Informacje dla wyborców z dnia 13 października 2010r.

INFORMACJE DLA WYBORCY

Wybory do Rady Miejskiej w Gryfinie oraz wybory Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino odbędą się w dniu 21 listopada br. Głosowanie odbywać się będzie w lokalach wyborczych w godzinach od 800 do 2200

Głosowanie obywateli polskich:

Obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie jest pozbawiony prawa wybierania, jest zameldowany na pobyt stały na obszarze działania rady umieszczony jest w spisie wyborców z urzędu.

Obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, nie jest pozbawiony prawa wybierania i stale przebywa bez zameldowania na terenie działania rady, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy może zostać wpisany do stałego rejestru wyborców pod wskazanym miejscem zamieszkania (wniosek do pobrania).

Zameldowanie na pobyt czasowy na terenie miasta lub w gminy Gryfino nie uprawnia do udziału w wyborach na terenie gminy Gryfino.

Wnioski o wpisanie do stałego rejestru wyborców:

  1. Wyborcy stale zamieszkali w mieście lub w gminie Gryfino nieposiadający zameldowania na pobyt stały w mieście lub w gminie Gryfino mogą złożyć wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców. Jeżeli posiadają zameldowanie na pobyt czasowy w mieście lub w gminie Gryfino przy składaniu wniosku niezbędny jest dowód osobisty. Natomiast wyborcy nieposiadający żadnego zameldowania w mieście lub w gminie Gryfino przy składaniu wniosku winni wykazać, że zamieszkują pod określonym adresem.
  2. Wyborcy nigdzie niezamieszkali stale przebywający w mieście lub w gminie Gryfino mogą złożyć wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców pod warunkiem wskazania adresu dla korespondencji. Przy składaniu wniosku należy mieć dowód osobisty.
  3. Wyborcy stale zamieszkali w mieście lub w gminie Gryfino pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały w mieście lub w gminie Gryfino mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem gdzie faktycznie zamieszkują, jeżeli złożą wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (wniosek do pobrania).

Wnioski o wpisanie do rejestru oraz do spisu wyborców należy składać do dnia 16 listopada 2010 r.

Głosowanie Obywateli Unii Europejskiej:

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej którego jest obywatelem, stale zamieszkuje na obszarze działania Miasta i Gminy Gryfino może uczestniczyć w wyborach pod warunkiem, że najpóźniej w 30. dniu po zarządzeniu wyborów złoży wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców (do pobrania).

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika:

  • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, 
  • oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, 

mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu innej osobie wpisanej do rejestru wyborców w mieście lub w gminie Gryfino. 

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydat na radnego.

Do wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy dołączyć (wniosek do pobrania): 

  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (wniosek do pobrania)
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat 

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać najpóźniej do dnia 11 listopada 2010 r. 
Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino może złożyć wniosek najpóźniej do dnia 25 listopada 2010 r. 

Udostępniane spisu osób uprawnionych do głosowania:

W dniach od 7 listopada do 19 listopada 2010 r. na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostanie udostępniony do wglądu spis osób uprawnionych do głosowania (wniosek do pobrania).

Przyjmowanie wniosków o dopisanie do rejestru wyborców, wniosków o dopisanie do spisu wyborców, wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz wniosków o udostępnienie spisu osób uprawnionych do głosowania realizowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, pok. 4 w godzinach urzędowania.