Rok 2012
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2012-12-31   Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działce nr 187 w obrębie Wełtyń II   Nie 
2012-12-17   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej   Nie 
2012-12-13   Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej: „budowę i przebudowę drogi łączącej drogę wojewódzką nr 121 z miejscowością Steklinko”   Nie 
2012-12-12   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV oraz złącza kablowego SN, realizowanych na działce nr 380 w obr. 4 miasta Gryfino, działkach nr 150, 151 i 164 w obr. Wełtyń II oraz na działkach nr 1 i 171/23 w obr. Żórawie.   Nie 
2012-12-05   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe   Nie 
2012-12-05   OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski   Nie 
2012-12-03   Obwieszczenie Urzędu Miasta Szczecin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2012-11-28   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „Promocja kulturalna Gminy Gryfino w formie występów chóralnych podczas festiwalu kolęd oraz koncertu kolęd”   Nie 
2012-11-26   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino   Nie 
2012-11-26   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działce nr 187 w obrębie Wełtyń II.   Nie 
2012-11-26   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo   Nie 
2012-11-23   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Orgamizacja spotkania dla osób ubogich, samotnych i bezdomnych z terenu miasta i gminy Gryfino"   Nie 
2012-11-12   Obwieszczenia Starosty Gryfińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej: „budowę i przebudowę drogi łączącej drogę wojewódzką nr 121 z miejscowością Steklinko”   Nie 
2012-11-12   Burmistrz Miaasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz miejsc w mieście Gryfino przeznaczonych pod sprzedaż choinek, ryb i innego asortymentu świątecznego w dniach: od 17 do 23 grudnia 2012 r.   Nie 
2012-11-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. zam. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino, wydał decyzję Nr CP/29/12 o ustaleniu inwestycji celu publicznego z dnia 19 października 2012r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.   Nie 
2012-11-06   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"   Nie 
2012-10-29   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV.    Nie 
2012-10-26   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego z dnia 8 października 2012r. dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej w m. Pniewo i m. Żórawki, na działce 84/1    Nie 
2012-10-26   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego z dnia 16 października 2012r. dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej w m. Pniewo, na działce 424    Nie 
2012-10-24   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn."Organizacja Święta Kolejarza"   Nie 
2012-10-22   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Gryfino w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”   Nie 
2012-10-18   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla działki nr 32/4 w obrębie Stare Brynki, na terenie Gminy Gryfino    Nie 
2012-10-16   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie ul Flisaczej (dz nr 49)   Nie 
2012-10-05   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego w obr. Pniewo polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV   Nie 
2012-09-06   Ogłoszenie Urzędu Miasta Szczecin o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.    Nie 
2012-10-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyznaczonych terenach na sprzedaż kwiatów i innych akcesoriów, związanych z Dniem Wszystkich Świętych na gruntach gminnych   Nie 
2012-09-20   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV na działce nr 84/1 w obrębie Pniewo    Nie 
2012-08-31   Informacja w sprawie sprawozdania finansowego z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum zarządzonym na dzień 10 czerwca 2012 r. w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym   Nie 
2012-08-31   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych w obrębie Gardno   Nie 
2012-08-31   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV na dz. nr 424 w obrębie ewidencyjnym Pniewo.   Nie 
2012-08-30   OGŁOSZENIE dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   Nie 
2012-08-30   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV na dz. nr 84/1 obr. Pniewo.   Nie 
2012-08-22   Ogłoszenie GUS - "Ankietowe badania rolne"   Nie 
2012-08-07   OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino   Nie 
2012-08-07   OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe    Nie 
2012-07-27   Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 mm oraz przyłączy w rejonie ulicy Leśnej w m. Wełtyń   Nie 
2012-07-26   Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr: 51, 52/157, 52/184, 52/185, 52/186, 52/181, 65 w obrębie Gardno oraz na części działki nr 275 w obrębie Wełtyń.   Nie 
2012-07-24   Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 4 miasta Gryfino - rejon ul. Artyleryjskiej   Nie 
