Protokół nr 18/03

Protokół nr 18/03

PROTOKÓŁ Nr 18/03

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa   

i Aktywności Gospodarczej odbytego w dniu 23 grudnia 2003 r.

 

Ad.I. Sprawy regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 radnych, w posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Z – ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek,

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk.

- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

- Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury p. Maria Zalewska

 

ppkt. 2.

Protokół Nr 17/03 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - załącznik nr 3.

Radny Zenon Trzepacz - wnioskuję o utworzenie trzech dodatkowych świetlic w następujących miejscowościach: Wełtyniu, Chwarstnicy i Daleszewie.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Jednocześnie Komisja wnioskuje, aby w § 1 pkt 2 projektu uchwały wprowadzić ppkt:

13. Świetlica wiejska w Wełtyniu,

14. Świetlica wiejska w Chwarstnicy,

15. Świetlica wiejska w Daleszewie.

Jednocześnie wnioskujemy o zabezpieczenie środków finansowych na prowadzenie i funkcjonowanie wszystkich świetlic.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 6 radnych.

2/ nadania imienia Parkowi Miejskiemu w Gryfinie - załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

3/ przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2004 rok- załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało6 radnych.  

4/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2004 rok - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

5/ zmiany uchwały Nr XLIX/633/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, części terenu działki Nr 81/2 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo 1, gmina Gryfino - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało4 radnych.  

6/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizyczny w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe - załącznik nr 8.

Z – ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji ww. materiał.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

7/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 miasta Gryfino - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało5 radnych.  

8/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie Pniewo - załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

  9/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Wełtyniu przy ul. Leśnej nr 1 - działka nr 455/2 oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży - załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało5 radnych.  

10/ określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

11/ wystąpienia Gminy Gryfino z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej działającej w formie związku stowarzyszeń - załącznik nr 13.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało5 radnych.  

12/ zmiany uchwały w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań- załącznik nr 14.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało5 radnych.  

13/ przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004” - załącznik nr 15.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

14/ regulaminu wynagradzania nauczycieli - załącznik nr 16.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - szczegółowo omówił członkom Komisji ww. materiał.

Komisja nie zajęła stanowiska.

15/ uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 - załącznik nr 17.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk- szczegółowo omówiła członkom Komisji ww. materiał.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie pod warunkiem uwzględnienia wniosku dotyczącego zwiększenia ilości świetlic wiejskich, o których mowa w DRUKU Nr 1/XVI..

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 6 radnych.  

16/ zmiany budżetu gminy na 2003 rok - załącznik nr 18.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

17/ ustalenia wykazu wydatków z budżetu roku 2003 nie wygasających z upływem roku budżetowego - załącznik nr 19.

Brak materiału. Komisja nie omawiała ww. projektu uchwały.  

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 20.  

 

III. Ocena realizacji wniosków własnych Komisji

Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz zaproponował przełożenie ww. tematu na posiedzenie w miesiącu grudniu.

Komisja przyjęła propozycję Przewodniczącego Komisji.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 23 stycznia (piątek) o godz. 1330 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Artur Nycz

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj