Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 16 marca 2010r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu nr 36/09 z posiedzenia z dnia 15.12.2009r.

II. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2009 rok – DRUK Nr 1/L.

III. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2009 rok – DRUK Nr 2/L.

IV. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2010 rok – DRUK  Nr 2-1/L.

V. Podjęcie uchwały w sprawie

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, ul. Rybacka – DRUK Nr 3/L,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 4/L,
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 5/L,
 4. nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo – DRUK Nr 6/L,
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym – DRUK Nr 7/L,
 6. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – ul. 9 Maja nr 5 – DRUK Nr 8/L,
 7. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stare Brynki – DRUK Nr 9/L,
 8. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – DRUK Nr 10/L,
 9. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – DRUK Nr 11/L,
 10. ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 12/L,
 11. zmiany uchwały Nr XXXV/364/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej – DRUK Nr 13/L,
 12. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – DRUK Nr 14/L,
 13. przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2010 – DRUK Nr 15/L,
 14. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe Gryfino – DRUK Nr 16/L,
 15. udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej – DRUK Nr 17/L,
 16. udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1364Z Drzenin – Chwarstnica, w miejscowości Chwarstnica – DRUK Nr 18/L,
 17. zmian budżetu gminy Gryfino na 2010 r. – DRUK Nr 19/L,
 18. zmiany uchwały Nr XLVII/514/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2010 rok – DRUK Nr 20/L,
 19. wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji Rady – DRUK Nr 22/L,
 20. powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK Nr 23/L.

VI. Rozpatrzenie skargi Pana Piotra Bukowskiego na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – materiał do druku Nr 21/L.

VII. Informacja nt. zaawansowania prac projektowych hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.

VIII. Zapoznanie się ze staniem realizacji uzbrojenia działek - ul. Jana Pawła II i Taras Północ oraz kanalizacji aglomeracji miejskiej.

IX. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.