Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.19.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 20.000.000,00 zł”

ZARZĄDZENIE NR 120.19.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 kwietnia 2012r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 20.000.000,00 zł”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; zm. Dz. U. Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228;  z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011r., zmienionego zarządzeniem Nr 120.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011r., zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego oraz oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 20.000.000,00 zł” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Milena Świeboda – przewodniczący komisji,
  2. Katarzyna Toporowicz – sekretarz komisji,
  3. Angelika Szulc – członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henry Piłat

 

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy Gryfino na rok 2012 zaplanowano w przychodach (załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 roku) kredyty bankowe na kwotę 28.174.479,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Obecnie planuje się uzyskać długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 20.000.000,00 zł, którego spłata nastąpi w latach 2012-2026. Aby tego dokonać należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Proponuję, aby postępowanie przygotowała i przeprowadziła komisja przetargowa w składzie:

  1. Milena Świeboda – przewodniczący komisji,
  2. Katarzyna Toporowicz – sekretarz komisji,
  3. Angelika Szulc – członek komisji.

Sporządziła:
Katarzyna Toporowicz