Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 4 lutego 2010r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Zapoznanie się z działalnością placówek kulturalno – oświatowych w czasie ferii zimowych – posiedzenie wyjazdowe.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.