Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z LVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z  dnia 20.10.2010

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe: 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum - zmiana porządku obrad

Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Janusz Skrzypiński    

Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk  Marcin Para  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka  Tomasz Namieciński    

 

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe: 2. przyjęcie protokołu z LV sesji -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński    

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz  Jacek Kawka    

Numer głosowania: w związku z problemami technicznymi z systemem Przewodniczący zarządził głosowanie ręczne.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy w ramach kontynuacji na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą - DRUK Nr 4/LVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Janina Nikitińska  Artur Nycz  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj      

Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński Marcin Para  

Nie głosowało: 

Jacek Kawka      

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/423/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 czerwca 2009 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata - DRUK Nr 5/LVI

Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Janusz Skrzypiński      

Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Andrzej Kułdosz  Paweł Nikitiński
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn    

Wstrzymało się:

 Zbigniew Kozakiewicz  Janina Nikitińska  Artur Nycz  Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Rafał Guga  Jacek Kawka    

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego - DRUK Nr 7/LVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21
Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

     

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 1 - DRUK Nr 8/LVI

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

     

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony Gryfińskiemu Domowi Kultury, nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami świetlic wiejskich, położonych w obrębach ewidencyjnych Dołgie i Wełtyń - DRUK Nr 9/LVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

     

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie ul. Flisaczej - DRUK Nr 10/LVI

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

     

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych: Żabnica, Czepino, Nr 1 miasta Gryfino, Międzyodrze - DRUK Nr 11/LVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

     

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/543/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2010 - DRUK Nr 13/LVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn    

Nie głosowało:

 Jacek Kawka  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 - DRUK Nr 14/LVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn    

Nie głosowało:

 Jacek Kawka  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 15/LVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński    

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

 Stanisław Różański

 Ireneusz Sochaj

 

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok - DRUK Nr 16/LVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 3
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj      

Wstrzymało się:

 Wanda Kmieciak

     

Nie głosowało:

 Jacek Kawka  Zbigniew Kozakiewicz  Mieczysław Sawaryn  

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok - DRUK Nr 17/LVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Wanda Kmieciak  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Artur Nycz
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Paweł Nikitiński  Marcin Para
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn    

Wstrzymało się:

 Janina Nikitińska      

Nie głosowało:

 Zbigniew Kozakiewicz

     

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok - DRUK Nr 18/LVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Marcin Para

Nie głosowało:

 Rafał Guga  Artur Nycz    

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Gryfino, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Zaborze - DRUK Nr 19/LVI

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    

Nie głosowało:

 Rafał Guga

 Artur Nycz

   

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok - DRUK Nr 20/LVI

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

 Artur Nycz

     

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2011 - DRUK Nr 21/LVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

 Artur Nycz

     

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 r. - DRUK Nr 22/LVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

 Artur Nycz