Akty prawa miejscowego 2004r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2004 r.

L.p.

Tytuł uchwały

Publikacja

1.

UCHWAŁA NR XVII/246/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury

Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 marca 2004 r. Nr 15, poz. 289

2.

UCHWAŁA NR XVIII/256/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 26 marca 2004 r. Nr 19 poz. 360

3.

UCHWAŁA NR XVIII/263/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 marca 2004 r. Nr 20, poz. 386

4.

UCHWAŁA NR XVIII/266/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 marca 2004 r. Nr 20, poz. 387

5.

UCHWAŁA NR XX/276/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia  25 marca 2004r. w sprawie: zmiany  uchwały  nr  VIII/122/03 z dnia 29 maja  2003r. w sprawie  udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 kwietnia 2004 r. Nr 28, poz. 509

6.

UCHWAŁA NR XX/278/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/221/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 kwietnia 2004 r. Nr 28, poz. 510

7.

UCHWAŁA NR XX/279/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2004 r. w  sprawie  podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 kwietnia 2004 r. Nr 28, poz. 511

8.

UCHWAŁA NR XX/280/04RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę o podziale miasta Gryfina na osiedla oraz gminy na sołectwa.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 kwietnia 2004 r. Nr 28, poz. 512

9.

UCHWAŁA NR XX/281/04 RADY MIEJSKIEJ  W GRYFINIE z dnia 25  marca 2004r.w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 kwietnia 2004 r. Nr 28, poz. 513

10.

UCHWAŁA NR XXI/286/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 31 maja 2004 r. Nr 38, poz. 722

11.

UCHWAŁA NR XXI/294/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym  Gminy Gryfino - sołectwom.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 czerwca 2004 r. Nr 43 poz. 802

12.

UCHWAŁA NR XXI/296/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad obciążania gminnych nieruchomości gruntowych, będących drogami, nie zaliczonych do kategorii dróg publicznych

Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 czerwca 2004 r. Nr 41, poz. 772

13.

UCHWAŁA NR XXI/298/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie: zmiany stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia zasad rozliczania tych usług.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 czerwca 2004 r. Nr 41, poz. 773

14.

UCHWAŁA NR XXII/300/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 czerwca 2004 r. Nr 43, poz. 803

15.

UCHWAŁA NR XXIII/312/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności..

Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 sierpnia 2004 r. Nr 61, poz. 1099

16.

UCHWAŁA NR XXIII/320/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 lipca 2004 r. Nr 54, poz. 984

17.

UCHWAŁA NR XXIII/321/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I).

Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 lipca 2004 r. Nr 54, poz. 985

18.

UCHWAŁA NR XXV/341/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 września 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 października 2004 r. Nr 80, poz. 1380

19.

UCHWAŁA NR XXVII/370/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 listopada 2004 r. Nr 85, poz. 1563

20.

UCHWAŁA NR XXVII/371/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 listopada 2004 r. Nr 85, poz. 1564

21.

UCHWAŁA NR XXVII/372/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 listopada 2004 r. Nr 85, poz. 1565

22.

UCHWAŁA NR XXVII/373/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego poboru.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 listopada 2004 r. Nr 85, poz. 1566

23.

UCHWAŁA NR XXVII/374/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 listopada 2004 r. Nr 85, poz. 1567

24.

UCHWAŁA NR XXVII/376/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 listopada 2004 r. Nr 85, poz. 1568

25.

UCHWAŁA NR XXVIII/385/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 grudnia 2004 r. Nr 94, poz. 1936

26.

UCHWAŁA NR XXVIII/386/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 grudnia 2004 r. Nr 94, poz. 1937

27.

UCHWAŁA NR XXVIII/391/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 grudnia 2004 r. Nr 103, poz. 2316

28.

UCHWAŁA NR XXIX/398/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 lutego 2005 r. Nr 18, poz. 305

29.

UCHWAŁA NR XXIX/402/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 20 stycznia 2005 r. Nr 3 poz. 53

30.

UCHWAŁA NR XXIX/404/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych oraz do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 lutego 2005 r. Nr 21 poz. 376

31.

UCHWAŁA NR XXIX/413/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/391/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 lutego 2005 r. Nr 21 poz. 377