Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie za 2011 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/147/12
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
od początku VI kadencji do 31 grudnia 2011r.

Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:

 1. Zenon Trzepacz – Przewodniczący Komisji
 2. Ewa De La Torre – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Chmura – Nycz Magdalena - członek komisji
 4. Figas Tadeusz – członek komisji
 5. Kasprzyk Elżbieta – członek komisji
 6. Nikitińska Janina –członek komisji
 7. Namieciński Tomasz – członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2011 r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr III/15/10 dnia 30 grudnia 2010 r.
W wyniku analiz i badań sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2010 rok. Komisja Rewizyjna zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Gryfino za 2010 rok pozytywnie oraz wypracowała wniosek w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 20 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 1. Przygotowała Plan Pracy Komisji na 2011 rok.
 2. Wypracowała stanowiska ws. projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2011r.
 3. Zapoznała się z wnioskami końcowymi prac komisji doraźnej badającej sprawy świetlic wiejskich w 2010 r.
 4. Zapoznała się z wnioskami końcowymi z prac komisji doraźnej badającej sprawę inwestycji drogowej ul. Mieszka I w Gryfinie w 2010 r.
 5. Otrzymała informacja nt. programu profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników oświaty, monitorowanie kosztów absencji chorobowej pracowników oświaty.
 6. Analizowała dotacje udzielone przez Gminę podmiotom spoza sektora finansów publicznych oraz analizowała dotacje udzielone Gminie Gryfino.
 7. Omawiała inwestycje, remonty, bieżące utrzymanie w pasie drogowym – dróg gminnych.
 8. Omawiała koncepcję i funkcjonowanie budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego.
 9. Otrzymała informację z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011r.
 10. Otrzymała informację nt. zasad zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie miasta i Gminy Gryfino.
 11. Analizowała projekt budżetu Gminy Gryfino na 2012 r.
 12. Wypracowała stanowiska do projektów uchwał Rady Miejskiej w tym zaopiniowała projekt budżetu Gminy na 2012 rok.
 13. Przygotowała Plan Pracy Komisji na 2012 rok.

Opinie Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała propozycje przeznaczenia do najmu powierzchni wyodrębnionych lokali użytkowych i wolnych powierzchni będących własnością Gminy Gryfino mieszczących się na terenie, CW Laguna przy ul Wodnika na okres 10 lat z przeznaczeniem na cele komercyjne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na jednorazową opłatę odstępnego.

Wnioski komisji wypracowane do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

 • Komisja wypracowała 34 pytania do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2011.
 • Komisja wnioskowała, aby upowszechnić wiedzę na temat nowelizacji Studium wśród mieszkańców Gminy Gryfino.
 • Komisja wnioskowała o udzielenie informacji nt. wniosków i podjętych działań po kontrolnych badających sprawy świetlic wiejskich oraz inwestycji drogowej ul. Mieszka I.
 • Komisja wnioskowała o udzielenie informacji nt. programu profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników oświaty, monitorowanie kosztów absencji chorobowej.
 • Komisja wnioskowała o odłożenie podjęcia uchwały w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji społecznych.
 • Komisja wnioskowała o udzielenie informacji, na jakie zadania została wydatkowana kwota 17.862.000 zł wymieniona w opisowej części sprawozdania z wykonania budżetu.
 • Komisja wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad sesji tematu dotyczącego targowiska miejskiego.
 • Komisji wnioskowała o udzielenie informacji w sprawie Pana Bogdana Wołoszczyka od GTBS.
 • Komisja wnioskowała o przedstawienie informacji dot. opłaty abonamentowej z PUK Gryfino.
 • Komisja wnioskowała o przygotowanie alternatywnej propozycji stawek podatku, oraz  o spotkanie w sprawie uchwalenia podatków i opłat lokalnych.
 • Komisja wnioskowała, aby w 2012 roku rozpisać przetarg na usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy udzielił odpowiedzi na wnioski wypracowane przez komisję.

Komisja rozpatrzyła skargi i wypracowała projekty uchwał w sprawie:

 • Pana Waldemara Kowacza na działanie Burmistrza.
 • Pani Jadwigi Bukowskiej na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
 • Grupy mieszkańców na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

 

Przewodniczący Komisji

Zenon Trzepacz