Protokół nr 7/03

Protokół nr 7/03

PROTOKÓŁ nr 7/03

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa

i Aktywności Gospodarczej odbytego w dniu 15.04.2003r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 radnych w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy. Lista obecności członków Komisji stanowi - zał. nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1/ Burmistrz MiG Henryk Piłat,

2/ Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Kujawa.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad, zaproponował omówienia projektów uchwał w sprawie:

- zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu jako druk nr 10,

- utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib komisji obwodowych dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w 2003r - druk nr 11. Porządek obrad stanowi - zał. nr 2.

ppkt.3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto / 7 głosów za /.

 

Ad. II. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2002 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2003.

Informacja w/w sprawie stanowi - zał. nr 3.

Na pytania i wątpliwości radnych odnośnie sprawozdania OPS dodatkowej informacji udzieliła Dyrektor OPS Krystyna Kujawa.

Radny Janusz Skrzypiński - na terenie OPS mieści się Klub Abstynenta „Feniks”, czy zawiązała się współpraca między OPS, a Klubem Feniks w zakresie organizacji imprez. Czy jest możliwe aby środki finansowe na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci otrzymały szkoły. Jeżeli rodzice otrzymają pieniądze na wyprawki dla swoich dzieci, wówczas przeznaczą na inny cel, a dziecko nie otrzyma książki lub zeszytu.

Dyrektor OPS Krystyna Kujawa - wspólnie z Klubem „Feniks” przygotowywano upominki dla dzieci, zorganizowano wigilię, wypoczynek dla dzieci w okresie ferii, kolonie, półkolonie. W budżecie OPS są zaplanowane środki finansowe na utrzymanie Klubu „Feniks”. Współpraca OPS i Klubu „Feniks” układa się dobrze.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra wprowadzono obowiązek zakupu wyprawek szkolnych dla dzieci I klasy z rodzin o niskich dochodach, na które szkoły otrzymują środki finansowe. Ponadto OPS wypłaca pieniądze na wyprawki szkolne dla rodzin, szczególnie potrzebujących. Nie ma przeszkód aby OPS wypłacał pieniądze na wyprawki szkolne w dniu zorganizowanych kiermaszy szkolnych. Kwota na wyprawki szkolne nie jest wysoka i wynosi 150 zł,-. Rodziny rozliczają się z pieniędzy wypłaconych na wyprawki szkolne. Sporadycznie zdarza się aby osoba nie rozliczyła się z pieniędzy otrzymanych na wyprawki szkolne.

Przewodniczący Komisji - na dzień dzisiejszy sprzęt komputerowy w ośrodku jest stary i nie przystaje do potrzeb ośrodka, czy planuje się wymianę sprzętu. W którym roku zakupiono sprzęt komputerowy dla ośrodka. Jaki jest budżet OPS na pomoc społeczną w roku bieżącym.

Dyrektor OPS Krystyna Kujawa - w roku bieżącym zakupiliśmy nowy serwer, gdyż poprzedni serwer wysiadł. W roku bieżącym nie przewiduje się wymiany sprzętu komputerowego w ośrodku ponieważ brakuje środków finansowych na zakup nowego sprzętu. Pierwsze 3 komputery otrzymaliśmy w 19996r. W następnych latach w ośrodku sprzęt komputerowy był uzupełniany. W ośrodku 1 komputer obsługuje 2-3 pracowników. Dla ośrodka potrzebne są trzy komputery. Zaplanowane środki finansowe na pomoc społeczną na 2003 rok są niewystarczające do potrzeb, szczególnie w poz. budżetu Państwa tj. od Wojewody. W porównaniu do roku ubiegłego w I kwartale bieżącego roku nastąpił znaczny wzrost osób uprawnionych do rent oraz zasiłków stałych wyrównawczych. Z braku środków finansowych w m-cu marcu nie wszystkim wypłacono renty socjalne. Zasiłki rodzinne oraz pielęgnacyjne są wypłacane częściowo w ratach. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację z Urzędu Wojewódzkiego z której wynika, że w najbliższym czasie nie otrzymamy środków finansowych z budżetu Państwa za zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz obligatoryjne. OPS posiada informację, że otrzymamy środki finansowe na dożywianie dzieci w szkołach na które złożyliśmy do Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowanie w kwocie 360.000,- zł. Część środków finansowych na dożywianie jest przeznaczana ze środków własnych gminy w kwocie 90.000,- zł. Urząd Wojewódzki przekazał część środków finansowych na dożywianie dzieci w kwocie 102.000,- zł. Pomimo zaplanowania środków finansowych na pomoc społeczną na zadania zlecone nie mamy pewności, że wymienione środki finansowe od Wojewody otrzymamy. W małych kwotach wypłacane są zasiłki okresowe ze środków własnych gminy. W I kwartale otrzymujemy mniej środków finansowych na pomoc społeczną. Na dzień dzisiejszy do OPS wpłynęło około 1500 różnych wniosków o udzielenie pomocy. Przeprowadziliśmy wyliczenie ile potrzeba środków finansowych   na zabezpieczenie minimum socjalne dla osób uprawnionych.

Jak wynika z wyliczenia należy jeszcze dodatkowo zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 3.800.000,- zł na pomoc społeczną. Od stycznia br. do OPS przybywa więcej osób potrzebujących pomocy. Coraz więcej osób pozostaje bez pracy nie mając środków do życia, zgłaszają się do ośrodka po pomoc. W I kwartale br. na dodatki mieszkaniowe otrzymaliśmy dotację od Wojewody w 72,4%, a pozostałe uzupełniono ze środków własnych gminy.

Radna Krystyna Gazdecka - ponieważ potrzeby na pomoc społeczną są duże, zaplanowane środki finansowe zbyt małe, czy istnieje możliwość aby z nadwyżki budżetowej przyznać dodatkowe środki finansowe na pomoc społeczną.

Burmistrz MiG Henryk Piłat - na sesji czerwcowej przedstawię propozycje podziału nadwyżki budżetowej. Jestem zaniepokojony mniejszymi wpływami środków finansowych z budżetu Państwa należnej subwencji dla gminy. W najbliższym czasie wspólnie z dyrektorem OPS wystąpimy do Wojewody z zapytaniem dlaczego nie są przekazywane środki finansowe na pomoc społeczną z budżetu Państwa na zadania zlecone. OPS nie otrzymuje należnych środków finansowych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jest możliwe zwiększenie środków finansowych na pomoc społeczną. Radni zdecydują w jakiej wysokości należy przyznać dodatkowe środki finansowe na pomoc społeczną.

Dyrektor OPS Krystyna Kujawa - proszę radnych aby przy podziale nadwyżki budżetowej uwzględnić i przyznać dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc społeczną. Wiele osób nie mając pracy i zasiłku nie opłacają rachunków za energię elektryczną, nie płacą czynszu wówczas wstrzymywane są dodatki mieszkaniowe.

Po zapoznaniu się z w/w materiałem, w wyniku głosowania / 5 głosów za / Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie OPS.

 

Ad. III. Informacja o realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2002 druk nr 2.

Po zapoznaniu się z w/w informacją, w wyniku głosowania / 6 głosów za /. Komisja przyjęła informację do wiadomości, która stanowi - zał. nr 4.

 

Ad. IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej PUK sp-ka z o.o druk nr 3

Przewodniczący Komisji przedstawił informację w/w punkcie. Na pytania radnych w/w sprawie dodatkowej odpowiedzi udzielił Burmistrz MiG Henryk Piłat - do dnia 31.03. br. PUK wspólnie z gminą wykonał wszystkie punkty obligatoryjne, które są konieczne przy restrukturyzacji zadłużenia. Największe zadłużenie dla ZUS zostało zrealizowane. Po restrukturyzacji do końca br. firma PUK zostanie oddłużona.

Po zapoznaniu się z w/w informacją, nie zgłoszono uwag.

W wyniku głosowania / 6 głosów za /. Komisja przyjęła do wiadomości w/w informację, która stanowi - zał. nr 5.

 

Ad. V. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny w/w punkcie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji. Przewodniczący Komisji przedstawił projekty uchwał, które są zawarte w zał. od nr 6 do nr 27.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem dz. 39/90 druk nr 4.

Do w/w materiału nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 6 głosów za / Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul.Garbarskiej 4 dz. nr 41/2 druk nr 4 - 1

Do w/w materiału nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 6 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 druk 4-2

Do w/w materiału nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 6 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino druk nr 4-3

Do w/w materiału nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 6 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 m. Gryfino druk nr 4 - 4

Do w/w materiału nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 7 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 m. Gryfino druk nr 4 - 5.

Do w/w materiału nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 7 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/279/2000 z dnia 21.09.2000r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m i g Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych druk nr 5.

Do w/w materiału nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 7 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/415/01 z dnia 22.06.2001r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obręb 3 druk nr 5 - 1.

Do w/w materiału nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 7 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/564/02 RM z dnia 29.05.2002r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m i g Gryfino, terenów w Pniewie druk nr 5 - 2.

Do w/w materiału nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 7 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/565/02 RM z dnia 29.05.2002r. o przystąpieniu do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m i g Gryfino, terenów: Radziszewo 1 i 2, Daleszewo, Czepino, Wełtyń II, obr. Nr 2 miasta Gryfino druk nr 5 - 3.

Do w/w materiału nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 7 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/88/03 RM z dnia 27.03.2003r. zmieniającej uchwałę Nr III/47/02 RM z dnia 30.12.2002r. druk nr 5 - 4.

Do w/w materiału nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 7 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m i g Gryfino w miejscowości Wirów druk nr 5 -5.

Do w/w materiału nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 6 głosów za przy 1 głosie wstrzymującym / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m i g Gryfino w Chwarstnicy druk nr 5 - 6.

Do w/w materiału nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 7 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bol.Chrobrego druk nr 5 - 7.

Po omówieniu materiału w wyniku głosowania / 7 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przestrzennego dz. nr 161 oraz części dz. nr 456, 457, i 163 w obrębie nr 2 m. Gryfino druk nr 5 - 8.

Do w/w materiału nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 7 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębie Sobieradz /I/ druk 5-9

Do w/w materiału nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 7 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat przy sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych będących obecnie w ich użytkowaniu wieczystym druk nr 6.

Do w/w materiału nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 7 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zgody na zbycie udziałów jednoosobowej Spółki Gminy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Gryfinie druk 7.

Na pytania radnych odnośnie w/w projektu uchwały dodatkowych wyjaśnień udzielił Burmistrz MiG Henryk Piłat - podjęcie działań w kierunku sprzedaży udziałów spółki PEC dla Elektrowni Dolna Odra jest korzystne dla gminy, dlatego przygotowano projekt uchwały w/w sprawie.

W wyniku głosowania / 7 głosów za / Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/41/02 RM z dnia 30.12.2003r. druk nr 8.

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 7 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/83/03 RM z dnia 27.02.2003r. dot. zmiany budżetu gminy na 2003 rok druk nr 9.

Do w/w projektu nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 7 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia  z Kazachstanu druk nr 10.

Radny Zenon Trzepacz - uważam, że przed podjęciem decyzji w/w sprawie należy zastanowić się. Zaproszenie rodziny z Kazachstanu do Polski jest celem szlachetnym, lecz nie na dzień dzisiejszy. Dla mieszkańców naszej gminy brakuje mieszkań.

Radny Czesław Kapusta - uważam, że należy wstrzymać się z podjęciem decyzji w/w sprawie. Dotychczas gmina Gryfino przyjęła kilka rodzin polskich z Kazachstanu. Uważam, że zaproszenie rodziny do Polski jest pewnym obciążeniem dla gminy. Proponuję aby Komisja nie zajmowała stanowiska w/w sprawie.

Po dyskusji wobec różnych opinii radnych w sprawie zaproszenia rodziny z Kazachstanu, Komisja nie wypracowała stanowiska, a radni podejmą decyzję na sesji.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib komisji obwodowych dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w 2003r druk nr 11.

Do w/w materiału nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania / 7 głosów za / - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Ad. VI. Zapoznanie się z planem podziału środków finansowych na poszczególne placówki oświatowe szkół podstawowych na 2003r. i realizacja za 2002r. łącznie z funduszem płac.

Przewodniczący Komisji przedstawił informację w/w punkcie, która stanowi - zał. nr 28

Radna Krystyna Gazdecka - uważam, że powinniśmy otrzymać informację ile wynosi koszt jednego ucznia w każdej szkole.

Komisja oczekuje informacji ile wynosi koszt jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych gminy Gryfino.

Komisja zapoznała się z w/w materiałem.

 

Ad. VII. Wolne wnioski zakończenie posiedzenia.

Radny Czesław Kapusta - na zebraniu wiejskim mieszkańcy Wirowa domagali wybudowania świetlicy. Proponuję aby gmina dołożyła starań celem wygospodarowania terenu w Wirowie pod budowę świetlicy wiejskiej.

W wyniku dyskusji Komisja wypracowała wniosek w/w sprawie - Komisja wnioskuje do Burmistrza MiG o rozważenie budowy świetlicy wiejskiej w Wirowie. Za wnioskiem głosowało 6 radnych.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości zamknął posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Artur Nycz

  Protokółowała

    inspektor

  Janina Kuś