Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek obrad 

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej 

na posiedzeniu w dniu 10.09.2003r. o godz. 1200.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Informacja nt. funkcjonowania oraz prowadzonej działalności biura promocji za lata 2002 - l półrocze 2003r.

 

III. Informacja nt. planu podziału i wykorzystania środków finansowych na placówki kultury za I półrocze 2003r.

 

IV. Ocena wykonania budżetu i gminnego funduszu ochrony środowiska za l półrocze 2003r.

 

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.