Protokol

Protokol

PROTOKÓŁ   nr 2/02

z   posiedzenia   Komisji   Planowania   Przestrzennego, Gospodarki   Komunalnej, 

Inwestycjii Ochrony   Środowiska   odbytego w   dniu   18   grudnia   2002r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny   Kazimierz   Fischbach.

Stwierdził   prawomocność   obrad,   gdyż   na   stan   Komisji   6   radnych   w   posiedzeniu   uczestniczyło   4   radnych   co   stanowi   quorum.   Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi - zał.   nr   1.

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

1/ Skarbnik   MiG   Lilianna   Ochmańska,

2/ Kierownik   Referatu   Teresa   Drążek.

3/ Inspektorzy: Helena   Pasztaleniec   i   Leszek   Ludwiniak.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   porządek   obrad.   Wprowadził   3   dodatkowe   projekty uchwał   celem   ich   omówienia.   Porządek   obrad   stanowi - zał. nr   2.

ppkt.2.

Protokół   z   poprzedniego   posiedzenia   przyjęto   bez   uwag.

 

Ad. II. Przygotowanie   planu   pracy   Komisji   na   2003 rok.

Komisja   przygotowała   tematy   do   planu   pracy,   który   stanowi   - zał. nr   3.

 

Ad. III. Wypracowanie   stanowiska,   opinii   i   wniosków   do   projektów   uchwał   w   sprawie:

Materiał   informacyjny   w/w   punkcie   radni   otrzymali   na   piśmie   wraz   z   zawiadomieniem o   posiedzeniu   Komisji.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   projekty   uchwał,   które   są   zawarte   w   zał.   od   nr   4   do   nr   9.

Na   pytania   i   wątpliwości   w   sprawie   projektu   budżetu   na   2003 rok   dodatkowych   wyjaśnień   udzieliła   Skarbnik   MiG   Lilianna   Ochmańska - w   budżecie   pozostaje   wolna   kwota   w   wysokości   25.000,- zł   zaplanowana   dla   policji,   ponieważ   od   stycznia   2003 roku   policja   nie   będzie   podlegała   pod   powiat   dlatego   gmina   nie   może   przeznaczyć   w/w   kwoty   dla   policji. W   związku   z   likwidacją   etatu   z-cy   burmistrza   w   budżecie   powstaną   oszczędności   w   wysokości   około   100.000,- zł.   Dochody   gminy   zostały   zaplanowane,   a   wydatki   przygotowano   do   wielkości   dochodów.   Jeżeli   dochody   nie   będą   zrealizowane   to   wówczas   wydatki   ulegną   zmianie.   Po   uchwaleniu   budżetu   każda   jednostka   organizacyjna   gminy   i   naczelnicy   wydziałów   są   dysponentami   środków   finansowych   odpowiedzialnych   za   realizację   swoich   budżetów.   W   budżecie   zaplanowano   nadwyżkę   budżetową,   która   w   latach   poprzednich   była   przeznaczana   na   inwestycje.   Integralną   część   budżetu   gminy   stanowi   wieloletni   program   inwestycyjny   uchwalony   przez   Radę.  

Przewodniczący   Komisji - w   jakiej   wysokości   wynosiła   nadwyżka   budżetowa   na   2001r.

Skarbnik   MiG   Lilianna   Ochmańska - w   2001 roku   nadwyżkę   budżetową   zrealizowano w   wysokości   1.100.000,-zł.

Radny   Jan   Bielecki   - jakie   są   prognozy   dane   realizacji   tegorocznego   budżetu   do   końca   np. listopada,   czy   budżet   jest   na   plusie   czy   jest   deficytowym.

Skarbnik   MiG   Lilianna   Ochmańska - budżet   jest   realizowany   zgodnie   z   planem   po   stronie   dochodów   i   wydatków.   Zgodnie   z   przepisami   spółki   gminne   mają   obowiązek   przygotować   bilans   spółki   do   30   czerwca.

Radny   Wiesław   Celmer - chciałbym   dowiedzieć   się   czy   budżet   na   2003   rok   jest   zwiększony   około   10   mln   do   budżetu   na   2002 rok   po   stronie   dochodów   i   wydatków.   Czy   to   jest   prawda   z   czego   znaczna   różnica   wynika.   Jakie   kwoty   wchodzą   w   zwiększonych   dochodach   i   wydatkach.   Czy   mogę   otrzymać   informację   w/w   sprawie.

Skarbnik   MiG   Lilianna   Ochmańska -   informację   w   powyższej   sprawie   radni   otrzymają   w   marcu   przyszłego   roku   po   rozliczeniu   wszystkich   uchwał   zmieniających   budżet   w   ciągu   roku.   Nie   potrafię   odpowiedzieć   czy   budżet   na   2003 rok   wzrasta   o   kwotę   około   10   mln   zł,-.   Budżet   na   2003   rok   jest   zrównoważony.  

Wydatki   w   budżecie   są   zrównoważone   dochodami   już   uchwalonymi   podatkami.

Wzrost   płac   w   sferze   budżetowej   zaplanowano   około   4%.     

Radny   Zdzisław   Kmieciak - uważam,   że   więcej   środków   finansowych   powinno   przeznaczyć   się   na   utrzymanie   świetlic   wiejskich.   W   Żabnicy   nie   ma   świetlicy   dla   dzieci,   a   szkoła   jest   zamykana   wcześnie   około   godz. 1500.  

