Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska za 2010 rok

 

załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVII/623/10
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 4 listopada 2010r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2010 (do końca kadencji)

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska pracowała w następującym składzie:

 1. Sochaj Ireneusz - Przewodniczący Komisji
 2. Kasprzyk Elżbieta - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Fischbach Kazimierz - członek komisji
 4. Kozakiewicz Zbigniew - członek komisji
 5. Kułdosz Andrzej - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2010r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/514/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 7 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 1. Sporządziła sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok.
 2. Zapoznała się ze staniem realizacji uzbrojenia działek - ul. Jana Pawła II i Taras Północ oraz kanalizacji aglomeracji miejskiej.
 3. Zapoznała się z ze stanem realizacji hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.
 4. Zapoznała się ze stanem realizacji inwestycji „Park Regionalny w Gryfinie”.
 5. Analiza wykonania budżetu za I półrocze pod kątem realizacji inwestycji
 6. Stan realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do Studium.

Wnioski Komisji wypracowane do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy:
Komisja wnioskowała o zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia w miesiącach od III do VI 2010 roku kontroli realizacji inwestycji przebudowa ul. Mieszka I, ul. Podgórnej, ul. Łokietka w m. Gryfino.

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskowała o uporządkowanie terenu „Krzywego Lasu” w Nowym Czarnowie i odpowiednie oznakowanie dojazdu we współpracy z właścicielem terenu Nadleśnictwem w Gryfinie.
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska podkreślała, że teren ten stanowi znaną i promowaną atrakcję turystyczną naszej gminy.

Komisja zaopiniowała pozytywnie propozycję przeznaczenia do najmu wolnych lokali użytkowych będących własnością Gminy Gryfino mieszczących się na terenie CW „LAGUNA”.

 

Przewodniczący Komisji

Ireneusz Sochaj