Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 15 października 2010 r. godz. 1130


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów: 74/10, 75/10.

II. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku – DRUK Nr 1/LVI

III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2009/2010 – DRUK Nr 2/LVI

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchylenia uchwały Nr XV/212/03 w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa – DRUK Nr 3/LVI
 2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy w ramach kontynuacji na okres trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą – DRUK Nr 4/LVI
 3. zmiany uchwały Nr XL/423/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 5/LVI
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 6/LVI
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK Nr 7/LVI
 6. wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 1 – DRUK Nr 8/LVI
 7. wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony Gryfińskiemu Domowi Kultury, nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami świetlic wiejskich, położonych w obrębach ewidencyjnych Dołgie i Wełtyń – DRUK Nr 9/LVI
 8. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie ul. Flisaczej – DRUK Nr 10/LVI
 9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach ewidencyjnych: Żabnica, Czepino, Nr 1 miasta Gryfino, Międzyodrze – DRUK Nr 11/LVI
 10. przystąpienia Gminy Gryfino do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna” – DRUK Nr 12/LVI
 11. zmiany uchwały Nr L/543/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2010 – DRUK Nr 13/LVI
 12. przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011 – DRUK Nr 14/LVI
 13. wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 15/LVI
 14. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok – DRUK Nr 16/LVI
 15. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok – DRUK Nr 17/LVI

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.