Protokół nr 12/03

Protokół nr 12/03

PROTOKÓŁ   nr   12/03

z   posiedzenia   Komisji   Planowania   Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji   i   Ochrony   Środowiska   odbytego w   dniu   27   maja   2003r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny   Kazimierz   Fischbach.

Stwierdził   prawomocność   obrad,   gdyż   na   stan   Komisji   5   radnych   w   posiedzeniu   uczestniczyło   4   radnych   co   stanowi   quorum.   Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi - zał. nr   1.

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

1/ Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk,

2/ Naczelnik   Wydziału,

3/ Kierownik   referatu   Krzysztof   Czosnowski.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   porządek   obrad,   zaproponował   omówienia   projektów   uchwał   w   sprawie:

1/ ufundowania   tablicy   okolicznościowej   upamiętniającą   rocznicę   gibraltarską   druk   nr   12,

2/ desygnowania   kandydatów   do   Zgromadzenia   Fundatorów   i   Rady   Nadzorczej   Fundacji na   Rzecz   Budowy   Obiektów   Sportowych   w   Mieście   i   Gminie   Gryfino - druk   nr   13,

3/ przystąpienia   gminy   do   Stowarzyszenia   na   rzecz   Miast i Gmin   Nadodrzańskich   druk 13

Porządek   obrad   stanowi   - zał. nr   2.

 

ppkt.3.

Protokół   z   poprzedniego   posiedzenia   przyjęto.

 

Ad. II. Ocena   zmian   w   planie   zagospodarowania   przestrzennego   gminy   Gryfino   - druk   nr   3

Komisja   przyjęła   materiał   w/w   punkcie   bez   uwag,   który   stanowi - zał. nr   3.

 

Ad. III. Informacja   o   stanie   realizacji   uchwały   nr   XXIV/325/2000   Rady   Miejskiej w   Gryfinie   z   dnia   28.12.2000r. w   sprawie   zatwierdzenia   Strategii   Rozwoju   Miasta i   Gminy   Gryfino   do   2015   roku   - druk   nr   4.

Komisja   przyjęła   informację   do   wiadomości   bez   uwag,   która   stanowi - zał. nr   4.

 

Ad. IV. Informacja   o   działalności   bieżącej   i   sytuacji   finansowej   GTBS   Sp. z   o.o. w   Gryfinie  - druk   nr 5.

Komisja   zapoznała   się   z   w/w   informacją,   która   stanowi   - zał. nr   5.

 

Ad. V. Wypracowanie   stanowiska,   opinii   i   wniosków   do   projektów   uchwał   w   sprawie:

Materiał   w/w   punkcie   radni   otrzymali   na   piśmie   wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu Komisji.   Przewodniczący   Komisji   przedstawił   projekty   uchwał,   które   są   zawarte   w   zał. od   nr   6   do   nr   14.

Na   pytania   i   wątpliwości   odnośnie   projektów   uchwał   dodatkowych   wyjaśnień   udzielali:

Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk, Naczelnik   Wydziału   Krystyna   Klimek,   kierownik   referatu   Krzysztof   Czosnowski.

Przedstawione   projekty   uchwał   w   sprawie:

- określenia   procedury   uchwalenia   budżetu   druk   nr   6.

Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk - w   poprzednich   latach   projekt   uchwały   był   przygotowany   co   roku.   Nowa   uchwała   będzie   obowiązywać   na   kolejne   lata,   bez  

potrzeby   podejmowania   na   każdy   rok.

Na   posiedzeniu   Komisji   radni   otrzymali   nową   wersję   projektu   uchwały   w/w   sprawie   dlatego   po   zapoznaniu   się   z   uchwałą   podejmą   decyzję   na   sesji.

Komisja   nie   zajęła   stanowiska   do   projektu   uchwały   do   druku   nr   6.

- zmiany   budżetu   gminy   na   2003 rok   druk   nr   7.

Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk - w   projekcie   uchwały   proponuje   się   zmniejszenia   wydatków   na   trzy   małe   zadania   / projekt   przebudowy   MDK   na   MCSM,   baszta   wraz   z   odbudową   murow   obronnych,   strzelnica   sportowa /.   W   ostatnim   czasie   powstała   nowa koncepcja   czyli   jedno   większe   zadanie - projekt   Międzynarodowego   Centrum   Kultury,   Turystyki   i   Sportu.   Przy   realizacji   większych   inwestycji   istnieje   szansa   otrzymania   środków   finansowych   unijnych   nawet   do   wysokości   75%   kosztów   inwestycji.

Naczelnik   Wydziału   Krystyna   Klimek - w   budżecie   na   2003 rok   zaplanowano   kwotę 200.000,- zł   dla   MDK   z   której   wykorzystano   kwotę   75.000,- zł   na   zapłacenie   ogrodzenia, pozostała   kwota   125.000,- zł.   Pozostałe   mniejsze   zadania   to:   budowa   baszty, strzelnica.   Wymienione   zdania   zostaną   likwidowane,   a   tworzy   się   jedno   większe   zadanie.   Gmina   czyni   starania   o   pozyskanie   środków   unijnych.   Przy   przyznawaniu   środków   unijnych   występują   ostre   reguły,   że   beneficjentem   może   być   tylko   ta   gmina   której   projekt   ma   wartość   minimum   2   mln   EURO.   Z   w/w   mniejszych   zadań   robi   się   jeden   wielki   projekt   etapowy.   Na   dzień   dzisiejszy   wydział   inwestycji   przystąpił   do   sporządzenia   specyfikacji,   a   następnie   zostanie   ogłoszony   konkurs.

Po   dyskusji   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   projekt   uchwały.

- uporządkowania   na   terenie   miasta   i   gminy   przebiegu   niektórych   ulic   zgodnie   z   ich   przeznaczeniem   druk   nr   8.

Do   w/w   materiału   nie   zgłoszono   uwag.   Po   dyskusji   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   projekt   uchwały.

- zmiany   uchwały   Nr XXII/279/2000   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   21.09.2000r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania przestrzennego   Miasta   i   Gminy   Gryfino - teren   składowiska   odpadów   komunalnych w   Gryfinie,   zmienionej   uchwałą:   Nr V/71/03   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   24.04.2003r.   druk   nr   9.

Radny   Kazimierz   Płonka   - w   jakim   terminie   zacznie   się   budowa   nowego   składowiska   odpadów   komunalnych,   ponieważ   obecne   składowisko   starczy   na   około   dwa   miesiące   do   składowania   odpadów.   Uważam,   że   powinny   znaleźć   się   środki   finansowe   na   nowe   wysypisko.

Kierownik   referatu   Krzysztof   Czosnowski - aby   można   było   przystąpić   do   realizacji   budowy   nowej   kwatery   wysypiska   musi   być   zrobiona   zmiana   planu   miejscowego   dla   terenu   składowiska.   Jeżeli   Rada   zatwierdzi   plan   wówczas   będzie   można   przystąpić   do   przygotowania   projektu   wysypiska.   Na   dzień   dzisiejszy   trwają   prace   związane   ze   zmianą w   planie   aby   móc   przystąpić   do   rozbudowy   wysypiska.  

Do   w/w   materiału   nie   zgłoszono   uwag.   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   projekt   uchwały.

- udzielenia   bonifikat   od   ceny   sprzedaży   lokali   mieszkalnych   stanowiących   własność Gminy   Gryfino,   położonych   na   terenie   miasta   i   gminy   Gryfino   druk   nr   10.

Radny   Kazimierz   Płonka - uważam,   że   powinniśmy   zgodzić   się   na   podwyższenie   bonifikaty   aby   lokatorzy   mogli   kupić   mieszkania.

Po   dyskusji   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   projekt   uchwały.

- upoważnienia   Burmistrza   MiG   Gryfino   do   udzielania   pożyczek   w   roku   budżetowym    2003   druk   nr   11.

Dodatkowej   informacji   w/w   sprawie   udzieliła   Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk   - w   uchwale   budżetowej   na   2003 rok   jest   zawarty   zapis,   który   umożliwia   Burmistrzowi udzielanie   gwarancji,   poręczeń,   zaciągania   zobowiązań   natomiast   nie   ma   zapisu   o   udzielaniu   pożyczki.   Ośrodek   Wypoczynku   i   Rekreacji   wystąpił   do   Burmistrza   o   udzielenie   pożyczki,   którą   zobowiązuje   się   spłacić   do   końca   br.

Przewodniczący   Komisji - jaka   jest   pewność,   że   OWiR   spłaci   pożyczkę   do   końca   br.

Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk - planowana   jest   restrukturyzacja   OWiR-u.   Ośrodek   na   Wełtyniu   oraz   wypożyczlnia   sprzętu   zostaną   sprzedane.   Zgłoszona   została   oferta   o   kupno   mola.   W   wyniku   sprzedaży   części   OWiR-u   będą   oszczędności.   Na   dzień   dzisiejszy   należy   uregulować   składki   wobec   ZUS   oraz   wypłacić   wynagrodzenie   dla   pracowników.

Radny   Zdzisław   Kmieciak   - jestem   za   upoważnieniem   Burmistrza   do   udzielania   pożyczek   do   kwoty   100.000,- zł.

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   w   wyniku   dyskusji   i   głosowania   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   w/w   projekt   uchwały.

- ufundowania   tablicy   okolicznościowej   upamiętniającą   rocznicę   gibraltarską   druk   nr   12.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   projekt   uchwały.

- desygnowania   kandydatów   do   Zgromadzenia   Fundatorów   i   Rady   Nadzorczej   Fundacji na   Rzecz   Budowy   Obiektów   Sportowych   w   Mieście   i   Gminie   Gryfino   druk   nr   13,

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   projekt   uchwały.

- przystąpienia   gminy   do   Stowarzyszenia   na   rzecz   Miast i Gmin   Nadodrzańskich   druk   14

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   projekt   uchwały.

Stanowisko   do   materiałów   stanowi - zał. nr   15.

 

Ad. VI. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu   Przewodniczący   stwierdził,   że   porządek   obrad wyczerpano   w   całości   zamknął   posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz   Fischbach

Protokółowała

    inspektor

  Janina   Kuś