Protokół nr 5/03

Protokół nr 5/03

PROTOKÓŁ nr 5/03

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa

i Aktywności Gospodarczej odbytego w dniu 20 lutego 2003r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 radnych w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy. Lista obecności członków Komisji stanowi - zał. nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1/ Naczelnik Wydziału Bożena Mejna,

2/ Kierownik referatu Teresa Drążek,

3/ Inspektor Krystyna Lamperska.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który stanowi - zał. nr 2.

Wprowadził do omówienia następujące uchwały w sprawie:

1/ zmiany uchwały Nr IV/66/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30.01.2003r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez GTBS sp. z o.o w Gryfinie - druk nr 11,

2/ nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Gryfinie - druk nr 12.

 

Ad. II. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXXVIII/511/01 z dnia 31.12.2001r. w sprawie założeń do planu zaopatrzenia mig Gryfino w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe druk nr 1.

Przewodniczący Komisji przedstawił informację w/w punkcie, która stanowi - zał. nr 3.

Radny Zenon Trzepacz - nie wiemy ile odbiorców ciepła zrezygnowało z usług PEC. Uważam, że w przyszłości informacja powinna zawierać dane ile odbiorców zrezygnowało z usług PEC.

W wyniku dyskusji Komisja wypracowała następujący wniosek -

Komisja wnioskuje aby półroczna informacja od PEC zawierała dane, ile odbiorców ciepła zrezygnowało z usług PEC.

W wyniku głosowania za przyjęciem w/w informacji głosowało 6 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym. Komisja przyjęła informację do wiadomości.

 

Ad. III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny w/w punkcie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekty uchwał, które są zawarte w zał. od nr 4 do nr 18.

Na pytania i wątpliwości radnych odnośnie projektów uchwał dodatkowych wyjaśnień udzieliły: naczelnik wydziału Bożena Mejna, kierownik referatu Teresa Drążek, inspektor Krystyna Lamperska.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m i g Gryfino, terenu działek Nr 261/1 i 261/2, części działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo druk nr 2.

W wyniku głosowania - 8 radnych głosowało za w/w projektem uchwały.

Komisja zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie projekt uchwały druk nr 2.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 21.09.2000r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m i g Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych druk nr 3.

Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obejmującej teren w rejonie ulicy Konopnickiej druk nr 4.

Radny Zenon Trzepacz - czy mieszkańcy nie będą protestować p-ko budowie stacji paliw w rejonie ulicy Konopnickiej.

Kierownik referatu Teresa Drążek - mieszkańcy będą mogli składać protesty na podstawie wyłożenia planu. Zmiany w planach są dokonywane na koszt inwestora, gmina nie ponosi kosztów ze zmianą w planie. Zmiany w planach są dokonywane etapowo.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dn. 10.10.2002r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - w miejscowości Chwarstnica druk nr 5.

Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/47/02 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m i g Gryfino zmienionej uchwałą Nr IV/65/03 z dn.30.01.2003r. druk nr 6.

Kierownik referatu Teresa Drążek - projekt uchwały zmienia wcześniej podjętą uchwałę z dnia 30.01.2003r. Proponuję o dopisanie w § 1 ppkt. 29, a dotyczy nowego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia obwodnicy od Wojska Polskiego do Pniewa.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dopisaniem w § 1 ppkt. 29.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej zabudowanej druk nr 7.

Inspektor Krystyna Lamperska przedstawiła pozytywną opinię architekta w sprawie wydzielenia części działki nr 64 na poprawienie warunków zagospodarowania własnej działki nr 63.

Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

- przedstawione projekty uchwał druk nr 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8, 9.

Po wysłuchaniu wyjaśnień w wyniku głosowania, Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekty uchwał.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r. druk nr 10

Naczelnik Wydziału Bożena Mejna - w projekcie uchwały dot. zmiany budżetu gminy zmniejsza się środki finansowe w poz. rezerwa o 100.000,- z przeznaczeniem na fundusz poręczeń kredytowych. W budżecie na 2003 rok zaplanowano środki finansowe w poz. rezerwa w kwocie 350.000,-. Zmniejsza się kwotę 20.000,- w poz. gospodarka mieszkaniowa - remonty mieszkań komunalnych. Środki finansowe w wysokości 20.000,- w formie pożyczki przeznacza się jako dotację dla zakładu budżetowego OWiR na remont domków letniskowych.                                                            

Przewodniczący Komisji - dlaczego proponuje się zabrania środków finansowych z remontów mieszkań, a czy nie lepiej zabrać
z rezerwy.

Radna Krystyna Gazdecka - uważam, że zabieranie środków finansowych z remontów mieszkań nie jest najlepszym rozwiązaniem. Należy zastanowić się czy najpierw muszą być przekazane środki finansowe nie mając uchwały o przystąpieniu do funduszu.

Wcześniej była wola Rady lecz uchwały o przystąpieniu do funduszu nie podjęto.

Naczelnik Wydziału Bożena Mejna - uważam, że powinna być uchwała o przystąpieniu do funduszu, choć nie jestem pewna, że musi być taka uchwała.

Przewodniczący Komisji - proponuję aby Komisja przyjęła do wiadomości nie głosując, pozostawiając sprawę do wyjaśnienia, rozstrzygnięcia na sesji.

Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o zmianę klasyfikacji przesunięcia środków finansowych budżetu gminy aby nie zabierać 20.000,- zł z gospodarki mieszkaniowej tj. remonty mieszkań komunalnych, a brakujące środki finansowe uzupełnić z rezerwy. Przeznaczenia w/w środków finansowych na remont domków letniskowych dla OWiR przy ulicy Sportowej.

Radny Jacek Warda - uważam, że najpierw zabezpieczamy pieniądze abyśmy mogli przystąpić do funduszu.

W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych, obecnych 8, w głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 3 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się. Wniosek w sprawie zmiany przesunięcia środków finansowych w w/w projekcie uchwały Komisja przyjęła.

W wyniku dyskusji Komisja wypracowała wniosek do w/w projektu uchwały - prosi o wyjaśnienie czy zachodzi potrzeba podjęcia uchwały o przystąpieniu do Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

Jeśli nie ma potrzeby podjęcia w/w uchwały Komisja wnioskuje przyjąć proponowany projekt uchwały z wnioskiem by nie zmniejszać wydatków w § 4270 w kwocie 20.000,- - zakup usług remontowych, a brakującą kwotę uzupełnić z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na remont domków letniskowych dla OWiR przy ulicy Sportowej.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 30.01.2003r. o udzieleniu poręczenia dla GTBS na spłatę kredytu druk nr 11.

W wyniku głosowania /6 głosów za / Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Gryfinie druk nr 12.

W wyniku głosowania / 7 głosów za / Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m i g Gryfino, terenów

w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 m. Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 druk nr 13.

Kierownik referatu Teresa Drążek - proszę radnych o zaopiniowanie nowego projektu uchwały w następującej sprawie. W dniu wczorajszym otrzymałam informację od Generalnej Dyrekcji Dróg, że nie będą remontować drogi ulicy Łużyckiej, a zainteresowani są budową obwodnicy od Radziszewa do Wojska Polskiego i Pniewa.

Rozpoczęte zostały prace nad zmianą w planie na odcinku od Radziszewa do Wojska Polskiego. Natomiast należy zmienić zapisy w planie z przygotowaniem pod obwodnicę na odcinku od Wojska Polskiego do Pniewa. W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w/w sprawie do podjęcia decyzji na najbliższej sesji Rady.

Podjęcie uchwały pozwoli przyśpieszyć prace związane ze zmianą w planie.

W wyniku głosowania 7 radnych głosowało za przyjęciem w/w projektu uchwały jako druk nr 13 - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Radny Janusz Skrzypiński - wnioskuję o przygotowanie dla Komisji sprawozdania z rozliczenia finansowego za 2002 rok przez wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, którym dotacja została przyznana z budżetu na kulturę fizyczną wzorem LZS. W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem w/w wniosku głosowało 7 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było.

Wniosek w sprawie przygotowania rozliczenia finansowego przez kluby został przyjęty.

Radna Krystyna Gazdecka - w dniu 30.12.2002r. podjęliśmy uchwałę w sprawie sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań. Zgodnie z § 5 pkt.7 wymienionej uchwały projekt podziału środków powinien być opiniowany przez Komisje. Jak wynika z przedłożonych propozycji podziału środków finansowych, wnioskowane kwoty przekraczają dotacje budżetu przewidzianych na sport.

Dlatego Komisja powinna otrzymać projekt podziału środków finansowych do zaopiniowania. Wnioskuję że: zgodnie z uchwałą Nr III/46/02 z dnia 30.12.2002r. proszę o informację czy łączna suma wnioskowanych kwot z ofert uznanych za najkorzystniejsze w dziale sport przekracza kwotę przeznaczoną na ten cel przez Radę Miejską w budżecie gminnym. Jeżeli przekracza, czy dokonując podziału zasięgnięto opinii Komisji stałych Rady / § 5 pkt. 7 uchwały /.

W wyniku głosowania za w/w wnioskiem głosowało 4 radnych przy 3 głosach wstrzymujących się, głosów przeciwnych nie było. Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Komisji przedstawił pismo w sprawie przekazywanych dotacji przez powiaty na utrzymanie bibliotek publicznych miejskich. Wymienione pismo radni otrzymali na posiedzeniu Komisji, które stanowi - zał. nr 19.

Przewodniczący Komisji ustalił termin Komisji na dzień 20.03.2003r. godz. 12.oo

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości zamknął posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Artur Nycz

 Protokółowała

    Inspektor

  Janina Kuś