Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 27 czerwca 2011r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gardno – dz. nr 19/1 – DRUK Nr 2/IX
 2. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 3/IX
 3. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gryfino na czas nieoznaczony, umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica,  w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy – DRUK Nr 4/IX
 4. wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino w dzierżawę od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK Nr 5/IX
 5. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl  i utworzenia sołectwa Parsówek oraz uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom – DRUK Nr 6/IX
 6. nadania statutu Zakładowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Gryfinie – DRUK Nr 7/IX
 7. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Gryfino – w obrębach Gardno i Wysoka Gryfińska – DRUK Nr 8/IX
 8. podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 9/IX
 9. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2011-2025 – DRUK Nr 10/IX
 10. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon ul. Reymonta – DRUK Nr 11/IX
 11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo – DRUK Nr 12/IX
 12. udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej – DRUK Nr 13/IX
 13. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK Nr 14/IX
 14. przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2011 – DRUK Nr 15/IX
 15. zmiany Uchwały Nr LVI/615/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfiński Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 16/IX

III. Wolne wnioski i informacje.