Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z IX sesja Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 30.06.2011

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. 2. przyjęcie protokołu z VIII sesji. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz

Numer głosowania: 2
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za 2010 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - zatwierdzenie sprawozdań z wykonania budżetu i finansowego - DRUK Nr 1-2/IX

Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski
 Zenon Trzepacz      

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk  

Wstrzymało się:

 Krzysztof  Hładki  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński

Numer głosowania: 3
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za 2010 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - głosowanie za udzieleniem absolutorium - DRUK Nr 1-3/IX

Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk  Mieczysław Sawaryn

Wstrzymało się:

 Krzysztof  Hładki  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gardno ­ dz. nr 19/1 (z autopoprawką Burmistrza) - DRUK Nr 2/IX

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Marek  Suchomski    

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (z autopoprawką Burmistrza) - DRUK Nr 3/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Marek  Suchomski    

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gryfino na czas nieoznaczony, umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica, w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy - DRUK Nr 4/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Marek  Suchomski    

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino w dzierżawę od Skarbu Państwa ­ Nadleśnictwa Gryfino, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino - DRUK Nr 5/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek oraz uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino ­ sołectwom - DRUK Nr 6/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski      

Wstrzymało się:

 Elżbieta  Kasprzyk

     

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Gryfino ­ w obrębach Gardno i Wysoka Gryfińska (z autopoprawką Burmistrza) - przegłosowanie wniosku radnego Namiecińskiego
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Zenon Trzepacz      

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Jarosław  Kardasz
 Jacek Kawka  Janina  Nikitińska  Jerzy Piasecki  Marek  Suchomski

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński  Janusz Skrzypiński    

Nie głosowało:

 Rafał  Guga

     

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 9/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  

Wstrzymało się:

 Rafał  Guga

     

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2011-2025 (z autopoprawką Burmistrza) - DRUK Nr 10/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Marek  Suchomski

Wstrzymało się:

 Rafał  Guga  Mieczysław Sawaryn    

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino ­ rejon ul. Reymonta - DRUK Nr 11/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Marek  Suchomski    

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino ­ rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo - DRUK Nr 12/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Marek  Suchomski    

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej - DRUK Nr 13/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Marek  Suchomski    

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok - DRUK Nr 14/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński

     

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2011 - DRUK Nr 15/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński      

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/615/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfiński Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 16/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz    

Nie głosowało:

 Tadeusz Figas

 Janusz Skrzypiński