Protokół nr 18/03

Protokół nr 18/03

PROTOKÓŁ Nr 18/03

z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji i Ochrony środowiska odbytego na posiedzeniu w dniu: 16.09.2003 r.  

       

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych p. Krystian Kosiński.

 

ppkt 2.

Przewodniczący Komisji przedstawił Protokół Nr 17/03 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Omówienie propozycji w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości planowane na 2004 rok z podziałem miasta i gminy na strefy.

Materiał informacyjny do powyższego punktu, członkowie Komisji otrzymali na piśmie w dniu posiedzenia. materiał stanowi załącznik nr 3.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk -w związku z tym, że w poprzednim roku było dużo dyskusji nt. ustalania stawek podatku od nieruchomości, to w tym roku przygotowaliśmy projekt: „Podział Gminy Gryfino Na 4 Strefy Podatkowe” tj.:

STREFA I

Obszar miejski:

1. ulica Bolesława Chrobrego od skrzyżowania z ulicą 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Piastów,

2. ulica Niepodległości od skrzyżowania z ulicą 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Piastów,

3. ulica 1 Maja od skrzyżowania z ulicą Nadodrzańską do skrzyżowania z ulicą Parkową,

4. ulica Piastów,

5. ulica Tadeusza Kościuszki,

6. ulica Energetyków od skrzyżowania z ulicą Piastów do skrzyżowania z ulicą 1 Maja,

7. ulica Nadodrzańska,

8. ulica Kościelna od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Piastów,

9. Plac Barnima.

Proponowana stawka podatkowa - 15,50 zł,-.  

 

STREFA II

Obszar miejski:

ulica Łużycka,

ulica Bolesława Chrobrego z wyłączeniem odcinka należącego do strefy I,

ulica Grunwaldzka,

ulica Flisacza od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą Szczecińską i Pomorska,

ulica Szczecińska,

ulica Pomorska,

ulica Kolejowa,

ulica Wojska Polskiego,

ulica Armii Krajowej,

ulica Sprzymierzonych,

ulica Zygmunta Krasińskiego,

ulica 11 Listopada,

ulica Adama Rapackiego,

ulica Energetyków od skrzyżowania z ulicą Piastów do skrzyżowania z ulicą Bałtycką,

ulica Bałtycka,

ulica Bolesława Krzywoustego,

ulica Słowiańska,

ulica 9 -go Maja,

ulica Marii Konopnickiej,

ulica Wodnika,

ulica Sportowa.

Proponowana stawka podatkowa - 14,80 zł,-.  

 

STREFA III

Obszar miejski - pozostałe ulice w Mieście Gryfino.

Obszar wiejski:

Wieś Czepino,

Wieś Nowe Brynki,

Wieś Daleszewo,

Wieś Radziszewo,

Wieś Żórawki wzdłuż drogi krajowej „31”.

Wieś Pniewo,

Wieś Krzypnica,

Wieś Wełtyń,

Wieś Gardno.

Proponowana stawka podatkowa - 14,30 zł,-.  

 

STREFA IV

Obszar wiejski - pozostałe wsie Gminy Gryfino.

Proponowana stawka podatkowa - 13,50 zł,-.  

 

Po wysłuchaniu ww. propozycji członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag.

 

Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 23 września o godz. 2003 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz Fischbach

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj