Protokół nr 1/02

Protokół nr 1/02

PROTOKÓŁ   nr 1/02

z   posiedzenia   Komisji   Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji   i   Ochrony   Środowiska   odbytego w   dniu   9   grudnia   2002r.

                                                 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny   Kazimierz   Fischbach.   Stwierdził   prawomocność   obrad,   gdyż   na   stan   Komisji   6   radnych   w   posiedzeniu   uczestniczyło   5   radnych,   co   stanowi   quorum.   Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   - zał.   nr   1.

Przewodniczący   Komisji - na   poprzednim   spotkaniu   Komisji   odbyły   się   nieoficjalne   wybory   z-cy   przewodniczącego   Komisji.   Zaproponowałem   kandydaturę   radnego   Kazimierza   Płonki. Czy radny   wyraża   zgodę   na   kandydowanie. Radny   nie wyraził   zgody.   Wówczas   został   wybrany   radny   Wiesław   Celmer.   Czy   Komisja   podtrzymuje   wcześniejszą   decyzję   czy   są   inne   kandydatury.   Po   dyskusji   zgłoszono   kandydaturę   radnego   Zdzisława   Kmieciaka.  

W   wyniku   głosowania   z-cą   przewodniczącego   Komisji   został   wybrany radny   Zdzisław   Kmieciak.

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

1/ Burmistrz   MiG   Henryk   Piłat

2/ Skarbnik   MiG   Lilianna   Ochmańska,

3/ Inspektorzy:   Helena   Pasztaleniec,   Ewa   Kubiak,   Krystyna   Wawruszczak - Skibińska.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   porządek   obrad,   który   stanowi - zał. nr   2.

 

Ad. II. Wypracowanie   stanowiska,   opinii   i   wniosków   do   projektów   uchwał   w   sprawie:

Materiał   informacyjny   w/w   punkcie   radni   otrzymali   na   piśmie   wraz   z   zawiadomieniem o   posiedzeniu   Komisji.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   projekty   uchwał,   które   są   zawarte   w   zał. od   nr   3 do   nr   19.

Na   pytania   i   wątpliwości   radnych   odnośnie   projektów   uchwał   dodatkowych   wyjaśnień   udzielali: Skarbnik   MiG   Lilianna   Ochmańska,   inspektorzy:   Helena   Pasztaleniec, Ewa   Kubiak   i   Krystyna   Wawruszczak - Skibińska.

Burmistrz   MiG   Henryk   Piłat   -   w   dniu   dzisiejszym   radni   będą   opiniowali   uchwały   okołobudżetowe.   Na   bazie   wszystkich   uchwał   okołobudżetowych   Zarząd   MiG przygotował   projekt   budżetu   na   2003 rok.   Jeżeli   radni   zgłoszą   zmiany   w   uchwałach   to   każde   skorygowanie   spowoduje   zmiany   w   budżecie.   Mając   zaufanie   do   poprzedniego   Zarządu   proszę   radnych   aby   w   miarę   możliwości   nie   dokonywać   wielkich   zmian   w   proponowanych   uchwałach   okołobudżetowych.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   ustalenia   wysokości   stawek   podatku   od środków   transportowych   na   rok   2003   - druk   nr   3.

W   wyniku   głosowania   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   projekt   uchwały   wersji   II.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   ustalenia   stawek   podatku   od   posiadania   psów   na   rok   2003 - druk   nr 4.                     

W   wyniku   głosowania   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   projekt   uchwały   wersji   II.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   ustalenia   średniej   ceny   skupu   żyta - druk   5.

Radny   Wiesław   Celmer   - wnioskuję   pozostawienia   ceny   żyta   na   dotychczasowym   poziomie   czyli   26   zł,-   za   1 q.

W   wyniku   głosowania   / 4   radnych   głosowało   za   wnioskiem / - wniosek   radnego   został przyjęty.

Komisja   wnioskuje   przyjąć   cenę   żyta   w   wysokości   26   zł,- - na   dotychczasowym   poziomie.   

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   określenia   wysokości   stawek   i   zwolnień z   podatku   od   nieruchomości   na   rok   2003 - druk   nr   6.

Na   pytania   i   wątpliwości   radnych   do   w/w   projektu   uchwały   dodatkowych   wyjaśnień udzieliła   Skarbnik   MiG   Lilianna   Ochmańska - ustawodawca   wprowadził   zmiany   podatku   od   nieruchomości   a   dotyczy:   budynków,   budowli, działalności   gospodarczej   pow. użytkowej.   W   ustawie   dokładnie   sprecyzowano   o   zwolnieniach   w   podatku   od nieruchomości   dla   podmiotów   gospodarczych.   W   przyszłości   planuje   się   wprowadzić   podatek   katastralny.   Proponuję   aby   Komisja   wprowadziła   do   planu   pracy   na   przyszły   rok   omówienie   projektu   uchwały   z   zastosowaniem   stref   wersja   I.   Pod   koniec   2003 roku Komisja   będzie   miała   przygotowane   stawki   podatku   zgodnie   z   ustawą.   Omówienie   uchwały   z   podziałem   miasta   na   strefy   wymaga   konsultacji   społecznych z   przedsiębiorcami. Na   podstawie   ustawy   poprzedni   Zarząd   przygotował   projekt   uchwały   z   podziałem   na   strefy.   Uważam,   że   Rada   powinna   przyjąć   projekt   uchwały   wersji   II, ponieważ   projekt   uchwały   wersji   I   wymaga   przemyśleń ,   dokładnego   omówienia   przy   różnicowaniu   stawek   z   podziałem   miasta   na   strefy.   W   projekcie   uchwały   są   proponowane   górne   stawki   podatkowe   zgodnie   z   ustawą   na   2002r.   Natomiast   Rada   uchwala   stawki   podatkowe   wprowadzone   na   2003   rok.   Jeżeli   Rada   wprowadzi   niższe   podatki   to   w   projekcie   budżetu   na   przyszły   rok   zmniejszą   się   dochody   w   tym   również   zaplanowane   wydatki   w   budżecie.   Planowane   dochody    budżetu   gminy   po   przyjęciu   stawek   wersji   II   projektu   oszacowano   na   kwotę     22.503.000,- zł   czyli   o   226.000,-   więcej   aniżeli   wersji   I   projektu   uchwały   i   wyższy   o   wymienioną   kwotę   do   roku   2002.

Radny   Wiesław   Celmer   -   stawki   podatkowe   powinny   być   ustalane   w   oparciu   o   planowaną   inflację,   a   proponowane   stawki   znacznie   przekraczają   inflację. Jeśli   będziemy   podnosić   podatki   to   podatnicy   nie   będą   płacić   podatku,   a   dochody   gminy   zmniejszą   się.   Przy   wysokich   podatkach   do   gminy   nie   przyjdą   nowi   inwestorzy.

Skarbnik   MiG   Lilianna   Ochmańska -   nie   możemy   zupełnie   kierować   się   inflacją,   ponieważ   w   budżecie   stałe   wydatki   stanowią   około   80%   są   to:   oświata   i   opieka   społeczna.   Jeśli   przyjąć,   że   w   sferze   budżetowej   podwyżki   dla   nauczycieli   mają   wynieść   minimum   4%   to   nie   można   mówić   o   podwyżce   podatku   w   wysokości   1%   inflacji.   Przy   przyjęciu   stawki   o   1%    inflacji   w   budżecie   będzie   mniej   środków   finansowych   na   podwyżki   dla   nauczycieli   o   3%   inflacji.  

Rada   podjęła   uchwałę   o   pomocy   publicznej   dla   przedsiębiorców    w   tym   również   dla   nowopowstałych   podmiotów.

Radny   Wiesław   Celmer   -   czy   przedsiębiorcy   skorzystali   z   uchwały   o   pomocy   publicznej.

