Protokół nr 10/03

Protokół nr 10/03

PROTOKÓŁ nr 10/03

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa

i Aktywności Gospodarczej odbytego w dniu 23 czerwca 2003r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 radnych w posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych co stanowi quorum. Lista obecności członków Komisji stanowi - zał. nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1/ Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,

2/ Naczelnik Wydziału Krystian Kosiński,

3/ Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Rafał Mucha,

4/ Zaproszeni goście wg. listy obecności - zał. nr 2.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad, wprowadził do omówienia projekt uchwały w sprawie skargi p. Czesławy Łakomej i p. Zbigniewa Sawickiego właścicieli P.H.U. "CENTRUM" S.C. druk nr 15. Porządek obrad stanowi - zał. nr 3.

ppkt.2.

Protokoły Komisji nr 8 i 9 przyjęto.

Ad. II. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVII/600/02 z dnia 27.06.2002r. w sprawie Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Gryfino druk nr 1.

Przewodniczący Komisji przedstawił materiał w/w punkcie, który stanowi - zał. nr 4.

Po zapoznaniu się Komisja przyjęła informację bez uwag - na stan Komisji 8 radnych, obecnych na posiedzeniu 6 radnych, za przyjęciem ww. informacji głosowało 4 radnych.

 

Ad. III. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXIV/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino druk nr 2.

Przewodniczący Komisji przedstawił materiał w/w punkcie, który stanowi - zał. nr 5.

Po zapoznaniu się Komisja przyjęła informację bez uwag - na stan Komisji 8 radnych, obecnych na posiedzeniu 6 radnych, za przyjęciem ww. informacji głosowało 4 radnych.

 

Ad. IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej PEC Sp. z o.o. w Gryfinie druk nr 3.

Przewodniczący Komisji przedstawił materiał w/w punkcie, który stanowi - zał. nr 6.

Po zapoznaniu się Komisja przyjęła informację bez uwag.

 

Ad. V. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny w/w punkcie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji.

- projekt uchwały w sprawie skargi p. Czesławy Łakomej i p. Zbigniewa Sawickiego właścicieli P.H.U. „CENTRUM” S.C. druk nr 15 radni otrzymali w dniu posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekty uchwał, które są zawarte w zał. od nr 7 do nr 31.

Na pytania i wątpliwości radnych w sprawie projektów uchwał dodatkowych wyjaśnień udzielali: Skarbnik MiG Jolanta Staruk i Prezes PUK Rafał Mucha.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność GTBS sp. z o.o - druk nr 4.

Radny Jacek Warda - uważam, że stawka czynszu w budynkach mieszkalnych komunalnych jest wysoka, nie jestem przekonany co do proponowanej podwyżki.

W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych, obecnych na posiedzeniu 6 radnych za przyjęciem projektu uchwały głosowało 2 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się. Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu w mieście i gminie Gryfino na cele nierolne na okres dłuższy niż 3 lata druk 5

W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych, obecnych na posiedzeniu 6 radnych za przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 radnych.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz z podatku rolnego w roku 2003 druk nr 6.

W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych, obecnych na posiedzeniu 6 radnych za przyjęciem projektu uchwały głosowało 3 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino druk nr 7.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej , położonej w obrębie nr 3 m. Gryfino druk nr 7-1.

Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m.Gryfino druk 7-2.

Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Krzypnica druk 7-3. Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica druk nr 7-4.

Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości g runtowych, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino druk nr 7-5.

Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.                                                   

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/93/03 z dnia 24.04.2003r. druk nr 7-6. Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5.01.1993r. druk nr 7-7. Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie wniesienia w formie aportu do GTBS sp. z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 - druk nr 8.

W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych, obecnych na posiedzeniu 6 radnych za przyjęciem projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników - druk nr 9.

Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r. druk 10

Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Na pytania radnych ww. sprawie dodatkowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik MiG Jolanta Staruk.

Radna Krystyna Gazdecka - w kwietniu br. na sesji Rada przegłosowała wniosek, że przy podziale nadwyżki budżetowej zostaną przeznaczone środki finansowe na pomoc społeczną tj. na zadania własne gminy , zasiłki okresowe.    

