Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 2 listopada 2010r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. przyjęcie protokołu: 42/10

II. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od stycznia 2010 r. do końca V kadencji – DRUK Nr 1/LVII

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2010 rok – DRUK Nr 2/LVII
  2. przekazania środków finansowych dla Policji – DRUK Nr 3/LVII
  3. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok – DRUK Nr 4/LVII

IV. Wolne wnioski informacje