Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 20 kwietnia 2010r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu nr 37/10 z posiedzenia z dnia 26.01.2010r.

II. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino w roku 2009 – DRUK Nr 1/LI,

III. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2009 – DRUK Nr 2/LI.

IV. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2008/2009 – DRUK Nr 3/LI.

V. Podjęcie uchwały w sprawie

  1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Włodkowice – DRUK Nr 4/LI,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Czepino – DRUK Nr 5/LI,
  3. wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Gryfino w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie – DRUK Nr 6/LI,
  4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 – DRUK Nr 7/LI,
  5. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodnika w m. Pniewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 121 – DRUK Nr 8/LI,
  6. udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1364Z Drzenin – Chwarstnica, w miejscowości Chwarstnica – DRUK Nr 9/LI.

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.