W projekcie uchwały nie przewiduje się zwiększenia wydatków na ww. pomoc. Wniosek nie został zrealizowany.

Skarbnik MiG Jolanta Staruk - jest realizowany wniosek o pomocy społecznej lecz w innej formie. Osoby bezrobotne są przyjmowane na prace interwencyjne na okres 6-ciu miesięcy i zatrudnione w Urzędzie ze skierowaniem do wykonywania prac porządkowych na terenie miasta w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych. Część kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników pochodzić będzie z budżetu gminy około 40%, a pozostałe 60% środków finansowych przekazuje Urząd Pracy.

Ww. projekcie uchwały w wydatkach kwota 300.000,- przeznaczona na wynagrodzenia w administracji publicznej, jest przewidziana określona kwota na zatrudnienie pracowników na prace interwencyjne.

Radna Krystyna Gazdecka - przed sesją radni powinni otrzymać informację szczegółową na co zostaną rozdysponowane środki finansowe w kwocie 300.000,- przewidzianych w wydatkach przy zmianie budżetu..

Skarbnik MiG Jolanta Staruk - przygotuję informację nt. rozdysponowania środków finansowych w kwocie 300.000,-.

Po wysłuchaniu wyjaśnień w wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych obecnych na posiedzeniu 6 radnych,     za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/608/02 z dnia 12.09.2002r. w sprawie trybu i procedury aktualizacji WPI druk nr 11.

W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych, obecnych na posiedzeniu 6 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 radnych.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu do projektu zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m i g Gryfino na obszarze przebiegu dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - druk nr 12. Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/72/03 z dnia 27.02.2003r.- druk nr 12-1. Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m i g Gryfino w miejscowości Nowe Brynki - druk nr 12-2. Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m i g Gryfino w miejscowości Daleszewo - druk 12-3.

Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m i g Gryfino w miejscowości Szczawno - druk 12-4.

Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m i g Gryfino - rejon ulicy Armii Krajowej - druk 12-5.

Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m i g Gryfino - rejon ulicy Armii Krajowej - druk nr 12-6.

Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PUK Sp. z o.o w Gryfinie - druk nr 13.

Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie m i g Gryfino - druk nr 14.

Komisja nie wypracowała stanowiska do ww. projektu uchwały - do decyzji na sesję. 

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie skargi p. Czesławy Łakomej i p. Zbigniewa Sawickiego właścicieli P.H.U. „CENTRUM” S.C. - druk nr 15.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

 

Ad. VI. Ocena realizacji uchwały o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

 

Ad. VII. Spotkanie z udziałem przedstawicieli zrzeszenia kupców, handlowców i rzemieślników.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Rada podjęła uchwałę o pomocy publicznej dla przedsiębiorców gminy Gryfino. Zapytał przedstawicieli przedsiębiorców o wypowiedź na temat ww. uchwały.

W dyskusji głos zabrali.

Tadeusz Samoń przedstawiciel Stowarzyszenia Wszechnica Gospodarcza w Gryfinie - byłem radnym w poprzedniej kadencji Rady, wówczas została wprowadzona uchwała o pomocy publicznej. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, udzielam się również społecznie w Stowarzyszeniu Wszechnica Gospodarcza nie mieliśmy okazji skorzystać z uchwały. Zgodnie z uchwałą pomoc publiczna może być udzielona dla przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy. Nasze Stowarzyszenie nie jest pracodawcą bezpośrednio tworząc miejsca pracy, dlatego nie możemy skorzystać z pomocy publicznej zgodnie z uchwałą. Stowarzyszenie „ Wszechnica Gospodarcza” przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości w wyniku czego powstają miejsca pracy.

Skarbnik MiG Jolanta Staruk - podjętą uchwałę można zmienić, zmodyfikować dostosować do nowych przepisów aby Organizacje Pozarządowe w tym również Stowarzyszenia mogły skorzystać z uchwały.

