Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 26 stycznia 2010r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok.

III. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2009 rok – DRUK NR 2/XLIX,
  2. uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010 – DRUK Nr 3/XLIX,
  3. zmiany uchwały Nr XXXV/364/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej – DRUK Nr 5/XLIX,
  4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski – DRUK Nr 6/XLIX,
  5. przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 7/XLIX.

IV. Rozpatrzenie wezwania Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do dokonania zmiany Uchwały Nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 4/XLIX.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.