Skarbnik   MiG   Lilianna   Ochmańska - w   porozumieniu   z   dyrektorem   szkoły   można   otworzyć   świetlicę   w   szkole   w   Żabnicy.   Gmina   duże   środki   włożyła   w   remont   szkoły   w   Żabnicy.   Uważam,   że   w   szkole   powinna   funkcjonować   świetlica   z   której   mogą   korzystać   młodzież   i   mieszkańcy   wsi.

Radny   Jan   Bielecki - uważam,   że   duże   środki   finansowe   zaplanowano   na   monitoring, należy   zrezygnować,   gdyż   utrzymanie   w   przyszłości   monitoringu   będzie   również   kosztowne.

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   w   wyniku   dyskusji   i   głosowania   Komisja   wypracowała   następujące   wnioski   do   projektu   budżetu.  

1/ o   odstąpienie   od   realizacji   monitoringu   w   mieście   dział   754   rozdział   75495   w kwocie   240.000,- zł , a   wygospodarowane   środki   finansowe   przeznaczyć   na   remont   dróg   gminnych,

2/ w   związku   z   likwidacją   etatu   z-cy   burmistrza   Komisja   wnioskuje   aby   zaoszczędzone   środki   finansowe   w   wysokości   100.000,-   przeznaczyć   na   kolonie, obozy,   szkolne   schroniska   młodzieżowe   oraz   dożywianie   dzieci,

3/ o   zmniejszenie   środków   finansowych   w   dziale   750   rozdział   75020   w   kwocie 25.000,-   dla   Komendy   Powiatowej   Policji,   a   wygospodarowane   środki   finansowe przeznaczyć   na   utrzymanie   ochotniczych   straży   pożarnych.

Pozostałe   pozycje   dotyczące   dochodów   i   wydatków   zawarte   w   projekcie   budżetu   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie.

Komisja   nie   omawiała   projektu   budżetu   w   sprawie   zmiany   budżetu   gminy   na   2002 rok, ponieważ   wymieniony   projekt   uchwały   radni   otrzymają   w   dniu   sesji.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   ramowego   planu   działań   sesyjnych   Rady Miejskiej   na   2003 rok   druk   nr   5.

W   wyniku   głosowania   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   projekt   uchwały.

Pkt. 4   porządku   obrad .   Ponieważ   Komisje   nie   przygotowały   planów   pracy,   radni   zapoznają   się   z   planami   pracy   Komisji   na   sesji.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   gminnego   programu   profilaktyki   i   rozwiązywania   problemów   alkoholowych   druk   nr   7.

Inspektor   Leszek   Ludwiniak   przedstawił   poprawkę   do   gminnego   programu   profilaktyki poinformował,   że   zgodnie   z   nowelizacją   ustawy   zmianie   podlegają   zapisy   o   wydawaniu i   cofaniu   zezwoleń   na   sprzedaż   napojów   alkoholowych   oraz   inne   zmiany.

W   wyniku   głosowania   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   w/w   projekt   uchwały   z   poprawką.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   trybu   zlecania   do   realizacji   zadań   z   zakresu zadań   własnych   gminy,   trybu   postępowania   o   udzielenie   na   ten   cel   dotacji,   sposobu rozliczania   dotacji   oraz   sposobu   kontroli   wykonywania   zleconych   zadań   druk   nr   8.

W   wyniku   głosowania   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   zatwierdzenia   zestawienia   przychodów   i   wydatków   z   Gminnego   Funduszu   Ochrony   Środowiska   i   Gospodarki   Wodnej   na   2003 r.

W   wyniku   głosowania   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   ustalenia   maksymalnych   miesięcznych   stawek czynszu   najmu   za   lokale   użytkowe   stanowiące   własność   Gminy,   wynajmowane   na   okres   dłuższy   niż   3   lata.

W   wyniku   głosowania   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu ogólnego   zagospodarowania   przestrzennego   m i g   Gryfino,   zatwierdzonego   Uchwałą   Rady   Narodowej   Nr   XIII/90/90   z   dnia   26.04.1990r. ogłoszoną   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Szczecińskiego   Nr   14   z   dnia   2.05.1990r. poz. 204   wraz z późniejszymi   zmianami.

W   wyniku   głosowania   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   projekt   uchwały.

 

Ad. IV. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

Radny   Wiesław   Celmer - uważam,   że   w   gminie   należy   zrobić   przegląd   dróg   gminnych.

W   mieście   niektóre   drogi   boczne   są   dziurawe,   należy   je   wyremontować,   aby   mieć   rozeznanie,   które   drogi   wymagają   naprawy.

Radny   Zdzisław   Kmieciak -   jestem   również   za   tym,   aby   dokonać   przeglądu   dróg   w   gminie.

W   wyniku   dyskusji   i   głosowania   Komisja   wypracowała   następujące   wnioski:

Komisja   wnioskuje -

1/ o   dokonanie   przeglądu   stanu   wszystkich   dróg   gminnych,  

2/ o   rozważenie   możliwości   zagospodarowania   ulicy   Kwiatowej / teren   wzdłuż   działek   ogrodowych   w   kierunku   strzelnicy   tzw. „górki   miłości”/   wykonania   deptaku   wraz   z   tarasem   widokowym.

 

Zgłoszone   wnioski   zostaną   przedstawione   na   najbliższej   sesji   Rady.

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu   Przewodniczący   stwierdził,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   zamknął   posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz   Fischbach

 

  Protokółowała   Inspektor

       Janina   Kuś