Protokół nr 30/04

Protokół nr 30/04

PROTOKÓŁ NR 30/04
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
odbytego w dniu 10.12.2004 r. Ad. I. Sprawy regulaminowe:
ppkt. 1.

 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Jan Ragan.
Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 osób w posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu uczestniczył:
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie p. Zenon Trzepacz.

Ad. II. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2005 rok.

 

Członkowie Komisji przygotowali propozycje do planu pracy Komisji na 2005 rok - załącznik nr 3.

Komisja nie zgłosiła propozycji do planu pracy Rady na 2005 rok.

Ad. III. Analiza projektu budżetu na 2005 r.

 

Przewodniczący Komisji radny Jan Ragan - proszę, aby na dzisiejszym posiedzeniu Komisji zostały wypracowane pytania, wnioski do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2005. Następnie na następnym posiedzeniu, po otrzymaniu odpowiedzi na ww. pytania zajmiemy się szczegółową analizą projektu budżetu na rok 2005.

Wobec powyższego Komisja wypracowała następujące pytania: 

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje o:
1/ projekt budżetu na 2005 r. Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji,
2/ projekt budżetu na 2005 r. Gryfińskiego Domu Kultury,
3/ projekt budżetu na 2005 r. Biblioteki Publicznej,
- Jakie p. Burmistrz ma plany związane z przyznanym upoważnieniem na zaciągnięcie kredytu w wysokości 5 mln zł - bez zgody Rady:
- dlaczego tak wysoka kwota,
- z czego to wynika.
- Dlaczego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie” środki finansowe zaplanowane są w budżecie Gminy Gryfino na 2005 r., pomimo tego, że ww. zadanie miało być finansowane z funduszy unijnych. Jeżeli był złożony w tej sprawie wniosek, to Komisja prosi o przedstawienie dokumentów. Komisja prosi również o specyfikację dotycz. tego zadania oraz termin i sposób ogłoszenia przetargu.
- Wykonanie budżetu Gminy Gryfino za III kwartały 2004 r. 
- Inwestycja: modernizacja i budowa nowego oświetlenia – 100.000 zł – gdzie będzie budowane nowe oświetlenie?
- Wykup 24 mieszkań od Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 
W związku z powyższym Komisja prosi o „Listę osób, komu te mieszkania zostały przydzielone, obowiązującą listę osób oczekujących na mieszkania komunalne oraz protokół z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej, na którym były przyznawane ww. mieszkania.
- Co to jest Regionalny Fundusz Pożyczkowy „Pomeranus”?. Jak to ma funkcjonować, jakie ma zasady udzielania pożyczek, kto ma to prowadzić, cokolwiek na ten temat.
- Kopię pisma od Ministra Finansów- dlaczego Gmina Gryfino musi dokonać wpłaty w wysokości 609.481 zł ?
- Na jakiej podstawie Pani Skarbnik wyliczyła 1.500.000 zł nadwyżki budżetowej w 2013 rok? 
Ww. informację proszę dostarczyć w terminie do dnia 22 grudnia 2004 r.

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje o ujęcie w budżecie Gminy Gryfino na 2005 rok zadania pn.:
- „Budowa drogi gminnej, tj. ulicy Kasztanowej i ul. Kościelnej w miejscowości Chwarstnica”. 
- „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Dołgie - odcinek około 150 m, w części wykonana , położenie nakładki asfaltowej lub polbruku.
- „Remont drogi Grunwaldzkiej, Podgórnej w Wełtyniu oraz naprawa nawierzchni drogi Wirowskiej na odcinku od cmentarza do lasu.

2/ Komisja wnioskuje o wstrzymanie się z podpisywaniem umowy na wykonanie zadania pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie” do czasu zapewnienia inwestowania tego zadania oraz do czasu zapewnienia pełnowymiarowego boiska.

Za przyjęciem ww. wniosków glosowało 6 radnych przy 0 glosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
Ww. pytania i wnioski stanowią załącznik nr 4.

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.


                                                       PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
                                                                       Jan Ragan

Protokółowała
Referent
Kinga Rataj