Porzadek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 27 sierpnia 2010r. godz. 1130

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołów nr: 64/10, 65/10, 66/10/, 67/10, 68/10, 69/10, 70/10, 71/10, 72/10, 73/10.

II. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez komisje doraźne Rady oraz Komisję Rewizyjną.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, pomieszczeń przynależnych i udziału w nieruchomościach gruntowych, ustalenia zasad sprzedaży oraz bonifikat od ceny sprzedaży – DRUK Nr 1/LV
 2. wyrażenia zgody nas ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 26/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – DRUK Nr 2/LV
 3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 60, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów – DRUK Nr 3/LV
 4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 182/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Mielenko – DRUK Nr 4/LV
 5. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. 11 Listopada nr 58 w Gryfinie – DRUK Nr 5/LV
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 6/LV
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 3 w Gryfinie– DRUK Nr 7/LV
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 17 w m. Stare Brynki – DRUK Nr 8/LV
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych o numerach: 1,2,3 i 4 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 3 w Gryfinie – DRUK Nr 9/LV
 10. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Sobieradz oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie, w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości – DRUK Nr 10/LV
 11. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, w drodze nieodpłatnego przekazania, prawa użytkowania wieczystego gruntów, położonych w obrębach ewidencyjnych Czepino i nr 5 m. Gryfino oraz prawa własności budowli – DRUK Nr 11/LV
 12. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu, nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino i wyrażenia zgody na sprzedaż tych nieruchomości – DRUK Nr 12/LV
 13. wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Powiatowi Gryfińskiemu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, budynku stanowiącego własność Gminy Gryfino, znajdującego się na terenie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK Nr 13/LV
 14. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino, od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK Nr 14/LV
 15. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Pniewo – DRUK Nr 15/LV
 16. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń – DRUK Nr 16/LV
 17. likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie – DRUK Nr 17/LV
 18. likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie – DRUK Nr 18/LV
 19. likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie – DRUK Nr 19/LV
 20. likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie – DRUK Nr 20/LV
 21. likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie – DRUK Nr 21/LV
 22. przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK Nr 22/LV
 23. zaliczenia ul. Mieszka I w Gryfinie do kategorii drogi gminnej – DRUK Nr 23/LV
 24. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz – DRUK Nr 24/LV
 25. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok – DRUK Nr 25/LV
 26. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 r. – DRUK Nr 26/LV
 27. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino – DRUK Nr 27/LV
 28. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze danego roku budżetowego – DRUK Nr 28/LV
 29. szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i właściwymi podmiotami aktów prawa miejscowego – DRUK Nr 29/LV

IV. Rozpatrzenia skargi Pani Barbary Szczerbińskiej na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie – Materiał do DRUKU Nr 30/LV

V. Wolne wnioski i informacje.

 1. zaopiniowanie propozycji przeznaczenia do najmu wolnych lokali użytkowych będących własnością Gminy Gryfino mieszczących się na terenie CW „LAGUNA”.