Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 328.912,47 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 328.912,47
010     Rolnictwo i łowiectwo 328.912,47
01095   Pozostała działalność 328.912,47
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 328.912,47
OGÓŁEM 328.912,47

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 412.912,47 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 74.000
801     Oświata i wychowanie 74.000
80104   Przedszkola 72.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.624
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.932
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.120
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.299
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.525
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 2.000
4220 Zakup środków żywności 2.000
Zespół Szkół w Gryfinie 10.000
801     Oświata i wychowanie 10.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 10.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 328.912,47
010     Rolnictwo i łowiectwo 328.912,47
01095   Pozostała działalność 328.912,47
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.900
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 549,26
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
4430 Różne opłaty i składki 322.463,21
OGÓŁEM 412.912,47

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 84.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

84.000

758     Różne rozliczenia 84.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 84.000
4810 Rezerwy 84.000
OGÓŁEM 84.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 328.912,47 zł – zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 262/2011, które zwiększa Gminie dotację celową (z rez. celowej poz.7) na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2011 r.

Dział 801, 758

  • 74.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w związku z utworzeniem od 1 września b.r. dodatkowego oddziału trzylatków w przedszkolu
  • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup 150 litrowego kotła elektrycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania kuchni.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz