Ocena zewnętrzna funkcjonowania Audytu wewnętrznego (zgodna z Międzynarodowymi Standardami Zawodowej Praktyki Audytu Wewnętrznego - THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS)

W roku 2021 ponownie została przeprowadzona zewnętrzna ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Zgodnie ze Standardem 1312 Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego (IIA) oceny zewnętrzne muszą być przeprowadzane co najmniej raz na pięć lat przez wykwalifikowaną, niezależną osobę lub zespół spoza organizacji.

W wyniku przeglądu potwierdzono generalną zgodność funkcji audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie zgodności z definicją Audytu wewnętrznego, Standardami IIA, Kodeksem Etyki IIA oraz obowiązującymi sektor finansów publicznych przepisami prawa dotyczącymi audytu wewnętrznego (w tym przepisami ustawy o finansach publicznych).