Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK  OBRAD

Komisji  Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 26.10.2004 r. o godz. 1245.

 

I.  Sprawy  regulaminowe:

1/ otwarcie  posiedzenia  i  stwierdzenie  quorum,

2/ przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

II. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał  w  sprawie:

1/ przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - DRUK Nr  1/XXVII.

2/ zmiany  budżetu  gminy  na  2004  rok  -  DRUK  Nr  2/XXVII.

3/ określenia  stawek  podatku  od  nieruchomości  obowiązujących  na  obszarze  Gminy Gryfino  -  DRUK  Nr  3/XXVII.

4/ ustalenia  średniej  ceny  skupu  żyta  stanowiącej  podstawę  naliczania  podatku  rolnego na  obszarze   Gminy  Gryfino -  DRUK  Nr  4/XXVII.

5/ ustalenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych  w  Gminie  Gryfino - DRUK  Nr  5/XXVII.

6/ ustalenia  wysokości  stawki  podatku  od  posiadania  psów  oraz  trybu  i  terminów  jego poboru  -  DRUK  Nr  6/XXVII.

7/ określenia  dziennej  stawki  opłaty  targowej  oraz  zasad  jej  ustalania  i  poboru - DRUK   Nr  7/XXVII.

8/ zwolnień  z  podatków:  od  nieruchomości  od  środków  transportowych,  rolnego  oraz  od posiadania  psa  -  DRUK  Nr  8/XXVII.

9/ zmiany  Uchwały Nr XV/224/03  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia 4  grudnia  2003 roku w  sprawie  poboru  niektórych  podatków  i  opłat  lokalnych  w  drodze  inkasa - DRUK  Nr  9/XXVII.

10/ zmiany  Uchwały Nr XV/223/03  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia 4  grudnia  2003 roku w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy  deklaracji  i  informacji  podatkowych  dla podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnego  i  podatku  leśnego  obowiązujące  na obszarze   Gminy  Gryfino  -  DRUK   Nr  10/XXVII.

11/ sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej,  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  obrębie  4  m. Gryfino  -  DRUK  Nr  11/XXVII.

12/ określenia kierunków i trybu zawierania umów  w  zakresie  współpracy międzynarodowej pomiędzy  Gminą  Gryfino  a  innymi  gminami,  organizacjami  społecznymi  i  innymi partnerami  zagranicznymi  -  DRUK  Nr  12/XXVII.

13/ określenia  kierunków   współpracy  oraz  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Gryfino  do  zawarcia  umowy  partnerskiej  z  Miastem  Sambor  (Ukraina) - DRUK  Nr  13/XXVII.

14/ zmiany  uchwały  Nr  XXVI/351/04  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  w  sprawie przystąpienie  Gminy  Gryfino  do  „Samorządowego  Stowarzyszenia  Współpracy Regionalnej”   -  DRUK  Nr  14/XXVII.

15/ zmiany  w  budżecie  gminy  na  2004 r. -  DRUK  Nr  15/XXVII.

16/ nabycia  na  mienie  gminne  w  drodze  wykupu  od  właścicieli,  nieruchomości  gruntowej położonej  w  obrębie  Wełtyń  -  DRUK  Nr  16/XXVII.

17/ odpłatności  za  posiłki  w  stołówkach  zorganizowanych  w  szkołach  i  przedszkolach prowadzonych  przez  Miasto  i  Gminę  Gryfino  -  DRUK  Nr  17/XXVII.

18/ zasad  i  wysokości  nagród  przyznawanych  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino dla  zawodników  osiągających  wysokie  wyniki  we  współzawodnictwie  międzynarodowym DRUK  Nr  18/XXVII.

19/ przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  w  Studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino  -  DRUK  Nr  19/XXVII.

          

III. Informacja  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  nt.  przygotowania do  „akcji  zima  2004 – 2005”.

 

IV.  Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.