Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 kwietnia 2011 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz.1806;  z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102,poz.651, Nr 106, poz.675, Nr 143, poz.963, Nr 155 poz.1043, Nr 197, poz.1307 i Nr 200, poz. 1323) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 116/11 o pow. 1490 m2 (KW SZ1Y/00046729/6), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 2333/2011 z dnia 18.04.2011 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Januszem i Elżbietą Marmajewskimi a Czesławem Furtak i Małgorzatą Kida.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy  Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego. Sprzedający nabyli przedmiotową działkę w 2005 r. w przetargu od Gminy Gryfino. Dla terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki ustalone zostały w 2003 r. warunki zabudowy, pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Aktem notarialnym Rep. A numer 2333/2011 z dn. 18.04.2011 r. Państwo Janusz i Elżbieta Marmajewscy zawarli z Panem Czesławem Furtak i Małgorzatą Kida, warunkową umowy sprzedaży działki nr 116/11 o pow. 1490 m2, za cenę 141.550,00 zł, pod warunkiem, że Gmina Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Nabywanie na mienie gminne przedmiotowej nieruchomości jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska