Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie za 2010 rok

załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVII/623/10
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 4 listopada 2010r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2010r (do końca kadencji)

Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:

 1. Chmura – Nycz Magdalena - Przewodnicząca Komisji
 2. Kawka Jacek - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Kasprzyk Elżbieta - członek komisji
 4. Nikitińska Janina - członek komisji
 5. Para Marcin - członek komisji
 6. Różański Stanisław - członek komisji
 7.  Sanecki Marek - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2010r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/514/09 dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniony uchwałą Nr L/546/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 marca 2010 r.
W wyniku analiz i badań sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2009 rok Komisja Rewizyjna zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Gryfino za 2009 rok negatywnie oraz wypracowała wniosek w sprawie nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 21 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 1. Sporządziła sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok.
 2. Kontynuowanie i zakończenie kontroli wydatków związanych z delegacjami, podróżami służbowymi i szkoleniami Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, pracowników urzędu i Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie od stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.
 3. Dokonała analizy wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2010r.

Wnioski komisji wypracowane do Rady Miejskiej

 1. Komisja wnioskowała o umieszczenie w Strategii Promocji Miasta i Gminy Gryfino: Biblioteki Publicznej w Gryfinie, zespołów ludowych, w tym kapel ludowych oraz chóru RES MUSICA, które swoją działalnością promują Gminę Gryfino
 2. Komisja wnioskowała, aby pieniądze ze sprzedaży lokali zostały przeznaczone na wyremontowanie poddaszy w budynkach komunalnych w celu uzyskania większej ilości mieszkań dla rodzin potrzebujących.

Komisja zaopiniowała pozytywnie propozycję przeznaczenia do najmu wolnych lokali użytkowych będących własnością Gminy Gryfino mieszczących się na terenie CW „LAGUNA”.

Komisja rozpatrywała skargę Piotra Bukowskiego na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz skargę Barbary Szczerbińskiej na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfnie.

 

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Chmura - Nycz