Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2010 r. godz. 1000

 

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

 2. przyjęcie protokołów nr: 43/10 i 44/10

II. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. – DRUK Nr 1/LIII

III. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK Nr 2/LIII

IV. Informacja na temat przebiegu realizacji inwestycji na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 3/LIII

V. Podjęcie uchwały w sprawie

 1. zmiany uchwały Nr XXXVI/477/01 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i udziału w nieruchomości gruntowej – DRUK Nr 4/LIII

 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie – DRUK Nr 5/LIII

 3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino – ul. Bol. Chrobrego nr 33 – DRUK Nr 6/LIII

 4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 7/LIII

 5. wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino – DRUK Nr 8/LIII

 6. przyjęcia Strategii Promocji Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 9/LIII

 7. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną – DRUK Nr 10/LIII

 8. umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – DRUK Nr 11/LIII

 9. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w przebudowie przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową – DRUK Nr 12/LIII

 10. zmian budżetu gminy na rok 2010 – DRUK Nr 13/LIII

 11. przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury Miasta i Gminy Gryfino na lata 2010-2020 – DRUK Nr 14/LIII

 12. przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Gryfino na lata 2010-2020 – DRUK Nr 15/LIII

 13. wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie – DRUK Nr 16/LIII

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.