Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
w dniu 10 sierpnia 2005 r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe.
  1. owarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Opracowanie wniosków i założeń do projektu budżetu na 2006 r.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.