Skarbnik   MiG   Lilianna   Ochmańska - nikt   z   podmiotów   gospodarczych   nie   zgłosił   się po   pomoc   publiczną   zgodnie   z   uchwałą.   Aby   przedsiębiorcy   mogli   korzystać   z   pomocy publicznej   muszą   spełnić   określone   w   uchwale   warunki.                     

Radny   Wiesław   Celmer   - uważam,   że   uchwała   o   pomocy   publicznej   jest   zbyt   rygorystyczna,   dlatego   podmioty   gospodarcze,   przedsiębiorstwa   nie   korzystają.

Radny   Jan   Bielecki - dlaczego   podatku   nie   płacą   firmy,   które   prowadzą   budowę   nawet dużych   obiektów   przez   około   10-15   lat   celowo   aby   nie   płacić   podatku.   Uważam,   że   powinien   być   wprowadzony   przepis,   że   od   rozpoczęcia   budowy   po   3-ch   latach   należy   płacić   podatek.   Obiektami   nie   zakończonymi   mogą   być   duże   hale   produkcyjne,   garaże   duże,   warsztaty.   Powiat   wydaje   zezwolenia   na   budowę,   dlatego   powinien   przeprowadzać   kontrole   obiektów   budowlanych,   a   dotyczy   terminu   zakończenia   budów.              

Skarbnik   MiG   Lilianna   Ochmańska - w   ustawie   o   podatkach   lokalnych   na   2003   rok z   zakresu   podatku   od   nieruchomości   ustawodawca   określił   jakie   wymogi   spełnia   budynek   od   którego   nalicza   się   podatek.

Radny   Wiesław   Celmer   -   wnioskuję   zmniejszenia   stawki   podatku   w   poz. 2   z   16,00   zł na   15,00 zł.  

Przewodniczący   Komisji   przeprowadził   głosowanie   nad   zgłoszonym   wnioskiem.

W   wyniku   głosowania   /   3   głosy   za,   2   głosy   wstrzymujące /   wniosek   przyjęto.

Po   głosowaniu   Komisja   wnioskuje   przyjąć   projekt   uchwały   wersji   II   ze   zmianą   stawki w   poz. 2   z   16,00   zł,   na   15,00   zł.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   określenia   dziennej   stawki   opłaty   targowej   w   2003 r. druk   nr   7.

Przewodniczący   Komisji - czy   istnieje   możliwość   aby   w   uchwale   o   opłacie   targowej   włączyć   opłatę   o   sprzedaży   środków   pirotechnicznych,   które   już   są   sprzedawane.

Skarbnik   MiG   Lilianna   Ochmańska - na   sprzedaż   środków   pirotechnicznych   Burmistrz wydaje   zezwolenie.   Sprzedaż   środków   pirotechnicznych   nie   ma   związku   z   opłatą   targową,   gdyż   są   inne   prawne   regulacje   prowadzone.

W wyniku głosowania   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   w/w   projekt   uchwały   wersji   II.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   zmiany   budżetu   gminy   na   2002 r.   druk   8.

W   wyniku   głosowania   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   w/w   projekt   uchwały.

- przedstawione   projekty   uchwał   druk   nr   9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

W   wyniku   głosowania   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   w/w   projekty   uchwał.

 

Ad. III. Opracowanie   propozycji   do   planu   pracy   Rady   i   projektu   planu   pracy   Komisji   na   2003 rok.

Komisja   odłożyła   przygotowania   planu   pracy   na   kolejne   posiedzenie.

 

Ad. IV. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

Radny  Zdzisław  Kmieciak   zgłosił   problem   braku   wody   w   budynku   nr   14   w   Żabnicy   przy   ul. Długiej   w   którym   jest   zameldowana   i   mieszka p. Chrzanowska.

Po   sprawdzeniu   w/w   sprawy   Inspektor   Krystyna   Wawruszczak   - Skibińska   zobowiązała się   udzielić   odpowiedzi.

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu   Przewodniczący   stwierdził,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   zamknął   posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz   Fischbach

  Protokółowała   

  Inspektor

  Janina   Kuś