Protokół nr 27/04

Protokół nr 27/04

PROTOKÓŁ  Nr  27/04

z  posiedzenia  Komisji  Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej,

Inwestycji  i  Ochrony  środowiska odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu: 16.03.2004 r.

       

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt  1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny    Kazimierz  Fischbach.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6 osób  w  posiedzeniu  uczestniczyli  wszyscy

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

- Naczelnik  Wydziału  Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji  Gospodarczej i  Inwestycji  p.  Krystyna  Klimek.

Przewodniczący  Komisji  poinformował, że  porządek  obrad  członkowie Komisji  otrzymali  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu - załącznik  nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący  Komisji  odczytał  PROTOKÓŁ  NR  26/04  z  poprzedniego  posiedzenia, który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II. Informacja  nt.  uporządkowania  dróg  gminnych, studzienek  kanalizacyjnych z  uwzględnieniem  porządku  przy  strzelnicy  po  okresie  zimowym.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie

wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Ww.  materiał  stanowi  - załącznik  nr 3.

Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach – proszę  o  omówienie materiału, który  został  przygotowany  na  dzisiejsze  posiedzenie.

Naczelnik  Wydziału  Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji  Gospodarczej i  Inwestycji  p.  Krystyna  Klimek  szczegółowo  omówiła  członkom  Komisji  powyższy  materiał.

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień  komisja  wypracowała  następujący  wniosek:

do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino:

Komisja  wnioskuje  o  jak  najszybsze  wyremontowanie  drogi  w  Szczawnie. Obecnie  jest  ona  w  bardzo  złym  stanie, a  ruch  na  drodze  coraz  większy. Jest  to  około 1,5 km  odcinek  drogi.

Należy  zobowiązać  Starostwo  Powiatowe  do  szybkiego  wykonania  ww.  remontu. 

Za  przyjęciem  ww.  wniosku  głosowało 6  radnych.

Ww.  wniosek  stanowi  - załącznik  nr 4.

Komisja  przyjęła  ww.  materiał  bez  uwag.

 

III. Wolne  wnioski  i  zakończenie  obrad.

Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach  przedstawił  członkom  Komisji:

- „odpowiedź  Komendanta  Powiatowej  Policji  w  Gryfinie  za  wniosek  Komisji w  sprawie:  wzmożenia  kontroli  i  efektywności  działań  celem  zwalczania  rosnącej sprzedaży  narkotyków  na  terenie  miasta  i  gminy  Gryfino”.

Ww.  odpowiedź  stanowi  - załącznik  nr 5.

 

Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach   ustalił   termin  następnego  posiedzenia  Komisji  na  dzień   23  marca (wtorek)  o  godz. 1300 2004 r.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodniczący  Komisji  stwierdził, że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz  Fischbach

 

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj