Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 lipca 2011 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307 i Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz.673, Nr 129, poz. 732) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, w następującej wysokości:

 • działki nr 272 o pow. 555 m2 w wysokości - 67.000,-zł (sześćdziesiąt siedem tys. zł),
 • działki nr 273 o pow. 568 m2 w wysokości - 68.000,-zł (sześćdziesiąt osiem tys. zł),
 • działki nr 275 o pow. 543 m2 w wysokości - 70.000,-zł (siedemdziesiąt tys. zł),
 • działki nr 276 o pow. 522 m2 w wysokości - 67.000,-zł (sześćdziesiąt siedem tys. zł),
 • działki nr 277 o pow. 579 m2 w wysokości - 78.000,-zł (siedemdziesiąt osiem tys. zł),
 • działki nr 278 o pow. 542 m2 w wysokości - 73.000,-zł (siedemdziesiąt trzy tys. zł),
 • działki nr 294 o pow. 707 m2 w wysokości - 89.000,-zł (osiemdziesiąt dziewięć tys. zł),
 • działki nr 295 o pow. 417 m2 w wysokości - 42.000,-zł (czterdzieści dwa tys. zł),
 • działki nr 296 o pow. 427 m2 w wysokości - 43.000,-zł (czterdzieści trzy tys. zł),
 • działki nr 297 o pow. 540 m2 w wysokości - 64.000,-zł (sześćdziesiąt cztery tys. zł),
 • działki nr 302 o pow. 420 m2 w wysokości - 41.000,-zł (czterdzieści jeden tys. zł),
 • działki nr 303 o pow. 417 m2 w wysokości - 41.000,-zł (czterdzieści jeden tys. zł),
 • działki nr 322 o pow. 513 m2 w wysokości - 66.000,-zł (sześćdziesiąt sześć tys. zł),
 • działki nr 320 o pow. 518 m2 w wysokości - 67.000,-zł (sześćdziesiąt siedem tys. zł),
 • działki nr 319 o pow. 549 m2 w wysokości - 71.000,-zł (siedemdziesiąt jeden tys. zł),
 • działki nr 317 o pow. 804 m2 w wysokości - 103.000,-zł (sto trzy tysiące złotych),
 • działki nr 315 o pow. 778 m2 w wysokości - 100.000,-zł (sto tysięcy złotych),
 • działki nr 314 o pow. 552 m2 w wysokości - 71.000,-zł (siedemdziesiąt jeden tys. zł),
 • działki nr 298 o pow. 1193 m2 w wysokości - 297.000,-zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tys. zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod zabudowę usługową biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia, rzeczoznawca majątkowy Aneta Kaczmarek, ustaliła w operatach szacunkowych, w następującej wysokości:

 • działki nr 272 o pow. 555 m2 na kwotę 66.300,- zł tj. 119,46 zł/m2
 • działki nr 273 o pow. 568 m2 na kwotę 67.900,- zł tj. 119,54 zł/m2
 • działki nr 275 o pow. 543 m2 na kwotę 69.600,-zł tj. 128,17 zł/m2
 • działki nr 276 o pow. 522 m2 na kwotę 67.000,-zł tj. 128,35 zł/m2
 • działki nr 277 o pow. 579 m2 na kwotę 77.400,-zł tj. 133,68 zł/m2
 • działki nr 278 o pow. 542 m2 na kwotę 72.500,-zł tj. 133,76 zł/m2
 • działki nr 294 o pow. 707 m2 na kwotę 88.300,-zł tj. 124,89 zł/m2
 • działki nr 295 o pow. 417 m2 na kwotę 42.000,-zł tj. 100,72 zł/m2
 • działki nr 296 o pow. 427 m2 na kwotę 43.000,-zł tj. 100,70 zł/m2
 • działki nr 297 o pow. 540 m2 na kwotę 63.300,-zł tj. 117,22 zł/m2
 • działki nr 302 o pow. 420 m2 na kwotę 40.000,-zł tj. 95,24 zł/m2
 • działki nr 303 o pow. 417 m2 na kwotę 40.000,-zł tj. 95,92 zł/m2
 • działki nr 322 o pow. 513 m2 na kwotę 65.800,-zł tj. 128,26 zł/m2
 • działki nr 320 o pow. 518 m2 na kwotę 66.400,-zł tj. 128,18 zł/m2
 • działki nr 319 o pow. 549 m2 na kwotę 70.400,-zł tj. 128,23 zł/m2
 • działki nr 317 o pow. 804 m2 na kwotę 103.000,-zł tj. 128,11 zł/m2
 • działki nr 315 o pow. 778 m2 na kwotę 99.800,-zł tj. 128,27 zł/m2
 • działki nr 314 o pow. 552 m2 na kwotę 70.800,-zł tj. 128,26 zł/m2
 • działki nr 298 o pow. 1193 m2 na kwotę 297.000,-zł tj. 248,95 zł/m2

Zgodnie z przepisami ustawy, cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, około 6.500,- zł, należy doliczyć je do ceny działek.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu dla przedmiotowych działek łącznie z kosztami.

Sprzadziła:
J. Woldańska