Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności ospodarczej
na posiedzeniu w dniu 14.04.2005 r. godz. 1200


I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. oraz realizacji planu  przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 r.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.