2012-07-17   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołów inwentaryzacyjnych obejmujących mienie Skarbu Państwa podlegające komunalizacji   Nie 
2012-07-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, w dniu 11.07.2012 r. została wydana decyzja Nr CP/12/2012 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr: 51, 52/157, 52/184, 52/185, 52/186, 52/181, 65 w obrębie Gardno oraz na części działki nr 275 w obrębie Wełtyń.   Nie 
2012-07-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, w dniu 11.07.2012 r. została wydana decyzja Nr CP/13/2012 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 mm oraz przyłączy w rejonie ulicy Leśnej w m. Wełtyń.   Nie 
2012-07-06   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja spotkania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dębcach z rodzinami, wolontariuszami i społecznością lokalną o charakterze otwartym."   Nie 
2012-06-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że na wniosek z dnia 23.04.2012r. złożony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy w rejonie ulicy Leśnej w m. Wełtyń.    Nie 
2012-06-05   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja rozgrywek szachowych w Starych Brynkach"   Nie 
2012-06-01   Obwieszczenie Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin o wydaniu decyzji Nr 40/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.05.2012 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie zatoki autobusowej, położonej na działce nr 117/1 w obrębie ewidencyjnym Wirów   Nie 
2012-05-28   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr: 51, 52/157, 52/184, 52/185, 52/186, 52/181, 65 w obrębie Gardno oraz na części działki nr 275 w obrębie Wełtyń.   Nie 
2012-05-18   Informacja o losowaniu składów osobowych obwodowych komisji ds. referendum lokalnego   Nie 
2012-05-18   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV wraz z węzłami, łączami kablowymi i kablowo - pomiarowymi oraz przebudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie.   Nie 
2012-05-18   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Wspieranie działalności gospodarczej poprzez zorganizowanie wspólnej prezentacji podmiotów gospodarczych podczas Targów Przedsiębiorczości INKONTAKT w Schwedt"   Nie 
2012-05-14   OBWIESZCZENIE Urzędu Miasta Szczecin o zawieszeniu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2012-05-10   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 maja 2012 r. o obowiązujących numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum lokalnego oraz lokalach obwodowych komisji do spraw referendum lokalnego dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w referendum lokalnym wyznaczonym na dzień 10 czerwca 2012 r.   Nie 
2012-05-04   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej, przyłączeniem istniejących przyłączy oraz sieci i przebudowie kolidujących istniejących sieci na działce nr 424 w m. Pniewo.   Nie 
2012-04-30   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Konferencja - Historia Polski hymnem pisania"   Nie 
2012-04-12   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie zatoki autobusowej, położonej na działce nr 117/1 w obrębie ewidencyjnym Wirów   Nie 
2012-04-11   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr: 1, 2, 30/2, 174, 85, 84, 82/13, 89/25, 94/8 – obręb Radziszewo 1, na działkach nr: 2,4 – obręb Dąbie 184, gm. Szczecin, na działce nr 9/2 – obręb 185, gm. Szczecin, polegającej na budowie gazociągu ś/c de125PE i przyłącza de25PE do budynku mieszkalnego na działce nr 82/11 w obrębie Radziszewo.   Nie 
2012-04-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Nie 
2012-04-02   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 728/19, 16/4, 18/6, 565 w obrębie 4 miasta Gryfino, polegająca na budowie osiedlowej sieci cieplnej z przyłączem do budynku mieszkalno-usługowego na działce nr 278 w obrębie Wełtyń II, przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie.    Nie 
2012-03-21   OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 12 marca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania projektu rozporządzenia w sprawie wprowadzenia programu działań majacych na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych   Nie 
2012-03-16   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.   Nie 
2012-03-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino OGŁASZA NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2012/2013   Nie 
2012-02-21   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie osiedlowej sieci cieplnej    Nie 
2012-02-15   ZAWIADOMIENIE o spotkaniu w świetlicy w Sobieradzu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.    Nie 
2012-02-15   OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W ROKU 2012    Nie 
2012-01-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy   Nie 
2012-01-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej.   Nie 
2012-01-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.    Nie 
2012-01-16   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego.   Nie