Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Planowania, Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 17.02.2000r. godz. 1300.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Informacja nt. inwestycji i remontów zaplanowanych w budżecie z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej, remontów mieszkań i adaptacji lokali.

 

III. Zapoznanie się z bieżąca realizacją robót przy oczyszczalni ścieków.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.