  i  terminów jego  poboru  -  DRUK  Nr  6/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  8.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  Komisji powyższy  projekt  uchwały.

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  negatywnie.  Jednocześnie  wnioskuje o ustalenie  stawki  podatku  od  posiadania  psów  w  wysokości  10 zł  jednorazowo. Jednocześnie  należy  zobowiązać  Straż  Miejską  do  zwracania  uwagi  na  to, czy  wyprowadzane  psy    na  smyczy  i  w  kagańcu. ponadto  Straż  Miejska  powinna  nakładać  mandaty  za  zanieczyszczanie  trawników, piaskownic, placów  zabaw, zakłócanie  ciszy  nocnej.

Za  przyjęciem  ww.  wniosku  głosowało  5  radnych, przy  0  głosach  przeciwnych  i  0  głosach  wstrzymujących  się.

7/ określenia  dziennej  stawki  opłaty  targowej  oraz  zasad  jej  ustalania  i  poboru - DRUK   Nr  7/XXVII.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  Komisji powyższy  projekt  uchwały.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  9.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

8/ zwolnień  z  podatków:  od  nieruchomości  od  środków  transportowych,  rolnego  oraz od  posiadania  psa  -  DRUK  Nr  8/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  10.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

9/ zmiany  Uchwały Nr XV/224/03  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia 4  grudnia  2003 roku  w  sprawie  poboru  niektórych  podatków  i  opłat  lokalnych  w  drodze  inkasa - DRUK  Nr  9/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  11.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

10/ zmiany  Uchwały Nr XV/223/03  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia 4  grudnia  2003 roku  w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy  deklaracji  i  informacji podatkowych  dla  podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnego  i  podatku  leśnego obowiązujące  na  obszarze   Gminy  Gryfino  -  DRUK   Nr  10/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  12.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk poinformowała  Komisję, że  ww.  projekt  uchwały  zostanie  wycofany  z  porządku  obrad  sesji  Rady  Miejskiej.

Wobec  powyższego  Komisja  nie  omawiała  ww.  projektu  uchwały.

11/ sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej,  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  obrębie  4  m. Gryfino  -  DRUK  Nr  11/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  13.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

12/ określenia kierunków i trybu zawierania umów  w  zakresie  współpracy międzynarodowej  pomiędzy  Gminą  Gryfino  a  innymi  gminami,  organizacjami społecznym  i  innymi  partnerami  zagranicznymi  -  DRUK  Nr  12/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  14.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

13/ określenia  kierunków   współpracy  oraz  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Gryfino  do  zawarcia  umowy  partnerskiej  z  Miastem  Sambor  (Ukraina) - DRUK  Nr  13/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  15.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

14/ zmiany  uchwały  Nr  XXVI/351/04  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  w  sprawie przystąpienie  Gminy  Gryfino  do  „Samorządowego  Stowarzyszenia  Współpracy Regionalnej” - DRUK  Nr  14/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  16.

Komisja  wnioskuje  na  Zastępcę  Przedstawiciela  do  „Samorządowego  Stowarzyszenia  Współpracy  Regionalnej”  radnego  Ireneusza  Sochaja.

15/ zmiany  w  budżecie  gminy  na  2004 r. -  DRUK  Nr  15/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  17.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.  

16/ nabycia  na  mienie  gminne  w  drodze  wykupu  od  właścicieli,  nieruchomości gruntowej  położonej  w  obrębie  Wełtyń  -  DRUK  Nr  16/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  18.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

17/ odpłatności  za  posiłki  w  stołówkach  zorganizowanych  w  szkołach  i  przedszkolach prowadzonych  przez  Miasto  i  Gminę  Gryfino  -  DRUK  Nr  17/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  19.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.        

18/ zasad  i  wysokości  nagród  przyznawanych  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Gryfino  dla  zawodników  osiągających  wysokie  wyniki  we  współzawodnictwie międzynarodowym  DRUK  Nr  18/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  20.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

19/ przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  w  Studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  i  Gminy  Gryfino -  DRUK  Nr  19/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  21.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.               

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień  do  ww.  projektów  uchwał  Komisja  wypracowała  następujące  stanowisko, które  stanowi  załącznik  nr 22. 

 

III. Informacja  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  nt. przygotowania  do  „Akcji zima  2004 –2005”.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie - załącznik  nr 23. 

Prezes  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  Sp. z o.o.  w  Gryfinie  p.  Rafał  Mucha szczegółowo  omówił  Komisji  ww.  materiał.

Komisja  przyjęła  ww.  informację  bez  uwag.

 

IV.  Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach  przedstawił  członkom  Komisji: 

1/ odpowiedź  na  wniosek  Komisji  wypracowany  na  posiedzeniu  w  dniu  28  września 2004 r.  o  treści: „Komisja  wnioskuje  o  udzielenie  informacji  dotyczących budowy  świetlicy  w  m.  Żabnica  i  rozbudowy  boiska  szkolnego  przy  Szkole  Podstawowej  w  Żabnicy.”

Ww.  odpowiedź  stanowi  załącznik  nr 24. 

Ponadto  Komisja  wypracowała  następujące  wnioski   do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino:

Komisja  wnioskuje  o:

- rozpatrzenie  możliwości  utworzenia  parkingów  przy  drogach  wjazdowych  do  Gryfina  z  kierunków  Szczecina, Wełtynia, Pniewa, Widuchowej               
i  Wirowa,

- rozpatrzenie  możliwości  budowy  dwóch  toalet  publicznych  na  Starym Mieście  i  na  Górnym  Tarasie  w  Gryfinie.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu  Przewodniczący Komisji  zamknął  posiedzenie.

              

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz  Fischbach

 

Protokółowała

Referent

Kinga  Rataj