Przedstawiciel przedsiębiorstwa „ PROMAT „ w Gryfinie Klaus Kuźmiński - uchwała jest trudna do skorzystania ponieważ przedsiębiorcy muszą spełnić określone warunki. Moja firma również nie skorzystała z pomocy publicznej zgodnie z uchwałą. Prowadzę zakład od 12 lat zatrudniam 18 osób nie otrzymałem pomocy np. umorzenia podatku lub udzielenia ulgi. Dzierżawię obiekty i grunty od gminy, które są stare zniszczone nieremontowane od wielu lat. Występowałem do gminy o zredukowanie stawki czynszu za dzierżawę gruntu, którego powierzchnia wynosi 8.000 m2.

Część gruntów przez firmę jest niewykorzystana, dlatego powinna być inna stawka czynszu dzierżawy jak dla firm przestrzennych. Wystąpiłem do gminy o przedłużenie umowy na dzierżawę obiektów oraz gruntów gdyż umowa wygasa za dwa lata.

Radna Krystyna Gazdecka - jak wynika z informacji, którą radni wcześniej otrzymali, że do maja br. przedsiębiorcy nie złożyli wniosków o pomoc publiczną zgodnie z uchwałą. Jeżeli przedsiębiorcy nie skorzystali z pomocy zgodnie z uchwałą, a uchwała obowiązuje już drugi rok od dnia 26.04.2002r. to należy ją zmienić.

Skarbnik MiG Jolanta Staruk - uchwała powinna być dostosowana do obecnych warunków dla przedsiębiorców.

Naczelnik Wydziału Krystian Kosiński - wcześniej gdy uchwałę przygotowywano to wówczas w oparciu o przepisy wymagała zasięgnięcia opinii od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W m-cu czerwcu 2001r. wystąpiliśmy do w/w Urzędu z zapytaniem do uchwały, w ciągu 2-ch miesięcy otrzymaliśmy odpowiedź w której były zawarte konkretne zapisy co mamy wprowadzić. Proponowano ograniczyć wymiar rocznego podatku od nieruchomości, który mógłby być podstawą do udzielenia pomocy publicznej. Przypominam sobie, że Pan Klaus Kuźmiński złożył wniosek do Urzędu w sprawie zmiany wysokości stawek podatkowych. Rada uchwala stawki podatkowe. W ciągu roku podatkowym nie można zmieniać wysokości stawek podatkowych. Nie można było zastosować ulgę zmniejszając wysokość podatku dla podatnika w ciągu roku. Możliwe było zastosowanie ulgi dla podatnika, który posiadał zaległość podatkową. Zostały podjęte prace aby uchwałę o pomocy pu blicznej zracjonalizować, zmienić. Gmina Gryfino jako pierwsza w kraju wprowadziła ww. uchwałę. Uchwałę tworzono na podstawie własnej obserwacji oraz w oparciu o opinie z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rada gminy może uchwalić program pomocowy na terenie gminy Gryfino z wyszczególnieniem zasad przyznawania ulg. W niedługim czasie ukaże się rozporządzenie rady ministrów w sprawie opracowania ww. programu. Pomoc dla przedsiębiorców jest możliwa do udzielenia na podstawie szczegółowych ustaw tj. ustawy o ordynacji podatkowej, uchwały o umarzaniu wierzytelności publiczno-prawnej.

Radny Zenon Trzepacz - czy posiadamy informację, że inna gmina w Polsce opracowała ww. uchwałę na dzień dzisiejszy.

Naczelnik Wydziału Krystian Kosiński - przed opracowaniem uchwały o pomocy publicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina innym gminom, którzy chcą podjąć uchwałę, że najpierw należy przygotować program pomocowy. Na podstawie programu pomocowego podjąć uchwałę o pomocy publicznej.

Radny Zenon Trzepacz - uważam, że należy podjąć prace nad przygotowaniem nowej wersji uchwały ww. sprawie. Uchwała powinna być opracowywana w oparciu o opinie, wnioski od przedsiębiorców. Chodzi o to aby przedsiębiorcy, podmioty gospodarcze wiedzieli, że uchwała nt. pomocy publicznej jest tworzona.

Przewodniczący Komisji - można rozważyć nad propozycją zróżnicowania podatku od nieruchomości.

Skarbnik MiG Jolanta Staruk - jako gmina chcemy pomóc podatnikom, aby firmy nie upadały z powodu zbyt wysokich podatków.

Przewodniczący Komisji - czy obsługa od Urzędu wobec przedsiębiorców, firm jest dobra. W wielu większych gminach powstały wydziały odpowiedzialne za kontakty z przedsiębiorcami, taki wydział funkcjonuje w Szczecinie. Jakie kontakty są przedsiębiorców z naszym urzędem, czy obsługa przedsiębiorców przez pracowników tut. Urzędu jest na poziomie co najmniej zadawalającym.    

Przedstawiciel firmy PROMAT Klaus Kuźmiński - obsługa ze strony Urzędu dla mojej firmy jest dobra, nie zgłaszam uwag do pracowników Urzędu. Lecz nasz kontakt z urzędnikiem to nie wszystko co chcielibyśmy załatwić, uzyskać.

Przedstawiciel Stowarzyszenia „Wszechnica Gospodarcza” Tadeusz Samoń - znam dobrze pracę, kompetencje urzędników w poszczególnych wydziałach, nie mam problemu w załatwianiu jakiejkolwiek sprawy w Urzędzie, zastrzeżeń do pracowników urzędu nie mam. Jakie są opinie od innych osób, którzy chcą rozpocząć, założyć firmę coś robić opinia może być zupełnie inna.

Radna Krystyna Gazdecka - nie zawsze petent wie w jaki sposób, gdzie może w urzędzie załatwić swoją sprawę od początku zgłoszenia pisma do końcowego załatwienia.

Skarbnik MiG Jolanta Staruk - rozpoczęły się szkolenia dla pracowników urzędu nt. obsługi petentów w załatwianiu spraw w urzędzie. Urząd ma być przyjazny dla petenta.

W urzędzie powstał wydział aktywności gospodarczej i promocji do załatwiania spraw dla przedsiębiorców i innych. Ww. wydział zajmuje się przygotowaniem wniosków celem otrzymania pomocy finansowej z funduszy i środków finansowych unijnych.                   

 

Ad. VIII. Zbieranie wniosków i sugestii dotyczących kierunkowych założeń polityki budżetowej gminy, w tym dotyczących podejmowania nowych zadań, likwidacji lub ograniczenia zadań dotychczasowych, wzrostu wydatków na określone cele itp. na podstawie: Uchwała Nr VIII/118/03 z dn.29.05.2003r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu.

Przewodniczący Komisji poinformował, że do 30.06.br. radni zgłaszają propozycje do przygotowania projektu budżetu na 2004r. zgodnie z przyjętym harmonogramem    do uchwały z dnia 29.05.2003r.

 

Ad. VII. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Pana Tadka Wasilewskiego skierowane do Komisji w sprawie dofinansowania do wydania solowej płyty pt. „WARIACJE” w kwocie 2000,- zł. Komisja zapoznała się z ww. pismem.

Skarbnik MiG Jolanta Staruk - Pan Tadek Wasilewski już otrzymał pomoc finansową z budżetu gminy. Sprawdzę w budżecie, czy istnieje możliwość udzielenia pomocy finansowej na ww. cel zgodnie z pismem.

Ww. pismo stanowi - zał. nr 32.     Komisja zapoznała się z ww. pismem.

Na posiedzeniu Komisji radni otrzymali materiały do wiadomości:

1/ kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2003r. o symbolach: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-27S-/zbiorcze/, Rb-28S, Rb-28S -/zbiorcze/ - zgodnie z wnioskiem Komisji z dnia 13.02.2003r,

2/ informację nt. zasad skupu zbóż ze zbiorów w 2003r. / temat z planu pracy Komisji w m-cu maju br.,

3/ wykaz wniosków z wyborczych zebrań wiejskich / wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2003 - 2004 /.

    Ww. materiał stanowi - zał. nr 33.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Artur Nycz

 

                                                                                                

   Protokółowała inspektor

             Janina Kuś