Akty prawa miejscowego 2011r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2011 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1. UCHWAŁA Nr IV/23/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 marca 2011 r. Nr 38 poz. 662
2. UCHWAŁA NR V/35/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  Dz. Urz. Woj. Zach. z 12 maja 2011 r. Nr 57 poz. 1035
3. UCHWAŁA NR VI/46/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyznawania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Dz. Urz. Woj. Zach. z 20 maja 2011 r. Nr 63 poz. 1121
4. UCHWAŁA NR VIII/61/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 10 sierpnia 2011 r. Nr 95 poz. 1737
5. UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 10 sierpnia 2011 r. Nr 95 poz. 1738
6. UCHWAŁA Nr IX/73/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek oraz uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom. Dz. Urz. Woj. Zach. z 8 sierpnia 2011 r. Nr 94 poz. 1695
7. UCHWAŁA NR X/90/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki Dz. Urz. Woj. Zach. z 26 września 2011 r. Nr 112 poz. 2006
8. UCHWAŁA NR XI/104/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury. Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 listopada 2011 r. Nr 130 poz. 2374
9. UCHWAŁA Nr XII/110/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ul. Targowej. Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 grudnia 2011 r. Nr 144 poz. 2793
10. UCHWAŁA XIII/116/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 grudnia 2011 r. Nr 156 poz. 3272
11. UCHWAŁA NR XIII/117/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 grudnia 2011 r. Nr 146 poz. 2875
12. UCHWAŁA NR XIII/118/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 grudnia 2011 r. Nr 146 poz. 2876
13. UCHWAŁA NR XIII/119/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2012. Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 grudnia 2011 r. Nr 146 poz. 2877
14. UCHWAŁA NR XIII/120/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 stycznia 2012 r. poz. 43
15. UCHWAŁA Nr XIII/130/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 stycznia 2012 r. poz. 49
16. UCHWAŁA Nr XV/134/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012. Dz. Urz. Woj Zach. z 15 lutego 2012 r. poz. 357
17. UCHWAŁA NR XV/142/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 20 stycznia 2012 r. poz. 105
18. UCHWAŁA NR XV/144/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Czepino i Daleszewo Dz. Urz. Woj. Zach. z 14 marca 2012 r. poz. 596
19. UCHWAŁA NR XV/145/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach: Żórawie, Żórawki, Pniewo, Bartkowo Dz. Urz. Woj. Zach. z 13 lutego 2012 r. poz. 323