Protokół nr 25/04

Protokół nr 25/04

PROTOKÓŁ  Nr  25/04

z  posiedzenia  Komisji  Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej,

Inwestycji  i  Ochrony  środowiska odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu: 17.02.2004 r.

       

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt  1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny    Kazimierz  Fischbach.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6 osób  w  posiedzeniu  uczestniczyło  4  radnych.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

- Naczelnik  Wydziału  Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji  Gospodarczej i  Inwestycji  p.  Krystyna  Klimek

Przewodniczący  Komisji  poinformował, że  porządek  obrad  członkowie Komisji  otrzymali  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  - załącznik  nr 2.

ppkt. 2.

Przewodniczący  Komisji  odczytał  PROTOKÓŁ  NR  24/04  z  poprzedniego  posiedzenia, który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II. Informacja  nt. inwestycji  i  remontów  zaplanowanych  w  budżecie z zakresu  oświaty, gospodarki  komunalnej, remontów  mieszkań i  adaptacji  lokali.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Ww.  materiał  stanowi  - załącznik  nr 3.

Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach – proszę  o  omówienie materiału, który  został  przygotowany  na  dzisiejsze  posiedzenie.

Naczelnik  Wydziału  Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji  Gospodarczej i  Inwestycji  p.  Krystyna  Klimek – na  remonty  w  zakresie  szkół  podstawowych planowana  jest  kwota  300.000 zł,-. Na  dzień  dzisiejszy  trwają  prace , na  które  zawarte zostały  umowy  w  2003 roku:

- wymian  stolarki  okiennej  w  Szkole  Podstawowej  Nr 2,

- w  Szkole  Podstawowej  w  Gardnie  opracowywana  jest  dokumentacja  na  docieplenie obiektu  oraz  przebudowę  kotłowni  na  olejową. W  zakresie  docieplenia  został złożony  wniosek  o  dofinansowanie  z  PAOW – u. Zadanie  będzie  dofinansowane z  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,

-  Szkole  Podstawowej  w  Radziszewie  pozostała  część  elewacji  z  dociepleniem, dofinansowanie  z  Gminnego Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,

- w  Szkole  Podstawowej  odbędzie  się  montaż  okien  PCV  w  pomieszczeniu  świetlicy, która  remontowana  jest  ze  środków  szkoły.

Następnie  planowane    prace:

-  w  Szkole  Podstawowej  Nr 1:  remont  kapitalny  dachu, badania  odnośnie  skuteczności kanalizacji, wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  - III  etap,

- w  Szkole  Podstawowej  Nr 4:  wymianę  wykładzin  w  salach  lekcyjnych, remont  sali komputerowej, naprawę  systemu  wentylacji, remont  sanitariatów,

- w  Szkole  Podstawowej  w  Radziszewie; remont  kapitalny  c.o.  oraz  zasilanie  na  gaz, podobnie  w  sali  gimnastycznej,

-  w  Szkole  Podstawowej  w  Chwarstnicy: przebudowa  boiska  szkolnego.

 

Ad. III.  Zapoznanie  się  z  bieżącą  realizacją  robót  przy  oczyszczalni  ścieków.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Ww.  materiał  stanowi  - załącznik  nr 4.

Naczelnik  Wydziału  Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji  Gospodarczej i  Inwestycji  p.  Krystyna  Klimek  szczegółowo  omówiła  powyższy  materiał.

Do  przedłożonego  materiału  radni  nie  wnieśli  uwag.

 

Ad. IV.  Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach   ustalił   termin  następnego  posiedzenia  Komisji  na  dzień   24  lutego (wtorek)  o  godz. 1300 2004 r.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodniczący  Komisji  stwierdził, że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz  Fischbach

 

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj