Protokół nr 9/03

Protokół nr 9/03

PROTOKÓŁ   nr 9/03

z   posiedzenia   Komisji   Planowania   Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji   i   Ochrony   Środowiska   odbytego w   dniu   8   kwietnia   2003r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny   Kazimierz   Fischbach.

Stwierdził   prawomocność   obrad,   gdyż   na   stan   Komisji   6   radnych   w   posiedzeniu   uczestniczyło   4   radnych   co   stanowi   quorum.   Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi -   zał. nr   1.

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

1/ Burmistrz   MiG   Henryk   Piłat,

2/ Prezes   Przedsiębiorstwa   Usług   Komunalnych   w   Gryfinie   Rafał   Mucha,

3/ Przedstawiciel   PUK   Jadwiga   Kaszuta,

4/ Z-ca   Naczelnika   Wydziału   Ewa   Kubiak.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   porządek   obrad,   który   stanowi   -   zał. nr   2.

 

ppkt.2.

Protokół   z   poprzedniego   posiedzenia   przyjęto.

 

Ad. II. Informacja   nt. uporządkowania   po   okresie   zimowym   „ akcja   zima"

  / dróg   gminnych,   studzienek   kanalizacyjnych /

Materiał   informacyjny   w/w   punkcie   stanowi - zał. nr   3.

Na   pytania   radnych   w/w   sprawie   dodatkowych   wyjaśnień   udzielali   przedstawiciele   PUK prezes   Rafał   Mucha   i   Jadwiga   Kaszuta.

Prezes   PUK   Rafał   Mucha   - na   podstawie   zawartej   umowy   z   gminą   i   powiatem   firma   PUK   wykonuje   prace   porządkowe   na   terenie   gminy.   Sprzątanie   ulic,   dróg   odbywa   się   na   podstawie   harmonogramu   w   którym   zawarte   są   terminy   poszczególnych   prac.  

Na   dzień   dzisiejszy   rozpoczęto   prace   porządkowe   po   okresie   zimowym.  

Do   końca   kwietnia   br.   powinno   zakończyć   się   porządkowanie   ulic   w   mieście,   dróg   po   okresie   zimowym.  

Radny   Zdzisław   Kmieciak - jak   często   odbywa   się   sprzątanie   przystanków   autobusowych   na   drodze   krajowej   od   Gryfina   do   Radziszewa,   ponieważ   nie   zawsze   przystanki   są   sprzątane.

Prezes   PUK   Rafał   Mucha   - zgodnie   z   umową   na   drodze   krajowej   od   Radziszewa   do Gryfina   sprzątanie   przystanków   będzie   odbywać   się   dwa   razy   w   miesiącu.   Mogę   udostępnić   dla   radnych   harmonogram   wykonywanych   prac   porządkowych   na   terenie   gminy   w   tym   również   na   przystankach.

Radny   Jan   Bielecki - na   Górnym   Tarasie   przy   ulicy   Asnyka,   Sienkiewicza,   Wyspiańskiego,   Krasińskiego,   Reymonta   nawieziono   duże   ilości   piasku   do   posypywania chodników,   ulic   w   okresie   zimy.   Piasek   jest   rozsypywany   dlatego   należy   go   usunąć,   posprzątać.

Prezes   PUK   Rafał   Mucha - proszę   radnych   o   sygnalizowanie,   zgłaszanie   wszelkich   spraw   porządkowych   lub   innych   bezpośrednio   do   firmy   PUK,   które   w   miarę   możliwości   będą   na   bieżąco   załatwiane.

Radny   Wiesław   Celmer - czy   PUK   wykonuje   koszenie   traw   przy   drogach.

Prezes   PUK   Rafał   Mucha   - na   podstawie   zawartej   umowy   PUK   wykonuje   usługi   koszenia   traw   w   pasie   drogowym.   Natomiast    w   umowie   nie   przewidziano   sprzątania   trawników   ręcznie   tj. zbierania   papierów,   śmieci.                               

W   roku   bieżącym   zbyt   niską   kwotę   około   160.000,- przewidziana   na   wykonanie   usług   w   zakresie   utrzymania   czystości,   a   w   latach   poprzednich   na   wymienione   usługi   wydatkowano   około   400.000,-.     

Radny   Jan   Bielecki   -   uważam,   że   za   mało   ustawiono   pojemników   na   śmieci   przy   ścieżce   rowerowej   w   kierunku   jeziora   Wełtyń.

Prezes   PUK   Rafał   Mucha   - na   sesji   zgłoszono   interpelację,   że   ścieżka   rowerowa   jest   zanieczyszczona.   Wspólnie   z   pracownikiem   straży   miejskiej   sprawdziliśmy   ścieżkę   rowerową.   Nie   zawsze   śmieci   są   wrzucane   do   koszy.   Nie   ma   przeszkód   aby   ustawić   więcej   koszy   przy   ścieżce   rowerowej.

Radny   Zdzisław   Kmieciak - do   kogo   należy   utrzymanie   drogi   nr   31   od   Gryfina   do   Radziszewa.   Należy   ustawić   pojemniki   przy   drodze   między   Czepinem,   a   Gryfinem   na   wysokości   stacji   CPN.   W   Czepinie   należy   ustawić   pojemnik   na   odpady   plastikowe.

Prezes   PUK   Rafał   Mucha - gmina   decyduje   o   ilości   pojemników   postawionych   na   swoim   terenie.   Firma   PUK   nie   ma   środków   finansowych   na   zakup   pojemników.   Jeżeli   jest   potrzeba   ustawienia   dodatkowych   pojemników   proszę   zgłosić   do   urzędu   wydziału   gospodarki   komunalnej,   mieszkaniowej   i   ochrony   środowiska. Wspólnie   ze   strażą   miejską   sprawdzaliśmy   stan   czystości   na   obrzeżach   miasta   w   tym   również   teren   na   ulicy   Pomorskiej   przed   Czepinem   w   kierunku   lasu,   miejsce   starych   fundamentów   pod   szpital,   gdzie   są   wyrzucane   śmieci   i   powstały   dzikie   wysypiska   śmieci.

Przewodniczący   Komisji - czy   nie   słuszne   by   było   ujednolicić   koszt   wywożenia   śmieci, gdyż   często   zdarza   się,   że   właściciele   posesji   przywożą   swoje   śmieci   i   wrzucają   do   pojemników   ustawionych   przy   osiedlach.  

Czy   prawdą   jest,   że   wywóz   sortowanych   odpadów   jest   droższy.   Sp-nia   Mieszkaniowa   twierdzi,   że   mieszkańcy   zapłacą   więcej    za   odpady   sortowane.  

Przedstawiciel   PUK   Jadwiga   Kaszuta - koszt   wywozu   1m3   sortowanych   odpadów   jest   tańszy   wynosi   10,- zł,   a   nie   sortowanych   wynosi   19,50 ,- zł.   Sp-nie   Mieszkaniowe   nie   są   zainteresowane   zbiórką   selektywną   śmieci.

Prezes   PUK   Rafał   Mucha - zauważa   się,   że   właściciele   domków   jednorodzinnych   wrzucają   swoje   śmieci   do   innych   pojemników   ustawionych   przy   osiedlach.   Firma   PUK   ma   trudności   z   wyegzekwowaniem   obowiązku   gromadzenia   odpadów   w   pojemnikach   przez   właścicieli   posesji. Nie   wszyscy   właściciele   domków   jednorodzinnych   mają   zawarte   umowy   na   wywóz   śmieci.   Straż   miejska   powinna   przeprowadzić   kontrolę   prywatnych   posesji   oraz   sklepów   czy   posiadają   umowy   na   wywóz   śmieci.

Radny   Wiesław   Celmer   - jeżeli   ktoś   ma   do   wywiezienia   dodatkowe   śmieci   nie   może   zgłosić   telefonicznie   do   PUK,   lecz   musi   być   dostarczone   pisemne   zlecenie   na   wykonanie   usługi.   Czy   nie   można   zmienić   aby   w/w   prace   można   było   wykonać   na   zgłoszenie   telefoniczne.   W   ostatnim   czasie   park   miejski   jest   zagospodarowany, zrobiono   alejki,   postawiono   nowe   ławki.   Czy   w   parku   będzie   zasiana   trawa.

Prezes   PUK   Rafał   Mucha - w   parku   miejskim   niektóre   miejsca   zostaną   wyrównane,   a   następnie   obsiane   trawą.

Radny   Jan   Bielecki   - wnioskuję   aby   na   drodze   przy   parku   od   banku   do   skrzyżowania   należy   zamontować   progi   spowalniające.  

Przedstawiciel   PUK   Jadwiga   Kaszuta   - zlecenie   można   przekazać   dla   kierowcy,   który wykonuje   usługi   wywozu   śmieci.

Dodatkowej   informacji   nt. gospodarki   odpadami udzielił   Prezes PUK   Rafał   Mucha - na   podstawie   krajowego   planu   gospodarki   odpadami   zostały   przygotowane   założenia   do dyskusji   wojewódzkiego   planu   gospodarki   odpadami.   Na   podstawie   wojewódzkiego   planu   powstanie   plan   powiatowy,   a   następnie   gminny.  

W   założeniach   każdego   planu   jest   zawarta   ilość   wysypisk   odpadów   na   poszczególnych   terenach,   sortownie   odpadów.   Na   bazie   planów   zostaną   określone   docelowo   miejsca   składowania   odpadów   z   podziałem   na   terminy.   Zgodnie   z   ustawą   do   2015   roku   sprawa   gospodarki   odpadami   ma   być   załatwiona.   Jestem   po   rozmowach   ze   starostwem   w   zakresie    planów   powiatowych.   Do   11.05.br.   gmina   ma   możliwość   wypowiedzenia   się   do   założeń   planu   wojewódzkiego,   wprowadzając   własną   politykę   w   zakresie   gospodarki   odpadami.

Przedstawiciel   PUK   Jadwiga   Kaszuta - na   podstawie   ustawy   o   utrzymaniu   i   porządku w   gminie,   gmina   musi   zapewnić   prawidłową   eksploatację   istniejącego   wysypiska,   ewentualnie   budowę   nowego   wysypiska,   oraz   prawidłowej   gospodarki   odpadami.  

Do   obowiązków   firmy   PUK   należy   prawidłowe   zagospodarowanie   odpadów.  

Jeżeli   gmina   zapewni   selektywną   zbiórkę   śmieci   na   terenie   miasta,   to   nasza   firma   musi   przeprowadzić   odbiór   odpadów   i   odpowiednio   je   zagospodarować.   Na   dzień   dzisiejszy   wykonujemy   swoje   zadania   na   tyle   na   ile   jest   to   możliwe.   Składujemy   odpady   na   I   kwaterze,   która   jest   czynna   przez   10   lat   w   niedługim   czasie   zapełni   się.   Gmina   powinna   przygotować   II   kwaterę.

Przewodniczący   Komisji - w   jakim   czasie   nastąpi   rejonizacja   składowiska   powiatu   gryfińskiego,   pyrzyckiego   w   rejonie   Myśliborza.

Prezes   PUK   Rafał   Mucha - po   przygotowaniu   II   kwatery   nasze   wysypisko   może   przyjmować   odpady   do   2009 roku.   Aby   kwatera   zbyt   szybko   nie   zapełniała   się   niezbędne   jest   sortowanie   odpadów.   Przy   sortowaniu   odpadów   można   odzyskać   od   60%   do   65%   surowca,   które   może   być   wykorzystane   do   dalszego   przerobu.

Na   wysypisku   potrzebna   jest   linia   do   sortowania   odpadów,   ponieważ   nie   da   się   przeprowadzić   100%   selekcji   przy   odbiorze   odpadów   poprzez   pojemniki.   Aby   program   gospodarki   odpadami   był   realizowany   jest   potrzeba   powstania   zakładu   utylizacji   odpadów.

Radny   Jan   Bielecki - jaki   koszt   jest   budowy   lub   uruchomienia   linii   sortowniczej   na   wysypisku.

Prezes   PUK   Rafał   Mucha - gmina   może   wystąpić   o   pomoc   w   dofinansowaniu   ze   środków   finansowych   unijnych   z   przeznaczeniem   na   ochronę   środowiska   w   tym   na   prawidłową   gospodarkę   odpadami.         

Informacja   nt. gospodarki   odpadami   stanowi - zał. 4.

Po   wysłuchaniu   informacji   w   wyniku   dyskusji   Komisja   wypracowała   wnioski   w/w   sprawie:

Komisja   wnioskuje   do   Burmistrza -

1/ o   przeprowadzenie   kontroli   przez   straż   miejską   w   celu   sprawdzenia   czy   właściciele   posesji   mają   zawarte   umowy   z   PUK   na   wywóz   odpadów   w   mieście i   na   wsi,

2/ o   podjęcie   działań   w   celu   zakupu   linii   sortowniczej   na   wysypisku   śmieci,

3/ o   rozważenie   możliwości   utworzenia   zakładu   utylizacji   odpadów   komunalnych.

 

Ad. III. Informacja   nt. realizacji   inwestycji   rozbudowa   oczyszczalni   ścieków,   budowy „ Kanalizacji   Północy   Gminy”,   która   stanowi   -   zał. nr 5.

Na   pytania   radnych   w/w   punkcie   dodatkowych   wyjaśnień   udzieliła   z-ca   naczelnika   wydziału   Ewa   Kubiak   poinformowała,   że   w   lipcu   br.   rozpocznie   się   rozbudowa   oczyszczalni   ścieków.   Realizacja   inwestycji   rozbudowy   oczyszczalni   ścieków   będzie   trwała   około   16   miesięcy.                  

Radny   Zdzisław   Kmieciak - w   jakim   terminie   zostaną   usunięte   usterki   powstałe   przy   modernizacji   drogi   nr   31   w   Czepinie.   Przypominam   sobie,   że   usterki   w   drodze   miały   być   usunięte   w   ciągu   2   tygodni,   do   dnia   dzisiejszego   nie   zrobiono.

Z-ca   naczelnika   wydziału   Ewa   Kubiak - do   połowy   kwietnia   br.   odbędzie   się   spotkanie   z   udziałem   inwestorów   oraz   Generalnej   Dyrekcji   Dróg   Krajowych   celem   załatwienia   w/w   spraw.   Wykonawca   modernizowanej   drogi   zobowiązał   się   do   końca   maja   br. usunąć   usterki   w   drodze.   Radni   zostali   zaproszeni   na   w/w   spotkanie.

Burmistrz   MiG   Henryk   Piłat   poinformował,   że   na   najbliższą   sesję   Rady   zostanie   przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   sprzedaży   udziałów   PEC   dla   Elektrowni   Dolna   Odra.   Poprosił   radnych   aby   Komisja   dwa   dni   lub   dzień   przed   sesją   omówiła   projekt   uchwały   w/w   sprawie.   Poinformował   również,   że   w   razie   potrzeby   gmina   ma   możliwość   przejęcia   jednej   kwatery   od   Dolnej   Odry   z   przeznaczeniem   do   gromadzenia    odpadów   komunalnych.   Odnośnie   wysypiska   gminnego   burmistrz   poinformował,   że   są   dokonywane   zmiany   w   planie   zagospodarowania   przestrzennego,   a   w   dniu   28.04. br. odbędzie   się   spotkanie   w   Szwedt.   W/w   spotkaniu   będą   prowadzone   rozmowy   przez    gminę   z   firmą   niemiecką   nt. zakupienia   linii   do   sortowania   śmieci.

Przewodniczący   Komisji - jak   wynika   z   informacji   przedstawionej   przez   prezesa   PUK,   że   do   11.05. br.   należy   zaopiniować   wojewódzki   plan   zagospodarowania   gospodarki   odpadami.  

Burmistrz   MiG   Henryk   Piłat   - nasza   gmina   zaopiniuje   negatywnie   plan   wojewódzki,   ponieważ   koszty   wywozu   śmieci   znacznie   wzrosną   z   powodu   wożenia   śmieci   do   wyznaczonego   wysypiska   w   innym   rejonie.

 

Ad. IV. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

W   uzgodnieniu   z   radnymi   obecnymi   na   posiedzeniu   Przewodniczący   Komisji   wyznaczył termin   posiedzenia   Komisji   przedsesyjnej   na   dzień   23.04.2003r. godz. 1015.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu   Przewodniczący   stwierdził,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   zamknął   posiedzenie.

 

                                                                                                                  

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz   Fischbach

Protokółowała

Inspektor

Janina   Kuś